ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kadınlarda Ağırlık Döngüsünün Beslenme Durumu Ve Tip 2 Diyabet Gelişim Riskine Etkisinin Değerlendirilmesi
(The Effects of Acupressure on Menopausal Symptoms: A Randomized Controlled Study )

Author : gözde arıtıcı çolak    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 25-32
    


Summary

Amaç: Bu çalışmada kadınlarda ağırlık döngüsünün beslenme durumu ve Tip 2 diyabet (T2DM) gelişim riskine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Metot: Araştırma Kasım 2018-Mayıs 2019 tarihleri arasında Özel bir Tıp Merkezinin Beslenme Diyet Bölümü’ne başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 18-65 yaş arası 80 kadın ile yürütülmüştür. Katılımcılara anket formu uygulanmış, antropometrik ölçümleri ve biyokimyasal kan parametreleri değerlendirilmiştir. T2DM riskini belirlemek için Fin Diyabet Risk Skoru (FİNDRİSK) kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya dahil edilen 80 kadının 55’i (%68.8) ağırlık döngüsüne girerken, 25’i (%31.2) ağırlık döngüsüne girmemiştir. Gruplar arasında vücut ağırlığı, beden kütle indeksi, bel çevresi, vücut yağ kütlesi ve HOMA-IR değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Ağırlık döngüsüne giren kadınların günlük diyetlerinde aldıkları toplam enerji, protein yağ, kolesterol, omega-6 yağ asitleri miktarı ağırlık döngüsüne girmeyenlere göre daha yüksek iken, karbonhidrat ve omega-3 yağ asitleri alımının daha düşük olduğu görülmüştür (p>0.05). Gruplar arasında FİNDRİSK skoru açısından anlamlı bir fark saptanamamıştır (p>0.05). Sonuç: Ağırlık döngüsü günümüzde özellikle kadınlar arasında sık görülmektedir ve bu durum ilerleyen yıllarda kişilerin kronik hastalık riskini arttıran önemli bir risk faktörüdür. Bu çalışmanın.süresi ve örneklem.sayısı.sınırlı olmasına karşın, elde.edilen veriler. ağırlık döngüsünün sağlık üzerindeki etkilerini vurgular niteliktedir.Keywords
Ağırlık döngüsü, Fin Diyabet Risk Skoru, Tip 2 diyabet riski

Abstract

Objectives: The aim of this study was to see how weight cycling affected women's nutritional health and their risk of developing Type 2 diabetes (T2DM). Materials and Methods: Between November 2018 and May 2019, 80 women aged 18 to 65 years old applied to the Nutrition and Diet Department of a Private Medical Center and consented to participate in the study. A questionnaire form was applied to the participants, anthropometric measurements and biochemical blood parameters were evaluated. The Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISK) was used to determine the risk of T2DM. Results: 55 of the 80 women included in the study (68.8%) entered the weight cycle, while 25 (31.2%) did not enter the weight cycle. In terms of body weight, BMI, waist circumference, body fat mass, and HOMA-IR values, there was a statistically significant difference between the groups (p0.05). While the amount of total energy, protein, fat, cholesterol, and omega-6 fatty acids in the daily diet of women who entered the weight cycle was higher than those who did not enter the weight cycle, it was observed that the intake of carbohydrates and omega-3 fatty acids were lower (p>0.05). There was no significant difference between the groups regarding the FINDRISK score (p>0.05). Conclusion: Weight cycling is particularly frequent among women nowadays, and it is a significant risk factor for chronic illnesses in the coming years. Although this study's duration and sample number are limited, the data obtained emphasizes the effects of weight cycling on health.Keywords
Weight Cycling, Finnish Diabetes Risk Score, Type 2 Diabetes Risk

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri