ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde Sağlık Profesyonellerinin Yeni Tedavi Yöntemlerini Kullanma Eğilimlerinin İncelenmesi (Özel Hastane Örneği)
(Investigation Of The Tendencies Of Health Professionals To Use New Treatment Methods In Terms Of Technology Accepted Model (Special Hospital Example) )

Author : ibrahim BOZKURT    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 88-100
    


Summary

Yaşadığımız çağda, bilgi ve teknoloji alanındaki yenilikler gerek üretim gerekse hizmet sektöründe insanların hayatını kolaylaştıran ve hayat kalitesinin artırılmasına katkı sağlayan teknik ve yöntemleri ortaya çıkarmaktadır. Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetleri bünyesinde kullanılan yeni teknik ve yöntemler hem sağlık profesyonellerinin teşhis ve tedavi işlemlerinde kolaylık, yarar ve verimlilik sağlarken, hem de hastalar için daha az maliyet, ağrı, ilaç kullanımı ve riske katlanma yanında tedavi, iyileşme ve normal hayata dönüş süresinin daha kısa olmasına imkan sağlamaktadır. Bu yeniliklerden maksimum verimliliğin elde edilebilmesi için; özellikle uygulayıcıların kullanım konusundaki istekliliği, inancı, tutum ve niyetinin olumlu olması önem arz etmektedir. Bu çalışmada sağlık profesyonellerinin yeni tedavi yöntemlerine yönelik tutum ve davranışları Teknoloji Kabul Modeli çerçevesinde incelenmektedir. Bu amaçla, bir özel hastanede sağlık hizmeti sunmakta olan sağlık profesyonellerine 132 adet anket uygulanarak, elde edilen veriler istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, sağlık profesyonellerinin kullanım kolaylığı, algılanan fayda, davranışsal tutum ve niyet konusunda olumlu görüşe sahip olduğu, bazı sosyo-demografik özellikler açısından gruplar arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Kullanım kolaylığının algılanan fayda, davranışsal tutum ve niyet üzerinde, algılanan faydanın davranışsal tutum ve niyet üzerinde ve davranışsal tutumun da niyet üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, algılanan faydanın kullanım kolaylığı ile tutum ve kullanım kolaylığı ile niyet arasında, tutumun ise kullanım kolaylığı ile niyet arasında kısmi aracılık etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Teknoloji Kabul Modeli, Yeni Tedavi Yöntemleri, Hiyerarşik Regresyon, Aracılık Etkisi

Abstract

In our age, innovations in information and technology reveal techniques and methods that make life easier for people and contribute to improving the quality of life in both production and service sectors. New techniques and methods used in preventive, curative and rehabilitative health services provide convenience, benefit and efficiency in the diagnosis and treatment processes of health professionals, while less cost, pain, medication and risk for patients, treatment, recovery and normal life it enables shorter turning times. In order to obtain maximum efficiency from these innovations; it is especially important that practitioners' willingness, belief, attitude and intention towards use are positive. In this study, the attitudes and behaviors of healthcare professionals towards new treatment methods are examined within the framework of the Technology Acceptance Model. For this purpose, 132 questionnaires were applied to health professionals who provide health services in a private hospital, and the data obtained were analyzed with a statistical package program. As a result of the analysis, it was determined that healthcare professionals had a positive view on ease of use, perceived benefit, behavioral attitude and intention, and there were significant differences between the groups in terms of some socio-demographic characteristics. It has been determined that ease of use has a positive effect on perceived benefit, behavioral attitude and intent, perceived benefit on behavioral attitude and intent, and behavioral attitude on intent. In addition, it has been determined that perceived benefit has a partial mediating effect between ease of use, attitude and ease of use and intention, and attitude has a partial mediating effect between ease of use and intention.Keywords
Technology Acceptance Model, New Treatment Methods, Hierarchical Regression, Mediating Effect

Advanced Search


Announcements


    Ekim Sayısı!!!

    Sayın akademisyenler, Aralık sayısı için çalışma kabulu devam etmektedir.    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri