Determination Of Anxiety And Depression Levels And Affecting Factors In Patients Who Will Have Coronary Artery Bypass Graft Surgery


Abstract views: 295 / PDF downloads: 171

Authors

  • Figen DIĞIN Kırklareli Üniversitesi
  • Miraç KARABİBER Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10048716

Keywords:

Anxiety, Depression, Patient, Coronary Artery Bypass Graft Surgery

Abstract

Amaç: Bu çalışma koroner arter bypass greft ameliyatı olacak hastaların anksiyete ve depresyon düzeyleri ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla yapıldı.

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma Ekim 2021-Aralık 2022 tarihleri arasında bir devlet hastanesinin kalp ve damar cerrahi servisinde koroner arter bypass greft ameliyatı olmak üzere yatırılan 76 hasta ile yapıldı. Araştırma verileri toplanırken; Hasta Bilgi Formu ve Hastane Anksiyete ve Depresyon ölçeği kullanıldı.

Bulgular: Hastaların anksiyete puan ortalamasının 4.8±4.9 ve depresyon puan ortalamasının 4.7±3.6 olduğu bulundu. Hastalar anksiyete puanına göre sınıflandırıldığında %73.0’ının normal düzeyde olduğu, %12.2’sinin sınırda anksiyete belirtisi gösterdiği, %14.9’unun ise anksiyete semptomu gösterdiği bulundu.  Hastalar depresyon alt boyut puanlarına göre sınıflandırıldığında ise %78.9’unun normal düzeyde olduğu, %11.8’inin düzeylerinin sınırda depresyon belirtisi gösterdiği, %9.2’sinin ise depresyon semptomu gösterdiği bulundu. Araştırmada kadın cinsiyet ve kronik hastalık varlığının hem anksiyete hem de depresyon açısından risk oluşturduğu belirlendi. Hastaların eğitim durumu anksiyete düzeyini etkilerken, çalışma ve gelir durumunun depresyon düzeyini etkilediği saptandı.

Sonuç: Araştırma sonucunda koroner arter bypass greft ameliyatı olacak hastaların anksiyete ve depresyon açısından riskli olmadığı belirlendi.

References

Aktura, S. Ç., Sarıtaş, S. Ç., & Sarıtaş, S. (2022). Ağrı ve anksiyete yönetiminde sanal gerçeklik. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 7 (2), 301-312. https://doi.org/10.47115/jshs.1100557

Anenue, G.D. (2004). ACC/AHA 2004 guideline update for coronary artery bypass graft surgery. Circulation. Journal of the American Heart Association, 110: 340-437

Aydemir, Ö., Güvenir T., Küey L., & Kültür S. (1997). Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 8(4), 280-287.

Bahar, A., & Taşdemir, H. S. (2008). Dahili ve cerrahi kliniklerde yatan hastalarda anksiyete ve depresyon. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11, 2.

Cebeci, F. (2004). Koroner arter bypass greft ameliyatı geçiren hastalara verilen taburculuk eğitimi ve danışmanlık hizmetinin özbakım gücüne, anksiyete ve depresyon durumuna etkisi. (Doktora Tezi) Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Crespo, D., Gil, A., & Porras Chavarino, A. (2003). Prevalence of depressive disorders in consultation-liaison psychiatry. Actas Espuire Psiquiatry, 29(2), 75-83.

Çetinkaya, F., & Karabulut, N. (2010). Batın ameliyatı olacak yetişkin hastalara ameliyat öncesi verilen eğitimin kaygı ve ağrı düzeyine etkisi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(2), 20-26.

DaCanhota, C. M., & Piterman, L. (2003). Depressive disorders in elderly Chinese patients in Macau: a comparison of general practitioners' consultations with a depression screening scale. Australian and New Zealand Journal of Pscyhiatry, 35(3), 336-44.

Demir, A., Akyurt, D., Ergün, B., Haytural, C., Yiğit, T., Taşoğlu, İ., Elhan, A.H., & Erdemli, Ö. (2010). Kalp cerrahisi geçirecek olgularda anksiyete sağaltımı. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg, 18(3), 177-182

Diodato, M., & Chedrawy, E.G. (2014). Coronary artery bypass graft surgery: The past, present, and future of myocardial revascularisation. Surgery Research and Practice, 726158, 1-6 http://dx.doi.org/10.1155/2014/726158

Gallagher, R., & McKinley, S. (2007). Stressors and anxiety in patients undergoing coronary artery bypass surgery. American Journal of Critical Care, 16, 248-57.

Gomes, E. T., de Souza Melo, R. L. A., de Vasconcelos, E. M. R., & de Alencar, E. N. (2012). Use of nursing diagnoses anxiety and fear in the medical and surgical clinics of a university hospital. Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online, 4(2), 2419-2426.

Gök, F., & Hergül, F. K. (2020). Cerrahi kliniklerinde yatan hastaların anksiyete ve depresyon düzeylerinin belirlenmesi. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, 3(3), 195-206.

Grau Martín A, Suñer Soler R, Abulí Picart P, Comas Casanovas P. (2003). Anxiety and depression levels in medical inpatients and their relation to the severity of illness. J Behaviour Medicine, 26(2), 119- 32.

Kelleci, M., Aydın, D., Sabancıoğulları, S., & Doğan, S. (2009). Hastanede yatan hastaların bazı tanı gruplarına göre anksiyete ve depresyon düzeyleri. Klinik Psikiyatri, 12, 90-98.

Krannich, J.-H. A., Weyers, P., Lueger, S., Herzog, M., Bohrer, T., & Elert, O. (2007). Presence of depression and anxiety before and after coronary artery bypass graft surgery and their relationship to age. BMC Psychiatry, 7, 47. http://dx.doi.org/10.1186/1471-244X-7-47

Kutlu, R., Demirbaş, N., Gök, H., & Işıklar Özberk, D. (2016). Kardiyoloji yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda anksiyete ve depresyon sıklığı ve etki eden faktörler. Turk Gogus Kalp Dama, 24(4), 672-679. http://dx.doi.org/10.5606/tgkdc.dergisi.2016.13227

Mirani, S. H., Areja, D., Gilani, S., Tahir, A., Pathan, M., & Bhatti S. (2019). Frequency of depression and anxiety symptoms in surgical hospitalized patients. Cureus, 11(2), e4141. http://dx.doi.org/10.7759/cureus.4141

Mulugeta, H., Ayana, M., Sintayehu, M., Dessie, G., & Zewdu, T. (2018). Preoperative anxiety and associated factors among adult surgical patients in Debre Markos and Felege Hiwot referral hospitals, Northwest Ethiopia. BMC Anesthesiology, 18, 155. https://doi.org/10.1186/s12871-018-0619-0

Navarro-García, M. A., Marín-Fernández, B., de Carlos-Alegre, V., Martínez-Oroz, A., Martorell-Gurucharri, A., Ordoñez-Ortigosa, E., Prieto-Guembe, P., Sorbet-Amóstegui, M. R., Induráin-Fernández, S., Elizondo-Sotro, A., Irigoyen-Aristorena, M. I., & García-Aizpún, Y. (2011). Preoperative mood disorders in patients undergoing cardiac surgery: risk factors and postoperative morbidity in the intensive care unit. Rev Esp Cardiol, 64(11), 1005-10. http://dx.doi.org/10.1016/j.recesp.2011.06.009.

Okanlı, A., Özer, N., Akyıl, R. Ç., & Koçkar, Ç. (2006). Cerrahi kliniklerinde yatan hastalarin anksiyete ve depresyon düzeylerinin belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(4), 38-44.

Onat, A., Hergenc, G., Can, G., Yüksel, H., Sansoy, V., & Erginel-Ünaltuna, N. (2009). TEKHARF 2009: Türk Halkının Kusurlu Kalp Sağlığı Sırrına Işık, Tıbba Önemli Katkı. Erişkinlerimizde Kalp Hastalıkları Prevalansı, Yeni Koroner Olaylar ve Kalpten Ölüm Sıklığı, 1, 19-24.

Örnek, Ö. K., Günaydın, H. N., Kolaç, N., Açıkgöz, B., Kavala, A. A., & Türkyılmaz, S. (2022). Kalp-damar cerrahi hastalarının anksiyete düzeyleri: Baş etme yöntemleri, öz-etkililik düzeyi ve sosyal destek mekanizmalarının incelenmesi: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı araştırma. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, 34(2), 35-45.

Paç, M., Akçevin, A., Aykut Aka, S., Büket, S., & Sarıoğlu, T. (2013) Kalp ve Damar Cerrahisi Cilt II (II. Baskı). Nobel Tıp Kitabevi, Ankara.

Sidar A., Dedeli Ö., & İşkesen Aİ. (2013). Açık kalp cerrahisi öncesi ve sonrası hastaların kaygı ve ağrı distresi: Ağrı düzeyi ile ilişkisinin incelenmesi. Yoğun Bakım Derg, 4, 1-8.

Uzun, Ö., & Demirkıran, G. (2012). Koroner arter bypass greft ameliyatı geçiren hastaların taburculuk sonrası öğrenim gereksinimleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 28(1), 1-12.

Yaka, E., Keskinoğlu, P., Üçkü, R., Yener, GG ve Tunca, Z. (2014). Toplumda yaşayan yaşlılarda depresyon prevalansı ve risk faktörleri. Gerontoloji ve Geriatri Arşivleri, 59 (1), 150-154.

Yavuz, M. (2010). Kas İskelet Sistemi Hastalıkları, İçinde Karadakovan, A., & Eti Aslan, F.(Editörler). Dahiliye ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, 1, 1285-1356.

Yıldız, D. (2011). Ameliyat öncesi ve sonrası dönemde hastaların kaygı düzeylerinin belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, KKTC.

Zigmond, A. S., & Snaith, R. P. (1983). The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatrica Scandinavica, 67(6), 361-370. http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0447.1983.tb09716.x.

Published

2023-10-28

How to Cite

DIĞIN, F., & KARABİBER, M. (2023). Determination Of Anxiety And Depression Levels And Affecting Factors In Patients Who Will Have Coronary Artery Bypass Graft Surgery. GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES, 8(4), 1070–1078. https://doi.org/10.5281/zenodo.10048716

Issue

Section

Articles