ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Adölesan Gebelerin Beslenme Durumları İle Yeni Doğan Ağırlığının Değerlendirilmesi
(Evaluation Of Adolescent Pregnants’ Nutritional Status And Newborn’s Weight Status )

Author : Gülperi Demir  Funda Pınar ÇAKIROĞLU, Osman BALCI  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 10-18
    


Summary

Amaç: Gözlemsel ve kesitsel nitelikte bir izlem çalışması olan bu araştırma, adölesan gebelerin beslenme durumlarının, gebelik süresince ağırlık kazanımlarının belirlenmesi, yeni doğan ağırlığının değerlendirilmesi ve aradaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Gereç ve Yöntem: Araştırma, XXX’da, bir üniversite hastanesinin kadın doğum polikliniğine başvuran, toplam 32 adölesan gebe (ortalama yaş:18.31±0.8yıl) ve birinci ayına kadar yeni doğanları üzerinde yürütülmüştür. Veriler, anket formuyla toplanmıştır. Gebelerin beslenme durumları, 24 saat hatırlatma yöntemiyle belirlenmiştir. Yeni doğanların boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve baş çevresi ölçümleri hastane kayıtlarından alınarak kaydedilmiştir. Yeni doğanların ağırlık kazanımlarını belirlemek amacıyla, dört hafta süreyle yeni doğan vücut ağırlığı ölçümleri tekrarlanarak kaydedilmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 20.0 programından yararlanılmıştır. Bulgular: Gebelerin üç trimesterde, enerji ve protein alımlarının yeterli olduğu; demir, kalsiyum, niasin, folik asit, fosfor ve B12 alımlarının yetersiz olduğu saptanmıştır. Gebelerin üç trimester sonunda toplam ağırlık kazanımları, önerilen miktarların alt sınırları içinde yer aldığı belirlenmiştir. Yenidoğanların doğum ağırlığı, doğum boyu ve baş çevresi ve birinci ayın sonundaki toplam ağırlık kazanım miktarı referanslara uygun bulunmuştur. Gebelerin doğum öncesi vücut ağırlığı ile yeni doğanların doğum ağırlığı arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır (p:0.020). Sonuç: Araştırmanın sonucunda, ülkemizde küçük yaşta evliliğin ve adölesan gebeliğin halen görüldüğü ortaya çıkmış ve yurt içi ve yurt dışı literatürle uyumlu sonuçlar elde edilmiştir. Erken yaşta evlilik, adölesanların fiziksel sağlığı, psikolojik gelişimi ve eğitimi açısından birçok dezavantajlar getirmektedir. Bu nedenle; adölesan çağdaki gençler, erken evliliklerin olumsuz sonuçları hakkında bilgilendirilmelidir.Keywords
Adölesan, gebe, beslenme, yenidoğan

Abstract

Aim: This follow-up study, designed as a observational and cross-sectional research, was planned in order to determine the nutritional status, weight gains of adolescent pregnant during pregnancy, to evaluate weights of newborns and to determine the relationship between them. Material and Method: The study was conducted on 32 adolescent pregnants, (mean age:18.31±0.8 years) who applied to maternity clinic of a university hospital in XXX city and their newborns. Data were collected through questionnaire technique. Nutritional status of pregnants was determined by 24-hour recall method. Newborns’ height, weight and head circumference measurements were recorded by taking from hospital records. In order to determine weight gains of the newborns, their body weight measurements were repeated for four weeks. Results: It was determined that the majority of pregnants consumed energy and protein at adequate levels during each trimesters; their iron, calcium, niacin, folic acid, phosphorus, vitamin B12 intakes were inadequately. It was determined that the average total weight gain of pregnant women during pregnancy was found within the lower limits of the recommended amounts. The birth weight, birth length and head circumference of the newborns and the total weight gain at the end of the first month were found in accordance with the references. There was a positive and significant and correlation between the prenatal body weight of pregnants and birth weights of the newborns (p: 0.020). Conclusion: As a result, it was revealed that young marriage and adolescent pregnancy in our country are still seen and research findings consistent with domestic and international literature. Early marriage brings many disadvantages in terms of the physical health, psychological development and education of adolescents. Therefore; adolescents should be informed about the negative consequences of early marriages.Keywords
Adolescent, pregnant, nutrition, newborn

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri