The Effects of The Changing Education System in The Covid-19 Perıod on The Awareness and Attitudes of Nursing Students Against Research and Developments in Nursing


Abstract views: 297 / PDF downloads: 103

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10048298

Keywords:

Attitude, Awareness, Covid-19 pandemic, Nursing research, Nursing Student

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Covid-19 pandemisinde online eğitimle beraber hemşirelik öğrencilerinin hemşirelikte araştırma ve geliştirmeye yönelik farkındalık ve tutumlarının incelenmesidir.                                                                              

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırma Nisan – Haziran 2021 tarihleri arasında Öğrenci Hemşireler Derneği (ÖHDER)’ne üye olan 331 hemşirelik öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında, “Tanımlayıcı Bilgiler Veri Toplama Formu” ve “Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırmaya, Gelişmelere Farkındalığı ve Tutumu Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmanın analizleri; IBM SPSS Statistics 25,0 paket programı kullanılarak parametrik testlerden t testi ve One Way Anova analizi ve basit regresyon analizi, çoklu karşılaştırmada farkı belirlemek için Bonferroni/Tamhane’s T2 analizinden yararlanılmıştır.  Ölçekler arasındaki ilişkiyi belirlemek için pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde %95 güven aralığı ve p<0.05 yanılgı düzeyi dikkate alınmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 21.25±2.39 olup, çoğunluğu 21-23 yaş aralığında; %63.7si kadın, %44.1’inin 1.sınıf ve %77.3’ünün Anadolu lisesi mezunu olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin hemşirelikte gelişmelere ve araştırmalara ilişkin farkındalığı ve tutum ortalaması 120.87±18.97 olarak hesaplanmıştır. Bu araştırmada; Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.84 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Bu araştırmada öğrencilerin hemşirelikte araştırma ve gelişmelere ilişkin olumlu farkındalık ve tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca; örgün eğitimin daha etkili olduğunu düşünenlerin, kadınların, hemşirelikten memnun olanların, Türkçe bilimsel yayın takip edenlerin, pandeminin bilimsel yayınları takip etmede faydalı olduğunu düşünenlerin daha yüksek farkındalık ve tutuma sahip olduğu saptanmıştır.

References

Aburuz, M. E., Hayeah, H. A., Al-Dweik, G., & Al-Akash, H. Y. (2017). Knowledge, Attitudes, And Practice About Evidence-Based Practice: A Jordanian Study. Health Science Journal, 11(2), 1-8.

Adigüzel, O., Tanriverdi, H., & Özkan, D. S. (2011). Mesleki Profesyonellik ve Bir Meslek Mensupları Olarak Hemşireler Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(2), 235-260.

Aydın, Y., Adıgüzel, A., & Topal, E. A. (2015). Ebe ve Hemşirelerin Bilimsel Çalışmalara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Journal Of Human Rhythm, 1(4), 168-175.

Barton, A. J., Murray, T. A., & Spurlock, D. R. (2020). An Open Letter To Members Of The Nursing Education Community. Journal Of Nursing Education, 59(4), 183-183.

Björkström, M. E., Johansson, I. S., Hamrin, E. K., & Athlin, E. E. (2003). Swedish Nursing Students' Attitudes To And Awareness Of Research And Development Within Nursing. Journal Of Advanced Nursing, 41(4), 393-402.

Can, R., Tambağ, H. & Can Sürmeli, F. (2020). Öğrencilerin Hemşirelikte Araştırmalara Yönelik Tutum ve Farkındalıkları. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 5 (2), 207-213. doi: 10.47115/jshs.770031.

Çağlar, M., Saray, B., & Şengül, D. (2020). Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırma Yapma ve Sonuçlarının Kullanımında Karşılaştığı Engeller. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 7(1), 41-47.

Çatıker, A., Bulucu Büyüksoy, G. D. & Özdil, K. (2020). COVID-19 Pandemi̇ Sürecinde Hemşirelik Öğrencileri Tarafından Geliştirilen Sağlık Eğitimi Materyallerinin İncelenmesi̇. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 3 (3), 289-296. doi: 10.38108/ouhcd.822222.

Chukwu, E.O., Nwakanma, I.S., Fiase, T.M., Iornengen, E.M. (2016). Attitude Of Student Nurses And Midwives Towards Research: Study Of Schools Of Nursing And Midwifery Mkar, Gboko Benue State. North Central Nigeria. South American Journal Of Nursing, Special Edition, 1-11.

Çopur, E.Ö, Kuru, N., Seyman, C. (2015). Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalara Genel Bakış, Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 2(1), 51-5.

Dewart G, Corcoran L, Thirsk L, Petrovic K. (2020). Nursing education in a pandemic: Academic challenges in response to COVID-19. Nurse Educ Today. Sep;92:104471. doi: 10.1016/j.nedt.2020.104471. PMID: 32502723; PMCID: PMC7263267.

Gedük, E. A. (2018). Hemşirelik Mesleğinin Gelişen Rolleri. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5(2), 253-258.

Gerçek, E., Okursoy, A., & Dal, N. A. (2016). Awareness And Attitudes Of Turkish Nursing Students Towards Research And Development İn Nursing. Nurse Education Today, 46, 50-56.

Göl, İ., & Ekici, H. (2020). Hemşirelikte Araştırma Dersinin Öğrencilerin Araştırma ve Gelişmelere Yönelik Farkındalık ve Tutumuna Etkisi. Journal of Academic Research in Nursing, 6(3), 498-505.

Gürdoğan, E. P., Kınıcı, E., & Aksoy, B. (2021). Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırmaya, Gelişmelere Yönelik Farkındalık ve Tutumları İle Akademik Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11(2), 339-347.

Jasper M. (2005). New Nursing Roles- İmplications For Nursing Management. Journal Of Nursing Management, 13: 93-96.

Juan, S. (2021). Promoting Engagement Of Nursing Students İn Online Learning: Use Of The Student-Generated Question İn A Nursing Leadership Course. Nurse Education Today, 97, 104710.

Karadaş, C., & Özdemir, L. (2015). Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırmaya Yönelik Farkındalık ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2(3), 30-39.

Kes D., Öztürk Şahin Ö. (2019). Hemşirelik Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygı ve Tutumlarının Belirlenmesi. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(1): 68-78.

Keskin Kızıltepe, S., & Kurtgöz, A. (2020). Hemşirelik Öğrencilerinin Covid-19 Pandemisi Sürecinde Aldıkları Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum ve Görüşlerinin Belirlenmesi. Journal of International Social Research, 13(74).

Kızıldoğan, O. H., & Ünsal, A. (2021). Hemşirelik Öğrencilerinin Bilimsel Etkinliklere Katılma Durumlarının ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi-BÜSBİD, 6(1).

Kürtüncü, M. & Kurt, A. (2020). Covıd-19 Pandemisi Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Konusunda Yaşadıkları Sorunlar. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Covıd-19 Özel Sayısı 2, 66-77. Retrieved From https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/54658/725503.

Nursing and Midwifery Council (NMC) (2010), Standards For Preregistration Nursing Education: Draft For Consultation, http://www.tinyurl.com/nmc-education.

Owusu-Fordjour, C., Koomson, C. K., & Hanson, D. (2020). The İmpact Of Covid-19 On Learning-The Perspective Of The Ghanaian Student. European Journal Of Education Studies, 7(3):88-101.

Özer, Küçük, E., Çakmak, S., Kapucu, S., Koç, M., & Kahveci, R. (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Farkındalıklarının Belirlenmesi, HUHEMFAD, 4(2), 1–12.

Özdil, K., Özcan, A., Muz, G., & Turaç, N. (2019). Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırma ve Gelişmelere Karşı Farkındalık Tutumları ve Eleştirel Düşünme Becerileri. Türkiye Klinikleri, J Nurs Sci., 11(2):109-1. doi: 10.5336/nurses.2018-62297.

Ross, J.G., Burrell, S.A. (2019). Nursing Students' Attitudes Toward Research: An İntegrative Review. Nurse Education Today, 82, 79–87.

Shamsaee, M., Ahmadian, L., Farokhzadian, J., & Fatehi, F. (2021). Assessing The Effect Of Virtual Education On İnformation Literacy Competency For Evidence-Based Practice Among The Undergraduate Nursing Students. Bmc Medical Informatics And Decision Making, 21(1), 1-11.

Subedi, S., Nayaju, S., Subedi, S., Shah, S. K., & Shah, J. M. (2020). Impact Of E-Learning During COVID-19 Pandemic Among Nursing Students And Teachers Of Nepal. International Journal Of Science And Healthcare Research, 5(3), 68-76.

Şanlı, D., Uyanık, G. & Ünsal Avdal, E. (2021). COVID-19 Pandemi Sürecinde Dünyada Hemşirelik Eğitimi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 6 (1), 55-63. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ikcusbfd/issue/60165/843697.

Şenyuva, E. (2016). Hemşirelik Eğitimi Ve Kanıta Dayalı Uygulamalar, Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 24(1), 59-65.

Temel, A. B., Uysal, A., Erkin, Ö., & Koçer, A. (2008). Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırmaya, Gelişmelere Farkındalığı ve Tutumu Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerliliği, Güvenilirliği. (Elektronik Versiyon). Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1(2), 108-123.

Ulaş Karaahmetoğlu G., Kaçan Softa H. (2018). Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi; 21(4): 256-263.

Ulaş Karaahmetoğlu, G. (2021). Bilimsel Araştırma Yapma: Hemşirelik Öğrencilerinin Kaygı ve Tutumları. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, (2), 10-19. Retrieved From https://dergipark.org.tr/en/pub/erusaglik/issue/68082/905575.

Ünsal, A., Karakurt, P., & Tanrıverdi, D. (2014). Farklı Okullarda Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırmaya, Gelişmelere Farkındalığı ve Tutumunun Belirlenmesi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(2), 87-93.

Yılmaz, D., İflazoğlu, B. & Uzelli Yılmaz, D. (2020). İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yapmaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 3 (1), 27-35. doi: 10.38108/ouhcd.716893.

Published

2023-10-28

How to Cite

ZEYRELİ, S., & KARADAĞ, G. (2023). The Effects of The Changing Education System in The Covid-19 Perıod on The Awareness and Attitudes of Nursing Students Against Research and Developments in Nursing. GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES, 8(4), 1018–1028. https://doi.org/10.5281/zenodo.10048298

Issue

Section

Articles