ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mevsimlik Tarım İşçisi Kadinların Deri Kanseri ve Güneş Bilgi Düzeyleri
(Skin Cancer and Solar Knowledge Level of Seasonal Agricultural Women Workers )

Author : Mert KARTAL  , Neşe KARAKAŞ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 42-48
    


Summary

Giriş:Tarım sektöründe sık karşılaşılan risk faktörleri arasında aşırı sıcak ya da soğukta açık havada çalışmaya bağlı hastalık ve erken ölümler yer almaktadır. Bu çalışmadaki amaç mevsimlik tarım işçisi kadınların deri kanseri ve güneş bilgi düzeylerini saptamaktır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki çalışmamıza gönüllü 154 mevsimlik tarım işçisi kadın dahil edildi. Deri Kanseri ve Güneş Bilgi Ölçeği ve katılıcımların sosyo-demografik özelliklerini sorgulayan soru formu yüz yüze anket uygulaması yapılarak veriler toplandı. Verilerin analizinde Statistical Package for the Social Sciences paket programı kullanıldı. Bulgular: Katılımcıların çoğunlunun 18-24 yaş arası olduğu, deri kanseri ve güneş bilgi düzeylerinin oldukça düşük olduğu görüldü. Kadınların yaşları arttıkça bilgi düzeylerinin düştüğü, eğitim düzeyleri ilkokul olanlar ile lise ve üstü eğitime sahip olanlar arasında deri kanseri risk faktörlerini bilme düzeylerinin, lise ve üstü eğitime sahip olanlar lehine yüksek bulunduğu görüldü. Kentte ikamet edenlerin deri kanseri belirtileri ile ilgili bilgi düzeylerinin kırda ikamet edenlere göre daha yüksek olduğu tespit edildi. Sonuç: Mevsimlik tarım işçileri deri kanseri yönünden risk grubunda olduğundan; bilgi düzeylerinin artırılmasına yönelik eğitimler düzenlenmesi, kanser tarama ve izleme programlarının periyodik şekilde uygulanmaya başlanması önerilmektedir.Keywords
Deri Kanseri, Güneş, Mevsimlik Tarım İşçisi,

Abstract

Introduction: Although the ultraviolet rays are the most significant factors in the formation of skin cancer, the harmful effect of the sun cause various skin diseases. Seasonal agricultural workers constitute the main labor force of the agricultural sector in Turkey. The aim of the study to determine the skin cancer and solar knowledge of the seasonal agricultural women workers. Material and Method: 154 seasonal agricultural women workers were included in the descriptive study. The questionnaire examining the Skin Cancer and Solar Knowledge Scale and the socio-demographic aspects of the participants was applied through face-to-face survey and data were collected accordingly. Statistical Package for the Social Sciences software was used in the analysis of data. Results: It was observed that the majority of the participants were between 18-24 years old and they have very limited knowledge of skin cancer and solar exposure. In addition, it was ascertained that the level of knowledge decreases when the age of women increases.The level of knowing the risk factors of skin cancer wasfound to be higher in women having a high school education or higher in comparison to the women who graduated from primary school. It was concluded that the level of knowledge of women living in the province is higher than the women residing in the countryside. Conclusion: Since the seasonal agricultural workers are included in the risk group in terms of skin cancer, we hereby recommend organizing training to raise the knowledge levels and starting the periodic implementation of cancer screening and monitoring programs.Keywords
Seasonal Agricultural Worker, Skin Cancer, Sun

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri