ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hemşirelerin Meme Kanserinin Erken Tanısına Yönelik Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi
(Assessing The Nurses’ Knowledge and Practices Related with Early Diagnosis of Breast Cancer )

Author : UFUK ACAR  & Edibe PİRİNÇCİ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 22-30
    


Summary

Amaç: Araştırma hemşirelerin meme kanserine yönelik bilgi, davranış ve uygulamalarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu çalışmanın evrenini, Elazığ ili Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan 535 hemşire oluşturmuş, bunların 495’ine ulaşılmıştır. Araştırma verileri; hemşirelerin sosyo-demografik özelliklerini, meme kanseri ve erken tanı yöntemleri hakkında bilgi ve davranışlarını belirlemeye yönelik soruların yer aldığı bir anket formunun dağıtılıp sonra geri toplanmasıyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler sayı, ortalama, yüzde ve ki-kare testi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya alınan hemşirelerin yaş ortalaması 29,46±7,27 yıl olup, %88,7’si kadın ve %46,7’si bekar idi. Hemşirelerin %65,6’sı kendi kendine meme muayenesi (KKMM)’ni yapmakla birlikte, %15,9’u bu yöntemi düzenli olarak uygulamaktadır. Hemşirelerden KKMM’nin uygun tekniğini tam bilenlerin oranı %52,2 iken hiç bilmeyenlerin oranı %12,3’tür. Hemşirelerin, bir hekim tarafından klinik meme muayenesi (KMM) yaptırma oranı %15,4’tir. Hemşirelerin mamografi çektirme oranı %53,6’dır. Çalışmada hemşirelerin yaşının artması, meme kanseri konusundaki bilgilerini yeterli görmesi, meme kanseri hakkında bilimsel yayınları takip etmesi ile erken tanı yöntemlerini uygulama üzerinde anlamlı bir etki bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Hemşirelerin, sağlık çalışanı olduğu düşünüldüğünde, KKMM hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve meme kanseri erken tanı yöntemlerini uygulama oranlarının düşük olduğu tespit edilmiştir. Hemşirelerin, meme kanseri ve erken tanı yöntemleri hakkında bilgi ve davranışlarının eğitimle desteklenmesi, yapılacak çalışmalarla istenen koruyucu sağlık davranışlarını gerçekleştirmeyi engelleyen faktörlerin belirlenerek azaltılması yönünde girişimler yapılmalıdır.Keywords
Hemşire, meme kanseri, erken tanı.

Abstract

Aim: To examine nurses’ knowledge, behaviors, and practices about breast cancer. Material and Methods: The universe of this descriptive and cross-sectional study consists of 535 nurses working at Fırat University Hospital in Elazıg-Turkey and 495 of them were contacted. Study data were obtained using a survey form aiming to determine the sociodemographic characteristics, knowledge, and behaviors of nurses about breast cancer and early diagnosis methods. Data were examined using numbers, mean values, percentages, and the Chi-Square test. Results: The mean age of participants was 29.46±7.27 years, 88.7% were female, and 46.7% were single. Although 65.6% of nurses perform breast self-examination (BSE), only 15.9% were regularly implementing this method. The percentage of those having complete command of BSE was 52.2%, whereas the percentage of those having no knowledge was 12.3%. The ratio of having clinical breast examination (CBE) by physician was 15.4%. The ratio of having mammography was 53.6%. Advancing age, considering the knowledge on breast cancer sufficient, and following the scientific publications on breast cancer were found to have a statistically significant effect on implementation of early diagnosis methods (p<0.05). Conclusion: Since nurses are healthcare professionals, it was determined that they do not have sufficient knowledge of BSE and the percentage of implementing early diagnosis methods for breast cancer was low. Interventions should be made to support the nurses’ knowledge and behaviors related with breast cancer and early diagnosis methods with educational instruments and to determine and minimize the factors preventing the implementation of protective health behaviors.Keywords
Nurse, breast cancer, early diagnosis.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri