ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Covıd-19 Pandemi Sürecinde Doğru Maske Kullanım Durumu, Pandemi Algısı ve Etkileyen Faktörler
((Correct Mask Usage Status, Pandemıc Perceptıon and Affectıng Factors in The Covıd-19 Pandemıc Process )

Author : özgür önal  , Kıymet Batmaz , Betül Çoban , Ayşe Yıldırım Uz , Merve Güblü , Ersin Uskun , Ahmet Nesimi Kişioğlu  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1-11
    


Summary

Giriş: Bu çalışmada, COVID-19 pandemisi sürecinde doğru maske kullanımını ve pandemi algısını etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmada, doğru maske kullanımıyla birlikte sosyo-demografik özellikler, maske kullanımına yönelik tutum ve davranışlar, salgından korunma önlemlerini bilme ve uygulama, Türkiye’deki ve Dünya’daki vaka sayısını takip etme, pandemiyi öldürücü ve bulaşıcı görme, uygulanan kısıtlamaları gerekli görme, pandemi öncesi döneme kıyasla el yıkama sıklığında ve stres seviyesinde artma, ev ziyareti sıklığında azalma ile eve getirilen ürünlere farklı bir müdahalede bulunma durumları incelenmiştir. Bulgular: Çalışmada, pandemi sürecinde insanlarla iletişiminde her zaman maske kullandığını söyleyenler %54,4 maskesini ağzını ve burnunu kapatacak şekilde kullandığını söyleyenler %91,6 bulunmuştur. Buna rağmen araştırmacıların gözlemine göre doğru maske kullanım sıklığı %64,0 olarak saptanmıştır. Katılımcıların %93,2’ si maske kullanımını gerekli görmesine rağmen %20,0’ı yasak olduğu için maske kullandığını belirtmiştir. Kişilerin %87,6’sı pandeminin gerçekte var ve önemli boyutta olduğunu, %12,4’ü pandeminin var ama önemsiz boyutta olduğunu ya da pandeminin olmadığını söylemiştir. Yapılan çoklu analizlerde pandeminin gerçek ve önemli boyutta olduğu görüşü; 50 yaş üzeri, mikroorganizmanın bulaşıcılığını yüksek bulan, ülkedeki vaka sayısını takip eden ve yasak olmasa da korunmak için maske takmaya gönüllü olan bireylerde anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. COVID-19 geçirmiş tanıdığı olan ve pandeminin öldürücülüğünü yüksek bulan bireylerde ise doğru maske kullanımı anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Sonuç: Araştırmada maske kullanımına ilişkin kişisel beyanlar yüksek bulunmuşsa da doğru maske kullanımı yeterli düzeyde değildir. Buna karşın kişilerin pandemi algısının yeterli düzeyde olduğu söylenebilir.Keywords
COVID-19, Maske, Pandemi, Algı

Abstract

Introduction: In this study, it was aimed to examine the factors affecting the correct use of masks and pandemic perception during the COVID-19 pandemic process. Materials and Methods: In the study, together with the use of the correct mask, socio-demographic characteristics, attitudes and behaviors towards the use of masks, knowing and applying the precautions to prevent the epidemic, following the number of cases in Turkey and in the world, seeing the pandemic as lethal and contagious, seeing the restrictions applied as necessary, frequency of hand washing compared to the pre-pandemic period and An increase in the stress level, a decrease in the frequency of home visits and a different intervention to the products brought to the house were examined. Results: In this study, those who said that they always used a mask in communicating with people during the pandemic process were 54.4%, and 91.6% said that they used the mask like cover their mouth and nose. However, according to the observations of the researchers, the frequency of correct use of masks was found to be 64.0%. Although 93.2% of the participants thought it necessary to use a mask, 20.0% of them stated that they used a mask because it was forbidden. 87.6% of the people said that the pandemic actually existed and was of significant size, 12.4% said the pandemic was present, but it was insignificant or that there was no pandemic. In the multiple analyzes made; The opinion that the pandemic is real and significant in people over the age of 50, people who find the contagiousness of the microorganism high, people who follow the number of cases in the country and volunteer to wear a mask for protection although it is not prohibited, was found to be significantly high. The correct use of masks was found to be significantly higher in individuals who had know persons with COVID-19 and found the lethality of the pandemic high. Conclusion: Although the use of masks was found to be high in our research area, the correct use of masks is not sufficient. However, it can be said that people's perception of the pandemic is at a sufficient level.Keywords
COVID-19, Mask, Pandemic, Perception

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri