Evaluation of the Cultural Structure of Syrian Refugee Families According To the Place They Live


Abstract views: 54 / PDF downloads: 39

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10612052

Keywords:

Cultural Situation, Nursing, Syrian Asylum Seekers

Abstract

Objective: This study was conducted qualitatively to evaluate the cultural structures of Syrian asylum-seeking families according to their location.

Materials and Method: The population of the study consisted of Syrian asylum-seeking families in Şanlıurfa, Adıyaman, and Diyarbakır provinces. Snowball and maximum diversity sampling were used to select the sample from the population. The study sample consisted of 60 Syrian asylum-seeking families who spoke Turkish or Kurdish. Data were collected between March and June 2015 using a semi-structured interview form and focus group interview method.

Results: 53.3% of the participants were female and the median age was 36.5 years. The average duration of their arrival from Syria is 1 year and almost all of them (98.3%) have a patriarchal family structure. The median number of children is 3 and 75 per cent do not speak Turkish. The participants stated that the "woman's task" is to be responsible for the management of the house (41.7%) and the "man's task" is to work and earn money (93.3%). The statements about the cultural characteristics of the family were categorised under the headings of family structure, economy, marriage status, education, nutrition, hygiene, health-illness, pregnancy, baby care, religious characteristics and death rituals and difficulties experienced.

Conclusion: It was determined that Syrian asylum-seekers live in an environment with many cultural differences with migration. It is recommended that health professionals should provide care by taking these cultural differences into consideration in health service delivery.

Author Biographies

Sevim GÜLER , yayın göndermek ve yayınları takip etmek

 

 

Mürşide ZENGİN , Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye,

 

 

Sidar GÜL , Siirt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Siirt, Türkiye,

 

 

Selma KAHRAMAN , Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye

 

 

References

Agcadağ-Çelik, İ., & Vural, F. (2018). Suriyeli mülteci kadınların kuma dramı: Kilis ili örneği. OPUS –Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(14), 341-382.

Aileder (Aile Danışmanları Derneği). Bilgilen güçlen proje raporu erken evlilik sorunu. 2014. http://ailedanismanlari.org/wp-content/uploads/2014/05/bilgilen-g%C3%BC%C3%A7len-rapor1.pdf. Erişim Tarihi: 15.07.2023

Akkoç, S., Tok, M., & Hasıripi, A. (2017). Mülteci ve sığınmacı hastalara sağlık hizmeti sunulurken sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 4(1), 23-27.

Aksoy, Z. (2012). Uluslararası göç ve kültürlerarası iletişim. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(20), 292-303.

Altındiş, M. (2013). Türkiye’de mülteciler, salgın hastalıklar ve korunma. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, 28 (2), 64-67.

Aydın, D., Şahin, N., & Akay, B. (2017). Göç olayının çocuk sağlığı üzerine etkileri. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 7 (1), 8-14.

Babacan, B., Coşkun, M., Öztürk-Dönmez, R., & Mermer, G. (2017). Hatay’a göç eden Suriyeli sığınmacıların ev yaşam koşulları, sağlık durumları ve sağlık hizmeti kullanma özellikleri. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci, 9(4),272-9. DOI: 10.5336/nurses.2016-54422.

Cantekin, Ö.F., Taşbaş, F.R. (2022). Göç, maneviyat ve sosyo-kültürel uyumun sosyal hizmet açısından değerlendirilmesi. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1),139-153.

Cantürk, F.K., Cantürk, M. (2019). Kırşehir ilindeki Suriyeli mültecilerin perinatal sonuçlarının değerlendirilmesi. Ahi Evran Tıp Dergisi, 3(1), 6-11.

Civelek, H.Y., Koylan, D. (2020). Türkiye’deki Suriyeli göçmen kadınlar arasında güvenli doğurganlık ve güvenli annelik. Göç Dergisi, 7(2), 245-272. doı: https://doi.org/10.33182/gd.v7i2.707.

Çifçi, S., Bayram-Değer, V., & Ertem, M. (2018). Suriyeli göçmenler ve önemli bir üreme sağlığı sorunu erken yaş gebelikleri. Göç Dergisi, 5 (1), 33-42.

Doğaner, A. (2021). Kültürel bir olgu olarak Osmaniye’de Suriye’den göç edenlerle evlilikler. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 14 (33), 24-38.

Ekmen, E., & Kocak, O. (2020) Göçün Suriyeli ve Yemenli göçmenlerin aile yapıları üzerine etkileri. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 79, 167-205. https://doi.org/10.26650/jspc.2020.79.0002

Ekmekci, P.E. (2021). Syrian refugees, health and migration legislation in Turkey. J İmmigr Minor Health, 19(6), 1434-1441.

Ersin, F., & Zuhal, B. (2013). Odak grup görüşmeleri ve kültürel bakım farklılık-evrensellik teorisi ilişkisi. Dokuz Eylül Dergisi Hemşirelik Yüksek Okulu Elektronik Dergisi, 6(3), 172-175.

Gök-Uğur,H., Orak, O.S., & Yüksel, Ş. (2018). Suriyeli bir aileye kültürel özellikleri doğrultusunda uygulanan hemşirelik bakımı: Olgu sunumu. Göç Dergisi, 5 (1), 6 – 32.

Hiott, A.E., & Grzywacz, J.G. (2008). Migrant farmworker stress: mental health implications. J Rural Health, 24, 32-39.

Islam, M.M., & Gagnon, A.J. (2016). Use of reproductive health care services among urban migrant women in Bangladesh. BMC Women's Health, 16 (15), 2-7.

İldam-Çalım S., Kavlak, O., & Sevil, Ü. (2012). "Evrensel bir sorun: Göç eden kadınların sağlığı ve sağlık hizmetlerinde yaşanan dil engeli". Sağlık ve Toplum, 22(2), 11-19.

İncetahtacı, N. (2020). Gaziantep’teki Suriyeli ailelerin baş etme stratejileri. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 19(2), 499-525.

Karakaya, E., Coşkun, A.M., Özerdoğan, N., & Yakıt, E. (2017). Suriyeli mülteci kadınların doğurganlık özellikleri ve etkileyen faktörler: Kalitatif bir çalışma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(48), 417-428.

Karaca, S., & Doğan, U. Suriyeli Göçmenlerin Sorunları Çalıştayı Sonuç Raporu. Mersin Üniversitesi Bölgesel İzleme Uygulama Araştırma Merkezi. Mersin, 2014. (Erişim: 08.05.2023, web: http://www.madde14.org/images/b/b0/MersinUniv.pdf.

Kördeve, M.K. (2017). Suriyeli mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimi: Bir alan araştırması. Sağlık Yönetimi Dergisi, 1(2), 1–12.

Kurtuldu, K., & Şahin, E. (2018). Göçün kadın yaşamı ve sağlığı üzerine etkileri. Ordu University Journal of Nursing Studies, 1(1), 37-46.

Özel, Ş., Yaman, S., Kansu-Çelik, H., Hançerlioğulları, N., Balcı, N., & Engin-Üstün, Y. (2018). Obstetric outcomes among syrian refugees: A comparative study at a tertiary care maternity hospital in Turkey. Revista Bras Ginecol Obstet, 40(11), 673-679.

Sır, A., Bayram Y., & Özkan., M. (1998). Zoraki iç göçün ruh sağlığına etkileri üzerine bir ön çalışma. Klinik Psikiyatri Dergisi, 1(2), 83-88.

Şallı, A. (2022). Kriz'den 'uyum'a Türkiye'deki Suriyeli göçmenler ve sosyo-kültürel boyutları bağlamında din. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,19, 24-45.

Şahin, N.T., Bayram, O.G., & Avcı, D. (2009).Kültürlere duyarlı yaklaşım: Transkültürel hemşirelik. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 6 (1), 2-7.

Tanrıverdi, A., & Ulu, M. (2020). “Geçici koruma altına alınan Suriyelilerde göç, kültürleşme/kültürel uyum ve din ilişkisi: Kayseri örneği”. Bilimname XLIII, 3, 169-212. doi: http://dx.doi.org/10.28949/bilimname.776819

Tanış, İ., & Özgün, Ö. (2022). Sığınmacı çocuklarla çalışan okul öncesi öğretmenlerinin deneyimleri: Çok kültürlü bir bakış açısı. Ege Eğitim Dergisi, 23(Özel Sayı), 23-39. https://doi.org/10.12984/egeefd.1036816.

Tanrıverdi, G., Seviğ, Ü., Bayat, M., & Birkök, M.C. (2009). Hemşirelik bakımında kültürel özellikleri tanılama rehberi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1),793-806.

Tanrıverdi, G. (2016). Kültürel Yeterlilik Model ve Rehberleri. İçinde Ülker, H. İ. & Birkök, M.C., eds.), Hemşirelerde Kültürel Yeterliliği Geliştirme Yaklaşım ve Önerileri. 1.baskı. Ankara: Ankara Pozitif Matbaa. 53-74.

T.C.İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı.2019. https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638. Erişim Tarihi: 02.07.2023

Topcuoğlu, R. (2012). Türkiye’de göçmen çocukların profili, sosyal politika ve sosyal hizmet önerileri hızlı değerlendirme araştırması. IOM Uluslararası Göç Örgütü, 51-58.

UNHCR. Total Persons of Concern by Country of Asylum. 2023. https://data.unhcr.org/en/situations/syria. Erişim Tarihi: 02.07.2023

UNHCR.https://www.unhcr.org/refugee-statistics/.2022. Erişim Tarihi: 02.07.2023

Ünver, G.T., Baykal, Ü. (2020). Ana vatan ve ana dilden uzakta sağlık hizmetlerine erişim. Genel Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(2), 51-60.

Yıldız, T., & Yıldız, İ. (2017). Suriyelilerin Türkiye ekonomisinde kayıt dışı istihdama etkileri ve bunun yansıması olarak Türkiye’ye maliyetleri üzerine bir inceleme. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 2(3), 30-46.

Zengin, M., Yayan, E.H., Düken, M.E., & Dağ, Y.S. (2021). Suriyeli sığınmacıların sosyo-kültürel farklılıklarının sağlık hizmetlerine yansıması. BANÜ Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 3(1), 11-17. doi:10.46413/boneyusbad.826408.

Published

2024-02-03

How to Cite

GÜLER , S., ZENGİN , M., GÜL , S., & KAHRAMAN , S. (2024). Evaluation of the Cultural Structure of Syrian Refugee Families According To the Place They Live. GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES, 9(1), 78–87. https://doi.org/10.5281/zenodo.10612052

Issue

Section

Articles