ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye'de Doğurganlığın En Yüksek Olduğu İlde İnfertil Çiftlerin Kullandıkları Geleneksel Uygulamalar
(Traditional Practices Used By Infertile Couples In The City With The Highest Fertility Rate In Turkey )

Author : Fatma Koruk  Ayşegül ÇİFTÇİLER  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 24-30
    


Summary

Giriş: İnfertilite, kültürel, dinsel ve sınıfsal yönleri olan, çiftlerin yaşamını olumsuz etkileyebilen bir durumdur. Türkiye’nin Doğu bölgeleri geleneksel kültürüne bağlı yörelerdir ve doğu kültüründe çocuk sahibi olmak büyük önem taşımaktadır. Bu bölgelerde çocuk sahibi olunması için çok fazla kültürel baskı vardır. Şanlıurfa’da Türkiye’nin Doğu bölgesinde yer alan ve doğurganlık düzeyinin en yüksek olduğu ildir. Dolayısıyla bu durum, bölgede yaşayan çiftlerin, özellikle de kadınların infertilitenin olumsuz sonuçlarını en ağır şekilde yaşanmasına neden olmaktadır. Çiftler nesillerini devam ettirebilmek ve infertilitenin yarattığı olumsuz durumlardan kurtulmak amacıyla yüzyıllardır çareler aramışlardır. Bu nedenle infertil çiftlerin başvurdukları yöntemlerin bilinmesi, zararlı olanların saptanarak uygun müdahaleler planlanması önemlidir. Amaç: Çalışma, Şanlıurfa’da infertil çiftlerin kullandıkları geleneksel uygulamaları, bunları kullanmayı etkileyen faktörleri ve olumsuz sonuçlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan çalışmanın örneklemini, infertilite polikliniğine başvuran 244 infertil kadın oluşturmuştur. Erkeklere ait bilgiler eşlerinden alınmıştır. Bulgular ve Sonuçlar: Çalışmada, infertil çiftler arasında geleneksel uygulama kullanmanın yaygın olduğu ve bu uygulamaların çoğunlukla kadınlar tarafından kullanıldığı belirlenmiştir. Kadın ve eşin eğitim düzeyi, dil, sosyo-ekonomik durum, sekonder infertilite ve başarısız tıbbi tedavi geleneksel uygulama kullanımını etkileyen en önemli faktörlerdir. Tercih edilen yöntemler genellikle spritüel yönü baskın olan yöntemlerdir. Bu nedenle geleneksel uygulama kullanımına bağlı çiftlerin fiziksel sorun yaşama düzeyleri düşüktür. Ancak kadınların yaklaşık yarısının en az 3 kez geleneksel uygulama kullanmış olması, bu davranışını sürdürmeye devam edeceğini ve pek çok riske açık olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.Keywords
İnfertilite, infertil çift, infertil kadın, geleneksel uygulama.

Abstract

Background: Infertility has cultural, religious, and class factors and may negatively affect the lives of couples. The eastern regions of Turkey retain their traditional culture; thus, having children is of great importance in eastern culture. Due to this culture, couples living in these regions are under a lot of pressure to have children. Şanlıurfa is located in this region and has the highest fertility rate in Turkey. Couples here, especially women, thus experience severe negative consequences of infertility. Couples have sought solutions for infertility to maintain their lineage and avoid negative situations for hundreds of years. The methods that infertile couples use should be determined and suitable interventions should be made after identifying the harmful ones. Objective: This study aimed to determine the traditional fertility practices used by infertile couples living in Şanlıurfa, the factors that affect their usage, and their negative effects. Methods: The sample of this descriptive study comprised 244 infertile women who had been treated by an infertility polyclinic. Data related to the use of this practice by men were obtained from their partners. Results and Conclusions: The study found that traditional practices are common among infertile couples and that these practices are mostly used by women. The educational level of couples, language, socioeconomic status, secondary infertility, and previous unsuccessful medical treatment are the most important factors affecting the use of traditional practices. The preferred methods are generally spiritual, so few physical problems are encountered due to the use of traditional practices. However, the fact that almost half of the women in the sample used traditional practices at least three times means that they maintain this behavior, becoming open to various risks in doing so.Keywords
Infertility, infertile couple, infertile woman, traditional practice

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri