ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Diyabetes Mellitus’un Mikrovasküler Komplikasyonları Ve Proinflamatuar Sitokin İnterlökin-18 Gen Varyasyonları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
(Investigation Of The Relationship Between Microvascular Complications Of Diabetes Mellitus And Proinflammatory Cytokine Interleukin-18 Gene Variations )

Author : Nevra ALKANLI  Arzu AY, Süleyman Serdar ALKANLI  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 67-76
    


Summary

Uzun süreli organ hastalığının gelişimi ile ilişkilendirilmiş Diyabetes Mellitus (DM), yüksek kan seviyeleri, insülin sekresyonu ya da fonksiyonundaki kusurlardan kaynaklanan, çeşitli komplikasyonlara yol açabilen metabolik bir bozukluktur. Hafif bir bozukluktan ciddi mortalite ve morbidite nedenine dönüşebilen DM’nin doğuştan gelen immün sistem düzensizliğine bağlı kronik inflamasyon ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Karmaşık etkileşime aracılık eden büyük ve küçük, düşük moleküler ağırlıklı hücre sinyalizasyon proteinleri ailesi sitokinler olarak adlandırılmaktadır. Bu sitokinler arasında; lökositler ve çeşitli diğer hücreler tarafından salgılanan uyaranlara yanıt olarak interlökinler ile interferonlar bulunmaktadır. Sitokinler ve reseptörleri birbirlerine oldukça yüksek bir afinite göstermektedirler. Pro- ve anti-inflamatuar sitokinler arasındaki dengesizlik sonucunda gelişen inflamasyon, DM ve komplikasyonlarına yol açabilmektedir. Bu sitokinlerin promotör ya da intron bölgelerinde yer alan genetik varyasyonlar, sitokinler arasındaki dengenin bozulmasına neden olabilmektedirler. Böylece bu dengenin bozulması ile gen ekspresyon değişiklikleri ortaya çıkabilmektedir. Pro-inflamatuar özellikler içeren interlökin-1 (IL-1) süper ailesinin önemli bir üyesi de interlökin-18 (IL-18)’dir ve çeşitli hücreler tarafından üretilmektedir. Sitokin gen ekspresyonu ve T yardımcı hücre farklılaşmasını indükleyerek immün yanıtın düzenlenmesinde etkili olan IL-18’in inflamatuar hastalıklar, otoimmün hastalıklar gibi çeşitli hastalıkların gelişimi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. IL-18 geninin promotör bölgesinde ortaya çıkan genetik varyasyonlar, transkripsiyon faktörlerinin bağlanması ile ilişkilidir ve böylece inflamatuar sitokin ekspresyonu ya da aktivitesinin değişimine neden olabilmektedirler. Bu değişimlerden yola çıkılarak çeşitli hastalıkların patogenezi ile ilgili önemli bilgiler elde edilebilmektedir. IL-18 gibi inflamasyon mediyatörlerinin DM gelişiminde de etkili olabilecekleri düşünülmektedir. Bu yüzden bu derlemenin amacı; DM ve DM’de gelişen komplikasyonlar hakkında genel bilgiler verilmesinin yanısıra; DM’nin mikrovasküler komplikasyonlarının gelişiminde proinflamatuar sitokin olan IL-18 gen varyasyonlarının genetik bir risk faktörü olarak etkilerinin incelenmesidir.Keywords
Diyabetes Mellitus, Mikrovasküler Komplikasyonlar, IL-18 geni, Genetik Varyasyonlar, Polimeraz Zincir Reaksiyonu

Abstract

Diabetes Mellitus (DM), which is associated with the development of long-term organ disease, is a metabolic disorder that can lead to various complications resulting from high blood levels, insulin secretion or defects in its function. It has been determined that DM, which can turn from a mild disorder to a serious cause of mortality and morbidity, is associated with chronic inflammation due to innate immune system disorder. The family of large and small, low molecular weight cell signalization proteins that mediate complex interaction are called cytokines. Among these cytokines; interleukins and interferons are found in response to stimuli secreted by leukocytes and various other cells. Cytokines and their receptors show a high affinity for each other. Inflammation resulting from imbalance between pro- and anti-inflammatory cytokines can lead to DM and its complications. Genetic variations in the promoter or intron regions of these cytokines can cause disruption of the balance between cytokines. Thus, gene expression changes can occur with disruption of this balance. An important member of the interleukin-1 (IL-1) super family, which includes pro-inflammatory properties, is interleukin-18 (IL-18) and is produced by various cells. It is thought that IL-18, which is effective in regulating immune response by inducing cytokine gene expression and T helper cell differentiation, may be associated with the development of various diseases such as inflammatory diseases, autoimmune diseases. Genetic variations occurring in the promoter region of the IL-18 gene are associated with the binding of transcription factors and thus can lead to changes in inflammatory cytokine expression or activity. Based on these changes, important information about the pathogenesis of various diseases can be obtained. It is thought that inflammation mediators such as IL-18 may also be effective in the development of DM. Thus, the purpose of this review is; İn addition to giving general information about the complications developing in DM and DM; it is the investigation of the effects of IL-18 gene variations, which are proinflammatory cytokines in the development of microvascular complications of DM, as a genetic risk factor.Keywords
Diabetes Mellitus, Microvascular Complications, IL-18 gene, Genetic Variations, Polymerase Chain Reaction

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri