ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hemşirelerin Sağlık Bakım Uygulamalarında Etik İlkelere Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
(Identifying the Attitude of Nurses for Ethical Principles at Health Care Applications )

Author : Ece Uysal Kasap  Nefise BAHÇECİK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 6
Page : 51-58
    


Summary

Amaç: Araştırma hemşirelerin etik ilkelere yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla metodolojik ve tanımlayıcı olarak yapıldı. Materyal ve Metot: İstanbul ilinde yer alan 7 eğitim ve araştırma hastanesi ve 4 özel hastanede çalışan 653 hemşire ile gerçekleştirildi. Veri toplama aracı olarak ‘’Bilgi Formu’’ ve ‘’Etik İlkeler Tutum Ölçeği (EİTÖ)’’ kullanıldı. Bulgular: EİTÖ genel puanı (65.33±12.02), ölçeğin boyut puanları ise adalet boyutu (13.54±3.83), zarar vermeme boyutu (7.42±2.25), dürüstlük boyutu (14.15±3.56), özerkliğe saygı boyutu (14.99±3.97), yarar sağlama boyutu (8.65±2.76), gizlilik-sır saklama boyutu (15.076±5.219) olarak bulundu. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.85 olarak hesaplandı. Sonuç: Etik İlkeler Tutum Ölçeği' nin geçerlik ve güvenilirliği oldukça yüksek, hemşirelerin etik ilkelere yönelik tutumlarını belirlemede yeterli bir ölçme aracı olduğu belirlendi. Mesleğinde uzun yıllar çalışan, lisansüstü ve lisans mezunu, yaşları 38 ve üzeri, çocuk sahibi olan, mesleğini ve çalıştığı birimi kendi isteği ile seçen ve mesleğini severek yapan hemşirelerin EİTÖ puanlarının daha düşük olduğu görüldü ve istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05).Keywords
Anahtar Kelimeler: Hemşire; Etik; Etik İlkeler Tutum Ölçeği; Hastane

Abstract

Purpose: The research was carried out methodologically and descriptively in order to identify the attitudes of nurses for ethical principles. Materials and Method: The survey has been made with 653 nurses working at 7 education and research hospitals and 4 private hospitals in Istanbul “Verse Form” and “Scale for Attitudes of Ethical Principles” have been used as the data collection tool. Results: The general point of Scale for Attitudes of Ethical Principles (EİTÖ) was (65.33±12.02), the dimension points of the scale were determined as follows: justice dimension was (13.54±3.83), endamaging dimension was (7.42±2.25), honesty dimension was (14.15±3.56), respect to autonomy dimension was (14.99±3.97), getting benefit dimension was (8.65±2.76), privacy-secretion dimension was (15.076±5.219). Cronbach Alpha internal consistency coefficient of the scale was calculated as 0.85. Conclusion: It was determined that the Attitude Scale towards Ethical Principles is highly valid and reliable, and it is a sufficient measurement tool to determine the attitudes of nurses towards ethical principles. It has been found out that the EİTÖ points of nurses, who have worked long years, have post-graduate or bachelor’s level, are at the ages of 38 or over, have children, have chosen their job with their own will and been working fondly, have chosen their present unit with their own will, are lower and there have been meaningful difference statistically (p<.05).Keywords
Key Words: Nurse; Ethic; Scale for Attitudes of Ethical Principles; Hospital

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri