ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Pandemi Sırasında Hemşirelik Öğrencilerinde Belirsizliğe Tahammüsüzlüğün İşsizlik Kaygı Üzerine Etkisi: Psikolojik Sağlamlığın Rolü
(Evaluatıon of the Effect of Weıght Cycle on Nutrıtıonal Status and Type 2 Dıabetes Development Rısk in Women )

Author : Didem AYHAN  , Hilal Seki Öz , Ufuk Bingöl  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 12-24
    


Summary

Bu araştırma, belirsizliğe tahammülsüzlüğün işsizlik kaygısı üzerindeki etkisinde psikolojik sağlamlığın aracılık rolünü, özellikle hemşirelik, sağlık bilimlerinin diğer bölümleri ve sosyal bilimler açısından değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Tanımlayıcı/kesitsel tipte olan bu araştırmanın verileri, Ekim-Aralık 2020 tarihleri arasında çevrimiçi oluşturulan bir anket linki üzerinden toplanmıştır. Araştırmaya toplam 634 öğrenci katılmıştır. Veriler SmartPLS SEM yazılımı ile analiz edilmiştir. Tanımlayıcı istatistiksel analizler, doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modellemesi, aracılık ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Belirsizliğe tahammülsüzlük ile işsizlik kaygısı arasında pozitif ve anlamlı ilişki, bu iki değişken ile psikolojik sağlamlık arasında negatif ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Üniversite öğrencileri öğrenim gördükleri bölümler açısından incelenmiş olup; hemşirelik öğrencilerinde psikolojik sağlamlığın işsizlik kaygısı üzerindeki olumlu etkisi diğer sağlık bilimleri bölümleri ve sosyal bilimler öğrencilerine göre daha yüksek bulunmuştur. Psikolojik sağlamlık, belirsizliğe tahammülsüzlük ve işsizlik kaygısı gibi kaygıyla ilgili sorunları yönetmek için önemli görünmektedir. Eğitim içeriğinin hemşirelik öğrencilerinin yanı sıra diğer öğrencilerin de psikolojik sağlamlıklarını artıracak şekilde oluşturulması gerektiği düşünülebilir.Keywords
belirsizliğe tahammülsüzlük, işsizlik kaygısı, psikolojik dayanıklılık, hemşirelik öğrencileri, lisans öğrencileri, COVID-19

Abstract

This study aims evaluating the mediating role of psychological resilience in the effect of intolerance to uncertainty on unemployment anxiety, particularly in terms of nursing, other departments of health sciences, and social sciences. Data of this descriptive/cross-sectional study was collected between October and December 2020 via online survey method. Totally 634 students participated. Data were analysed with SmartPLS SEM software. Descriptive statistical analysis, confirmatory factor analyzes, structural equation modeling, mediation, and reliability analyses were performed. The positive and significant relationship was found between intolerance to uncertainty and unemployment anxiety and the negative and significant relationship was determined between these two variables and psychological resilience. University students were examined according to the departments; the positive impact of psychological resilience on unemployment anxiety was higher in nursing students compared to the others. Psychological resilience appears to be important for managing anxiety-related problems such as intolerance of uncertainty and unemployment anxiety. It can be thought that educational content should be created in a way that will increase the psychological resilience of other students as well as nursing students.Keywords
intolerance to uncertainty, unemployment anxiety, psychological resilience, nursing students, undergraduate students, COVID-19

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri