ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İlköğretim Öğrencilerinde Obezite Farkındalığının Kan Basıncı ve Beden Kütle İndeksi Üzerine Etkisi
(The Effect of Obesity Awareness of Body Mass Index and Blood Pressure in Primary School Students )

Author : AKGÜN YEŞİLTEPE   & Gülendam Karadağ & Kübra Pınar Gürkan  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 111-118
    


Summary

Amaç: Bu çalışma, İlköğretim öğrencilerinde obezite farkındalığının kan basıncı ve beden kütle indeksi üzerine etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırma, Türkiye'nin Batı Anadolu bölgesinde yer alan ilköğretim okullarında toplam 633 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, Sosyo-demografik Veri Toplama Formu ve Obezite Farkındalık Ölçeği (OAS) kullanılarak toplanmıştır. Çalışma verilerinin analizinde Spearman Korelasyon Analizi, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis ve Bonferroni testleri kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin %12.6'sı fazla kilolu, %11.8'i obez, %9.8'i evre-1, %2.1'i evre-2 hipertansiyona sahiptir. Öğrencilerin obezite farkındalık ölçeği toplam puan ortalaması 20.36 ve orta düzeyde obezite farkındalığı olup, tansiyon ile obezite farkındalığı ve alt boyutları arasında istatistiksel olarak fark bulunmamıştır (p>0.05). BMI ile obezite farkındalık ölçeğinin fiziksel aktivite alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Kadın olmak, babanın lisans mezunu olması, annenin lise mezunu olması, düzenli spor yapan ve evde kahvaltı yapanların obezite farkındalıkları daha yüksek bulunmuştur. Obezite farkındalığının kan basıncına etkisi yokken; BMI ile obezite farkındalık ölçeğinin fiziksel aktivite alt boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.Keywords
Obezite farkındalığı, BMI, Kan Basıncı, Hemşirelik

Abstract

Background: This study aimed to examine the effect of obesity awareness on blood pressure and body mass index in primary school students. Methods: This cross-sectional study was carried out with a total of 633 students, primary schools located in the western Anatolia of Turkey. Data were collected using a Socio-Demographic Data Collection Form and the Obesity Awareness Scale (OAS). Spearman’s Correlation Analysis, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, and Bonferroni tests were used to analyze the study data. Results: The students 12.6% were overweight, 11.8% were obese, 9.8% had stage-1 hypertension, and 2.1% had stage-2 hypertension. The mean total score of the students from the obesity awareness scale (OAS) was 20.36 and moderate level of obesity awareness, no statistical difference was found between blood pressure and OAS and its sub-scales (p>0.05). There was a statistically significant difference between BMI and the physical activity sub-scales of (OAS) (p<0.05). Conclusion: The obesity awareness of those who were female, whose father had an undergraduate degree, whose mother was a high school graduate, who did sports regularly, and who had breakfast at home was higher. Obesity awareness had no effect on blood pressure, and there was a significant relationship between BMI and physical activity sub-scales of the obesity awareness scale.Keywords
Obesity Awareness, BMI, Blood Pressure, Nursing

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri