ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kronik Hastalık Hastalarında Perkütan ve Cerrahi Gastrostominin Sonuçları
(Outcomes Of Percutaneous Endoscopic Versus Surgical Gastrostomy In Patients With Chronic Disease )

Author : Metin Leblebici   Ozgur Ekinci, Oktay Yener, Metin Leblebici, Mehmet Sait Ozsoy, Cem Ilgin Erol, Mehmet Acar, Furkan Kilic, Ibrahim Ali Ozemir, Gurhan Bas  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 51-55
    


Summary

Amaç: Enteral ve parenteral beslenme için birincil endikasyon, oral alım yetersizliği olan hastaların metabolik gereksinimleri karşılamak ve beslenme desteği sağlanmasıdır. Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) maliyet etkinliği ve kullanım kolaylığı göz önüne alındığında hastaların çoğunda uzun süreli enteral beslenme gerekliliği halinde altın standart yöntem haline gelmiştir. Fakat günümüzde teknik sebepler veya hastaya bağlı faktörler nedeniyle cerrahi gastrostomi gereken hastalar da mevcuttur. Bu çalışmanın amacı cerrahi gastrostomi ve perkütan endoskopik gastrostomi uygulanılan hastaların demografik özelliklerinin, işlem sonrası komplikasyonları ve takipleri ile ilgili verileri ortaya koymaktır. Metod : Ocak 2018 - Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde enteral beslenme amacıyla Stamm gastrostomi ve perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) yapılan olgular retropektif olarak değerlendirildi. İki grupta yer alan hastalar işlem esnasında veya sonrasında gelişen komplikasyonlar ve mortalite açısından kıyaslandı. Bulgular: Çalışma dahilinde 72 hastaya gastrostomi uygulandı. 72 hastanın 10’u perkütan endoskopik gastrostomi tekniğine uygun değildi, bu hastalara cerrahi gastrostomi uygulandı. Yaş ortalaması 71,3(20-94) idi ve hastaların 35'i (%48,6) erkek, 37’si (%51,4) kadındı. Toplam 18(%25) hastada komplikasyon görülmüş olup, PEG uygulanan hastaların 15(%24.2)’inde, cerrahi gastrostomi uygulanan hastaların 3(%30)’ünde komplikasyon görülmüştür. Perkütan endoskopik gastrostomi ve cerrahi gatrostomi ile ilişkili en sık görülen komplikasyon yüzeyel cerrahi alan enfeksiyonudur. Hastalarda işleme bağlı mortalite saptanmadı. Bir yıllık takip süresinde 38 hasta primer hastalığı nedeniyle öldü. Sonuç: PEG, yatak başında yapılabilmesi, genel anestezi gerektirmemesi, cerrahi yönteme kıyasla daha az invazif olması ve benzer komplkasyon oranlarına sahip olması nedeniyle enteral beslenme için güvenle kullanılabilir.Keywords
Beslenme, Cerrahi Gastrostomi, Endoskopik Gastrostomi

Abstract

Objective: The prime indication for parenteral and enteral nutrition is provided to patients who have oral intake deficiencies for nutritional support. Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) has become the gold standard method in the case of long-term enteral nutrition in most patients, given its cost-effectiveness and ease of use. However, there are also patients who require surgical gastrostomy due to technical reasons or patient-related factors. This study, data on demographic characteristics, follow-up and post-procedure complications of patients who underwent surgical gastrostomy and PEG were presented. Methods: Patients who underwent PEG and Stamm gastrostomy for enteral feeding between January 2018 and December 2018 at İstanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital Department of General Surgery were evaluated retrospectively. The patients in the two groups were compared in terms of complications and mortality during or after the procedure. The most frequent complication associated with PEG and surgical gastrostomy was superficial surgical site infection. Procedure-related mortality was not detected in any patients. During the one-year follow-up period, 38 patients died due to primary disease. Results: Within the study, 72 patients underwent gastrostomy. Ten of 72 patients were not suitable for percutaneous endoscopic gastrostomy technique, surgical gastrostomy was applied to these patients. The mean age was 71,3(20-94) years. Thirty-five (%48,6) of the patients were male and 37 (%51,4) were female. Complications were seen in 18 (25%) patients, and 15 (24.2%) of these have occurred in the PEG group and 3 (30%) of these occurred in the surgical gastrostomy group. Conclusion: Compared with SG, PEG has become the preferred method in enteral nutrition due to its cost-effectiveness, low morbidity rate and ease of use.Keywords
Nutrition, Surgical gastrostomy, Endoscopic gastrostomy

Advanced Search


Announcements


    Ekim Sayısı!!!

    Sayın akademisyenler, Aralık sayısı için çalışma kabulu devam etmektedir.    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri