Determine the Effect of the Professional Commitment of Nurses Working in Primary and Second Care Institutions on Their Hand Hygiene Beliefs and Hand Hygiene Practices


Abstract views: 211 / PDF downloads: 87

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10045848

Keywords:

Belief, Hand Hygiene, Hand Hygiene Practice, Nurse, Professional Commitment

Abstract

Objective: This study aimed to determine the professional commitment of nurses working in Primary and Secondary Health Institutions; It was planned to determine the effect of hand hygiene belief and hand hygiene practices.

Method: The descriptor was made in cross-sectional type. Personal Information Form, Nurses' Professional Commitment Scale, Hand Hygiene Belief Scale and Hand Hygiene Practice Inventory were used as data collection tools in the study. In the analysis of the data, t test and Mann Way Anova test, correlation and linear regression analysis were applied in independent groups.

Results: Nurses got 72.54±11.73 points from the Professional Commitment Scale, 80.17±11.14 points from the Hand Hygiene Belief Scale and 62.12±10.48 points from the Hand Hygiene Practice Inventory. Positive and weak relationship between nurses' hand hygiene beliefs scale and professional commitment scale and the scale's willingness to exert effort, goals and values belief sub-dimensions; A very weak relationship was found with the sub-dimension of maintaining professional membership (p<.001). There is a very weak negative relationship between nurses' hand hygiene practice inventory and the scale of commitment to the profession and the sub-dimension of maintaining professional membership; A weak positive correlation was found with the hand hygiene belief scale (p<.001). The level of professional commitment of nurses explains 6% of hand hygiene beliefs and 2% of hand hygiene practice levels (p<0.001).

Conclusion: As a result of the study, a statistical relationship was found between the level of professional commitment of nurses and their hand hygiene beliefs and practices. At the same time, the level of professional commitment of nurses significantly predicts their hand hygiene beliefs and hand hygiene practices. Suggestions were made in line with the results.

References

Alcan Z, Eren Tekin D, Özbucak Civil S. (2012). Hasta güvenliği beklenmedik olaylarda hemşirenin rolü. İstanbul: Nobel Matbaacılık, pp:1-216

Amadhila J, Vyver JM Van der, Ashipala DO. (2017). Knowledge and practices among registered nurses on occupational hazards in Onandjokwe Health District: Oshikoto region, Namibia. J Hosp Adm, 6(4), 46–51.

Amosu AM, Degun AM, Olanrewju MF, Aderibigbe KA, Health A, Centre IS. (2011). The Level of knowledge regarding occupational hazards among nurses in Abeokuta, Ogun State, Nigeria. Curr Res J Biol Sci, 3(6), 586–590.

Aslan Ş. (2008). Örgütsel vatandaşlık davranışı ile örgütsel bağlılık ve mesleğe bağlılık arasındaki ilişkilerin araştırılması. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2):163-78.

Bakkalcı, M. (2020). Yenidoğan yoğun bakım birimlerinde bebek ölümleriyle ilgili komisyon raporu. Erişim Tarihi: 22 Ocak 2020, Erişim Adresi: htttp.istabip.org.tr/guncel2/bebekrapor112005

Barutcu CD, Ergin S. (2017). Examination of professional commitment and stress management among nurses from different generations. International Journal of Caring Sciences, 10, 456-463.

Berman A, Synder S, & Frandsen G. (2016). Kozier Erb’s Fundamentals of Nursing Conceps, Proces Sand Practice. Tenth Edition. USA: Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, 1273-1276.

Biadgilign S, Reda AA, Deribew A, Amberbir A, Belachew T, Tiyou A, et al. (2011). Knowledge and attitudes of caregivers of HIV-infected children toward antiretroviral treatment in Ethiopia. Patient Educ Couns, 85(2), e89–94.

Bulut A, Çevik K. (2021). Hemşirelerin Mesleğe Bağlılık ile Bağlamsal Performansları Arasındaki İlişki. Örneği. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 8(3), 321-327. DOI: 10.31125/hunhemsire.966363

Byars M, Camacho M, Earley D, Harrington L. (2017). Professionalism in the critical care setting: a concept analysis. Nurs Crit Care, 12(3), 5-8.

Chang HY, Chu TL, Liao YN, Chang YT, Teng CI. (2019). How do career barriers and supports impact nurse professional commitment and professional turnover intention?. Journal of Nursing Management, 27, 347-356.

Çayır Yılmaz, M. & Uysal, N. (2021). Klinisyen Hemşirelerde COVID-19 Korkusu ve Mesleğe Bağlılık Düzeyinin Belirlenmesi . Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 4 (3), 316-325. DOI: 10.38108/ouhcd.886634

Derin N, Ilkım NŞ, Yayan H (2017). Hemşirelerde mesleki bağlılığın mesleki prestijle açıklanması. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 4(3), 24-37.

Derin NŞ, Ilkım N, Yayan H (2017). Hemşirelerde Mesleki Bağlılığın Mesleki Prestijle Açıklanması. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 4(3), 24-37

Dikmen Y, Kara YD, Yıldırım UY (2016). Hemşirelerin otonomi düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, (8), 72- 87. Doi: 10.17371/Uhd.2016823282.

Donati D, Biagioli V, Cianfrocca C, De Marinis MG, Tartaglini D (2019). Compliance with standard precautions among clinical nurses: Validity and reliability of the Italian version of the compliance with standard precautions scale (CSPS-It). Int J Environ Res Public Health, 16(1), 121.

Dönmez S, & Karakuş E. (2019). Yeni mezun olan hemşirelerin mesleğe bağlılıklarının incelenmesi. Kocaeli Tıp Dergisi, 8(1), 146-152.

Drey N, Gould D, Allan T (2009). The relationship between continuing professional education and commitment to nursing. NurseEducToday, 29(7), 740-745.

Dündar T, Özsoy S, Toptaş B, & Aksu H (2019). Hemşirelikte Mesleki Değerler Ve Etkileyen Faktörler. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 35 (1), 11-19. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/egehemsire/issue/44946/450870

Erdogan S, Nahcivan N, Esin MN. (Eds.). (2014). Research in Nursing: Process, Practice and Critique. Istanbul: Nobel Medicine Bookstore

García-Sierra R, Fernández-Castro J, Martínez-Zaragoza F (2017). Engagement of nurses ın 36. their profession. Qualitative study on engagement. Clinical Nursing, 27(3), 153-162.

Giri P, Kamble M, Kasat V, Phalke D (2016). Knowledge about hospital-acquired infections amongst nursing staff of tertiary care teaching hospital in rural western Maharashtra, India. Int J Med Sci Public Heal, 5(05), 839–841.

Goldfarb N, Grinstein‐Cohen O, Shamian J, Schwartz D, Zilber R, Hazan‐Hazoref, R, et al. (2021). Nurses’ perceptions of the role of health organizations in building professional commitment: Insights from an Israeli cross‐sectional study during the COVID‐19 pandemic. Journal of Nursing Management, 00, 1-9. https://doi.org/10.1111/jonm.13248

Gould DJ, Creedon S, Jeanes A, Drey NS, Chudleigh J, & Moralejo D (2017). Impact of observing hand hygiene in practice and research: A methodological reconsideration. Journal of Hospital Infection, 95, 169-174.

Gökalp, K. (2021). Farklı kuşak hemşirelerin mesleki bağlılıkları. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 8(2), 214-220.

Hsu HC, Wang PY, Lin LH, Shih WM, Lin MH (2015). Exploring the relationship between professional commitment and job satisfaction among nurses. Workplace Health & Safety, 63, 392-398.

İşsever H., Söyük S., Şengün H. (2016). Kamu hastanelerinde çalışan hemşirelerde örgütsel vatandaşlık davranışı. Nobel Medicus, 12(3), 29-38.

Jafaragaee F, Parvizy S, Mehrdad N, Rafii F (2012). Conceptanalysis of Professional commitment in Iranian nurses. Iran J NursMidwiferyRes, 17(7), 472–479.

Karadağ M, Yıldırım N, & İşeri ÖP (2019). El hijyeni inanç ölçeği ve el hijyeni uygulamaları. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(2), 20-30.

Karahan E, Doğan Ş, & Çelik S (2020). Sağlık Çalışanlarında El Hijyeni İnancı ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi . Sağlık Akademisi Kastamonu, 5 (2), 91-103 . DOI: 10.25279/sak.616961

Küçük Hİ (2020). Hemşirelerde Meslektaş Dayanışmasını Etkileyen Mesleki ve Bireysel Özelliklerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

McLaws ML, Farahangiz S, Palenik CJ, ve Askarian M (2015). Iranian healthcare workers'perspective on hand hygiene: a qualitative study. Journal of Infection and Public Health, 8(1), 72-9. doi: 10.1016/j.jiph.2014.05.004

Ndu AC, Arinze-Onyia SU (2017). Standard precaution knowledge and adherence: Do doctors differ from medical laboratory scientists? Malawi Med J. 29(4), 294–300.

Numminen O, Leino‐Kilpi H, Isoaho H, Meretoja R. (2016). Newly graduated nurses’ occupational commitment and its associations with professional competence and work‐related factors. Journal of Clinical Nursing, 25, 117-126.

Öztürk, F., Salcı, Keleş, A., Altunay, Y. ve Çelebi, G. (2018). Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 10 Yıllık Hastane Enfeksiyonları İnsidans Dansiteleri. Hastane İnfeksiyonları Kongresi (HİKON 2018), Antalya.

Peksoy S, Şahin S, Demirhan İ, & Kaplan S (2020). Hemşirelik öğrencilerinde profesyonellik algısı ve mesleki değerlere bağlılık arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 7(2), 104-112.

Punia S, Nair S, Shetty RS (2014). Health care workers and standard precautions: perceptions and determinants of compliance in the emergency and trauma triage of a Tertiary Care Hospital in South India. Int Sch Res Not, 685072.

Rutala WA, & Weber DJ (2013). Disinfection and sterilization: An overview. Am J Infect Control, 41(5), 2-5.

Sakanuz M, & Akar D (2019). Hemşirelik Ve Tıp Öğrencilerinin El Hijyeni İnanç, El Hijyeni Uygulamaları Ve İzolasyon Önlemlerine Uyumlarının Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Manı̇sa Celal Bayar Ünı̇versı̇tesı̇, Sağlık Bı̇lı̇mlerı̇ Enstı̇tüsü.

Sencan N, Yeğenoğlu S, Aydıntan B (2013). Sağlık çalışanları ve eczacılar üzerinde yapılan iş doyumu ve örgütsel bağlılık araştırmaları. Marmara Eczacılık Dergisi, 17, 104-112.

Tabak RS, & Ulutaşdemir N (2005). Temizlik elemanlarının hastane enfeksiyonlarından korunmaya yönelik bilişsel davranış özellikleri. Sağlık ve Toplum Dergisi, 15(2), 59-64.

THD (2019). Tarihçe, https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-ddb-dernek- sorgulama?asama=2 Erişim tarihi:19.05.2023

Tsai CW, Tsai SH, Chen YY, Lee WL. (2014). A study of nursing competency, career self-efficacy and professional commitment among nurses in Taiwan. Contemporary Nurse, 49, 96-102.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), (2020). https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Saglik-ve-Sosyal-Koruma-101

Uysal A, Karakurt PD. (2020). The Effect of nurses’ profession commitment situation to tendency of making medical error. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 14, 349-361.

Uysal A, Karakurt P (2020).Hemşirelerin Mesleğe Bağlılık Durumlarının Tıbbi Hata Yapma Eğilimlerine Etkisi. TJFMPC, 14(3), 349-361.

Ünsal A, Karakurt P, Sökmen S, Köse Tuncer S, Sarıkaya Ö (2018). Examınatıon of thetrends of malpractıce of nurse by some varıables. Taras Shevchenko 1st Internatıonal Congress On Socıal Scıences. TheBook of Full Texts, pp:117-127. ISBN 978-605- 7510-13-6

Varoğlu, S. (2022). Cerrahi Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Mesleğe Bağlılık Düzeyleri İle Bakım Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

World Health Organization [Internet]. Health care-associated infections. Fact Sheet. [Cited 2022 November 10]. Available from: http://www. who. int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en. Pdf

Yazıcı Sorucuoğlu A, Güdücü Tüfekci F (2015). Çocuk Hemşirelerinde Mesleki Profesyonel Değerler. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(2), 105–109.

Yıldız S, Göktaş LS, Habil T, & İstanbullu Dinçer FF (2019). Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Demografik Değişkenlerine Göre Mesleki Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi. Journal of Turkish Tourism Research.

Yılmaz Kuşaklı B, Çetin G, Yerköy Ateş A. (2019). Hemşirelikte Mesleki Örgütlenme Ordu University Journal of Nursing Studies, 2(2), 131-138.

Yurttaş A, Kaya A, & Engin R (2017). Bir üniversite hastanesinin yoğun bakım ünitesindeki el hijyeni uyumları ile hastane enfeksiyonlarının incelenmesi: Retrospektif çalışma. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 4(1), 1-7. doi: 10.17681/hsp.115490

Published

2023-10-28

How to Cite

İNCİRKUŞ KÜÇÜK, H., ÇEVİRME , A., & GÖKÇAY , G. (2023). Determine the Effect of the Professional Commitment of Nurses Working in Primary and Second Care Institutions on Their Hand Hygiene Beliefs and Hand Hygiene Practices. GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES, 8(4), 957–968. https://doi.org/10.5281/zenodo.10045848

Issue

Section

Articles