ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üniversite öğrencilerinde Triptofan Tüketimi ile obezite ilişkisinin değerlendirilmesi
(Evaluation of the relationship between tryptophan consumption and obesity among University Students )

Author : Müge Arslan  Nurcan Yabancı Ayhan, İshak Aydemir  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 1-7
    


Summary

Amaç: Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde triptofan tüketim düzeyinin belirlenmesi ve obezite ile ilişkisinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Kolerasyon tipindeki bu çalışma, gönüllülük esasına dayanmakta olup İstanbul Aydın Üniversitesinde okuyan 433 erkek, 567 kız olmak üzere toplam 1000 lisans öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Öğrencilerin triptofan içeren besinleri tüketim sıklığına göre günlük triptofan alımları saptanmış, vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel çevresi ölçümleri alınmıştır. Elde edilen veriler uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak SPSS 22.0 programı ile analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %56,7’si kız, %43,3’ü erkektir. Yaş ortalamaları 21.02±1.99 yıl olan öğrencilerin Beden Kütle İndeksi (BKİ)’ne göre %17,5’i zayıf, %33,8’i normal, %40,5’u hafif şişman ve %8,2’si obezdir. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre BKİ değerleri karşılaştırıldığında, obezite kızlarda erkeklere göre daha sık görülmektedir (p<0.05). Öğrencilerin günlük ortalama triptofan tüketimi incelendiğinde; ortalama triptofan miktari erkeklerde 321,62±30,33 mg, kızlarda 323,41±60,49 mg’dır. Öğrencilerin triptofan tüketim miktarları ile BKİ değerleri incelendiğinde aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. (p>0.05) Triptofan tüketim miktarı ile boy uzunluğu, yaş, bel çevresi ve BKİ arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Sonuç: Üniversite öğrencileri yüksek miktarlarda triptofan tüketmekte olup, triptofan tüketiminin BKİ üzerine bir ilişkisi saptanmamış olup, daha kapsamlı çalışmalalra gereksinim vardır.Keywords
BKİ, Triptofan tüketimi, Üniversite öğrencileri, Obezite

Abstract

Objective: To investigate the level of tryptophan consumption among university students and to determine its relationship with obesity. Materials and Methods: A questionnaire was conducted voluntarily to 1000 undergraduate students, 433 boys and 567 girls from Istanbul Aydın University in this correlation study. Students' daily tryptophan intake was determined according to the frequency of consumption of foods containing tryptophan, body weight, height, waist circumference were measured. SPSS 22.0 program was used for data analysis. Results: 56.7% of the students participating in the study are women and 43.3% are men. The average age and the standard deviation of the participants are 21,20±1,99 years, the minimum age is 17 years and the maximum age is 39. 17.5% of the participants are weak in terms of BMI, 33.8% are normal, 40.5% are overweight and 8.2% are obese. Comparing BMI values according to the students' gender, obesity is higher in girls than in boys (p <0.05). In terms of BMI, the number of obese and fat people is higher than male students. When looking at the tryptophan consumption amounts of students; the average amount of tryptophan is 321.62 mg in males and 323.41 mg in females. When the tryptophan consumption and BMI values of the students were examined, there was no statistically significant difference between them (p> 0.05). There was no significant relationship between tryptophan consumption and height and age, BMI, and the width of the waistline (p>0,05). Conclusion: University students consume high amounts of tryptophan, and there is no relation between the consumption of tryptophan on BMI and further extensive studies are needed.Keywords
BMI, Tryptophan consumption, University students, Obesity

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri