ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Post-Op Total Diz Artroplastili Hastalarda Hastalık Algısı Ölçeği İle Hastane Anksiyete Ve Depresyon Ölçeği Sonuçları
(Results Of Ilness Perception Questionnaire And Hospital Anxiety And Depression Scale In Patients With Postoperative Total Knee Arthroplasty )

Author : Ebrar Erkan  Ayşe Neriman Narin  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 19-23
    


Summary

Giriş: Total diz artroplasti (TDA) geçirmiş hastalarda depresyon ve anksiyete prevalansının yüksekliği maruz kaldıkları kronik ağrı ve algıladıkları hastalık faktörleri ile açıklanabilir. Anksiyete ve depresyonun altında yatan hastalıkla ilgili algısal faktörlerin saptanması tedavi ve rehabilitasyon sürecinin etkin yönetilmesi açısından önem arz etmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı diz osteoartriti sebebiyle TDA geçirmiş hastalarda hastalık algısı, hastane anksiyete ve depresyonunu değerlendirmektir. Yöntem: TDA operasyonu sonrası ortopedi servisinde yatan 10 hastanın hastanede kalış süresi içerisinde (6-8 gün) demografik bilgiler, hastane anksiyete ve depresyon ölçeği (HADÖ) ile hastalık algısı ölçeğini (HAÖ) içeren genel bir değerlendirme formu fizyoterapist-hastanın yüz yüze görüşmesi neticesinde doldurulmuştur. Bulgular: Hastaların yaş ortalamaları 62 yıl (±9,11) olan 10 hastanın vücut kitle indeksi ortalamaları 33,68 kg/m² (±4,80)’dir. Hastaların %40’ında anksiyete ve %60’ında depresyon sınır ve üzeri tespit edilmiştir. Sonuç: Çalışmamız sonucunda ortaya koyabildiğimiz HAÖ ile HADÖ arasındaki anlamlı ilişki; Türkçesi onkoloji ve dahiliye hastalarında kullanılmış HAÖ’nün fizyoterapi mesleğinde de kullanılabilir olabileceğini göstermektedir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon sürecince hastaların hastalıklarını nasıl algıladıkları tedavideki başarıyı birebir etkilemesi açısından önemlidir.Keywords
Total diz artroplastisi, Hastalık algısı ölçeği, Hastane anksiyete ve depresyon ölçeği

Abstract

Introduction/Backround: The high prevalence of depression and anxiety in patients with total knee arthroplasty (TKA) can be explained by the chronic pain they’re exposed to and perceived disease factors. The determination of perceptual factors related to anxiety and depression underlying disease is important for effective management of treatment and rehabilitation process. Objectives: The aim of this study was to evaluate ilness perception, hospital depression and anxiety inpatients with TKA due to knee osteoarthritis. Method: A general evaluation form including demographic information, hospital anxiety and depression scale (HADS) and İllness perception questionnaire (İPQ-R) was completed in the face-to-face interview of 10 patients during the hospital stay(6-8 days) in the orthopedic ward after TKA operation. Findings: With a mean age of 62 years (± 9.11), 10 participants mean body mass index was 33.68 kg/m² (± 4.80). Anxiety was found in 40% of patients, depression in 60%, limit and above. Result: As a result of our study, the significant relationship between İPQ-R and HADS; suggests that İPQ-R which Turkish version’s used in onkology and internal disease patients,may be used in the physiotherapy professions. How patients perceive their illnesses during physiotherapy and rehabilitation process is important in terms of its effect on treatment success.Keywords
Total knee arthroplasty, ilness perception questionnaire, hospital anxiety and depression scale.

Advanced Search


Announcements


    Ekim Sayısı!!!

    Sayın akademisyenler, Aralık sayısı için çalışma kabulu devam etmektedir.    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri