ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Genel Cerrahi Hastalarında Hastane İçi Mortalite Vakalarının Retrospektif Olarak İncelenmesi
(A Retrospective Analysis Of Cases Of In-Hospital Mortality In General Surgery Patients )

Author : Metin Leblebici  Metin Leblebici, Tamer Akay, Tunç Eren, Özgür Ekinci, Orhan Alimoğlu  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 8-14
    


Summary

Giriş: Ölüm yaşamın sona ermesidir. Hastaneye yatış sırasında mortalite nedenleri genel popülasyondaki mortalite nedenlerinden farklıdır. Kanser hastaları terminal dönemlerinde palyatif bakım ünitesinde, dahiliye kliniğinde veya cerrahi kliniğinde kalmak isterler. Bu yerlerde ölmeyi, başka bir deyişle kaçınılmaz sonu beklemeyi bekliyorlar. Bu çalışmanın amacı, genel cerrahi kliniğinde yatan ve hastanede ölen hastaları retrospektif olarak incelemek ve mevcut literatür ışığında verileri tartışmaktı. Yöntemler: Temmuz 2015-Temmuz 2019 tarihleri arasında hastanemizin genel cerrahi kliniğinde yatan ve hastaneye yatışları sırasında ölen hastaların tıbbi kayıtları hastane veri yönetim sistemi ve hasta dosyaları ile geriye dönük olarak incelendi. Bulgular: Çalışmaya% 52.2 (n = 119) erkek ve% 47.8 (n = 109) kadın olmak üzere toplam 228 hasta dahil edildi. Hastalar acil vakalar ve seçmeli vakalar olarak iki gruba ayrıldı. Elektif grupta malignite ve komplikasyon oranı daha yüksekti (p <0.01). Enfeksiyon ve sepsis oranı acil grupta daha yüksekti (p <0.05, p <0.01). Komplikasyon gelişen hastalarda komplikasyon olmayanlara göre hastaneye yatıştan ölüme kadar geçen süre daha uzundu (p <0.01). Sonuç: Yaşamlarının son dönemindeki hastalar için palyatif bakım ünitelerinin bulunmasına rağmen, genel cerrahi klinikleri hala bu ihtiyacı geniş ölçüde karşılamaktadır. Kanser ve sepsis, genel cerrahi kliniklerinde başlıca ölüm nedenleridir. Ölüm oranları, komplikasyonların zamanında saptanması ve önlenmesi ile azaltılabilir.Keywords
Ölüm, Komplikasyonlar, Sepsis

Abstract

Background: Death is the termination of life. Causes of mortality during hospitalization differ from the causes of mortality in general population. Cancer patients wish to stay in palliative care unit, internal medicine clinic or surgery clinic during their terminal period. They wait dying, in other words, the inevitable end in these places. The aim of the present study was to retrospectively analyze the cases of mortality in patients who were being hospitalized at general surgery clinic and died at the hospital, and to discuss the data under the light of the current literature. Methods: Medical records of the patients who were being hospitalized at general surgery clinic of our hospital between July 2015 and July 2019 and who died during their hospitalization were retrospectively analyzed through hospital data management system and patient files. Results: A total of 228 patients of whom 52.2% (n=119) were males and 47.8% (n=109) were females were included in the study. Patients were allocated to two groups as the emergency cases and the elective cases. Ratio of malignity and complications was higher in elective group (p<0.01). Ratio of infection and sepsis was higher in the emergency group (p<0.05, p<0.01). Duration from hospitalization to death was longer in the patients who had complications as compared to the ones without complications (p<0.01). Conclusion: Despite the presence of palliative care units for the patients in terminal period of their lives, general surgery clinics still meet this need widely. Cancer and sepsis are the major causes of mortality in general surgery clinics. Mortality rates may be reduced by timely detection and prevention of complications.Keywords
Death, Complications, Sepsis

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri