ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan İdari Personelin Internet Bağımlılığı Düzeylerinin ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi
(Determining the Internet Addiction Levels and Related Factors of Administrative Staff Working in a University Hospital )

Author : Neslihan Özcanarslan  & Yasemin Ateşeyan & Arzu Özel & Özgür Coşkun  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 13-21
    


Summary

Amaç: Bu çalışma, bir üniversite hastanesinde çalışan idari personelin internet bağımlılığı düzeylerinin ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma, Mersin Üniversitesi Hastanesinde, 15 Şubat- 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında, idari personel kadrosunda çalışan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 317 çalışan ile yapılmıştır. Çalışmada araştırmacılar tarafından hazırlanan “Tanımlayıcı Özellikler Anket Formu” ve Şahin ve Korkmaz (2011) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan “İnternet Bağımlılığı Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılanların % 44’ ü 26-35 yaşında, %60.7’ si kadın, % 36.8’i hemşire, %58.2’si evlidir. Çalışmada 18-25 yaş aralığında olanların, erkeklerin, bekârların ve memurların bağımlılık puan ortalamaları anlamlı derecede daha yüksektir. Araştırmada çalışanların, internet bağımlığı ölçeği toplam puan ortalaması ile kontrol kaybı, daha fazla online kalma isteği ve sosyal ilişkilerde olumsuzluk alt boyutu puan ortalaması “ortalamanın altında” bulunmuştur. Sonuç: Çalışmada idari personelin internet bağımlısı olmadığı saptanmıştır.Keywords
Anahtar Sözcükler: Bağımlılık, İnternet, Hemşirelik, Sağlık Çalışanı.

Abstract

Aim: This study was conducted to determine the internet addiction levels and related factors of the administrative staff working in a university hospital. Method: The research was conducted with 317 employees working in the administrative staff of Mersin University Hospital between February 15 and May 15, 2020 and agreeing to participate in the study. In the study, "Descriptive Characteristics Questionnaire" prepared by the researchers and "Internet Addiction Scale" adapted into Turkish by Şahin and Korkmaz (2011) were used. The data were analyzed in the SPSS program. Results: 44% of the participants were 26-35 years old, 60.7% were female, 36.8% were nurses, 58.2% were married. In the study, the addiction score averages of those aged 18-25, males, singles and civil servants are significantly higher. In the study, internet addiction scale total score average and loss of control, desire to stay online more and negativity in social relations sub-dimension score average were found to be "below the average". Conclusion: In the study, it was determined that the administrative staff were not addicted to the internet.Keywords
Keywords: Addiction, Internet, Nursing, Health Worker.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri