ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Duygudurum, Yaşam Doyumu ve Duygusal İştah İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma
(The Relatıonshıp Between Mood, Lıfe Satısfactıon and Emotıonal Appetıte: A Study on Unıversıty Students )

Author : Pınar Hamurcu  & Müge Arslan  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 119-130
    


Summary

Amaç: Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin depresyon, anksiyete, stresin; duygusal iştah ve yaşam doyumu ile ilişkisini incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Kesitsel, tanımlayıcı tipte olan bu çalışma gönüllülük esasına dayanmakta olup, Üsküdar Üniversitesi 2020-2021 akademik yılında eğitim gören 243 erkek ve 763 kadın öğrenci olmak üzere toplam 1006 lisans öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Öğrencilere, sosyodemografik özellikleri ve beslenme durumlarını içeren sorular, Duygusal İştah Anketi (DİA), Yaşam Doyum Ölçeği (YDÖ) ve Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği’nden (DASÖ) oluşan anket online olarak uygulanmıştır. Veriler IBM SPSS ve 26 versiyonu ile analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %75,8’i kadın, %24,2’si erkektir. Yaş ortalaması 19,20±1,12 yıl olan öğrencilerin beden kütle indeksi (BKİ) ortalaması 22,04±3,85 kg/m2’dir. Öğrencilerde ‘ileri’ ve ‘çok ileri’ düzey depresyon görülme sıklığı %91,3, anksiyete görülme sıklığı %61,5 ve stres görülme sıklığı %61,8’dir. Katılımcıların Yaşam Doyum Ölçeği (YDÖ) puan ortalaması 19,16±7,60 olup, yaşam doyumları orta düzeydedir. Öğrencilerin duygusal iştah durumlarına göre yeme eğilimleri olumlu veya olumsuz duygu ve durumlarda benzerlik göstermektedir. Yaşam doyumu puanı arttıkça; “Depresyon” , “Anksiyete”, “Stres” ve “DASÖ Toplam” puanında azalma (p<0,05); “DİA Olumlu” puanında (p>0,05) ve “DİA Olumsuz” puanında (p<0,05) artma saptanmıştır. “Depresyon” puanı arttıkça, “DİA Olumlu” puanında artma (p>0,05) ve “DİA Olumsuz” puanında azalma saptanmıştır (p<0,05). “Anksiyete” puanı arttıkça, “DİA Olumlu” puanında (p>0,05) ve “DİA Olumsuz” puanında (p<0,05) azalma saptanmıştır. “Stres” puanı arttıkça, “DİA Olumlu” puanında (p>0,05) ve “DİA Olumsuz” puanında (p<0,05) azalma saptanmıştır. “DASÖ Toplam” puanı arttıkça, “DİA Olumlu” puanında (p>0,05) ve “DİA Olumsuz” puanında (p<0,05) azalma saptanmıştır. “DİA Olumlu” puanı arttıkça, “DİA Olumsuz” puanında artma saptanmıştır (p<0,05). Sonuç: Üniversite öğrencilerinin duygu durumundaki değişim, yaşam doyumu ve duygusal iştahını etkilemektedir. Olumsuz duygudurumlarda, yaşam doyumu ve duygusal iştah azalmaktadır.Keywords
Depresyon, anksiyete, stres, duygudurum, yaşam doyumu, duygusal iştah, üniversite öğrencileri

Abstract

Purpose: The aim of this study is to examine the relationship between emotional appetite and life satisfaction of depression, anxiety, and stress of university students Material and Methods: This cross-sectional, descriptive study was based on volunteerism and was conducted on a total of 1006 undergraduate students, 243 male and 763 female, studying at Üsküdar University in the 2020-2021 academic year. Students were online surveyed through questions about the sociodemographic characteristics and nutritional status of the students and the Emotional Appetite Questionnaire (EMAQ), Life Satisfaction Scale (SWLS) and Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS). Data were analyzed with IBM SPSS and version 26. Results: 75.8% of the students participating in the study were female and 24.2% were male. The mean age of the students is 19.20±1.12 years, and the mean body mass index (BMI) is 22.04±3.85 kg/m2. “Advanced” and “very advanced” depression prevalence was 91.3%, anxiety prevalence was 61.5% and stress prevalence was 61.8%. The average score of the participants on the Life Satisfaction Scale (SWLS) was 19.16±7.60, and their life satisfaction was moderate. Eating habits of students show similarity in positive or negative emotions and situations according to their emotional appetite. As life satisfaction score increases, a decrease was found in the scores of “Depression”, “Anxiety” and “Stress” and “DASS Total” (p<0.05). As the life satisfaction score increased, there was an increase in the "EMAQ Positive " score (p>0.05) and "EMAQ Negative" score (p<0.05). As the “Depression” score increased, the “EMAQ Positive” score increased (p>0.05) and the “EMAQ Negative” score decreased (p<0.05). As the “DASS Total” score increased, there was a decrease in the “EMAQ Positive” score (p>0.05) and the “EMAQ Negative” score (p<0.05). As the "EMAQ Positive" score increased, the "EMAQ Negative" score increased (p<0.05). Conclusion: The change in the emotional moods of university students affects their life satisfaction and emotional appetite. In negative moods, life satisfaction and emotional appetite decrease.Keywords
Keywords: Depression, anxiety, stress, moods, life satisfaction, emotional appetite, university students

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri