ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Deneysel Siçan Transvers Rektus Abdominis Ve Gluteus Maksimus Kas-Deri Flep Modellerinde Inhalasyon Ve Spinal Anestezinin Mikrodolaşima Etkilerinin Karşilaştirilmasi
(Comparison of the Effects of Inhalation and Spinal Anesthesia on Microcirculation in Transverse Rectus Abdominis and Gluteus Maximus Muscle-Skin Flap Applications in Experimental Rat Models )

Author : Mehmet Fatih Fatih AKKOÇ   Emin Kapı, Mehmet Bozkurt, Fatma Birgül Işık, Yusuf Çelik  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 16
Page : 92-101
    


Summary

Amaç: Flep disseksiyonları sırasında kullanılan cerrahi tekniklerdeki gelişmelerle birlikte, bu tip girişimlerin yapılabilmesi için en önemli koşullardan biri olan anestezi tekniklerinde de önemli gelişmeler olmuştur. Literatürde, flep ve mikrocerrahi uygulamalarında kullanılabilecek en uygun anestezi tekniğinin belirlenebilmesi amacı ile yapılan birtakım klinik çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada, flep cerrahisi sırasında inhalasyon ve spinal anestezinin, farklı kas-deri fleplerindeki etkilerinin deneysel olarak karşılaştırılması amaçlanmıştır. Metod: Çalışmada 35 adet sıçan beş eşit gruba ayrıldı. Grup 1) iskemi oluşturulmayan kontrol grubu; Grup 2) inhalasyon anestezisi altında transvers rektus abdominis kas-deri flebi kaldırılan grup; Grup 3) spinal anestezi altında transvers rektus abdominis kas-deri flebi kaldırılan grup; Grup 4) inhalasyon anestezisi altında gluteus maksimus kas-deri flebi kaldırılan grup ve Grup 5) spinal anestezi altında gluteus maksimus kas-deri flebi kaldırılan grup olarak planlandı. Tüm gruplarda 0, 7, 14 ve 28. günlerde perkütan yolla flep O2 satürasyonları ölçüldü. Deney sonunda malondialdehit, total antioksidan kapasitesi ve total oksidatif stres değerleri ölçüldü. Histopatolojik inceleme için alınan örneklerde hiyalinizasyon, inflamasyon, konjesyon, ödem, kanama, nükleer santralizasyon ve fibrozis alanları değerlendirildi. Bulgular: İnflamasyon, konjesyon ve ödem parametre bulguları Grup 2 ve 4’te, diğer gruplara kıyasla anlamlı derecede yüksek saptandı. Sonuç: Çalışmadan elde edilen bulgular sonucunda, flep uygulamalarında rejyonel anestezi yöntemlerinin tercih edilebilecek bir anestezik yöntem olduğu düşünülebilir, çünkü inhalasyon anestezisi hem transvers rektus abdominis hem de gluteus maksimus kas flep modellerinde oksidatif etkiye sahipken, spinal anestezi ile bu etki daha düşüktür.Keywords
Anahtar kelimeler: İnhalasyon, spinal, anestezi, kas-deri flebi

Abstract

Background: Alongside developments in the surgical approaches to flap dissections, significant advances have been seen also in anesthetic techniques, as one of the main factors in the performance of such interventions. Literature contains several clinical studies aiming to determine the optimum anesthetic technique for use in flap and microsurgical procedures, however there is still a lack of consensus on the ideal anesthetic technique. The present study compares experimentally the effects of inhalation and spinal anesthesia on different muscle-skin flaps during flap surgery. Methods: The study assigned 35 rats to five groups: Group 1) a control group with no ischemia induced; Group 2) undergoing an elevated transverse rectus abdominis muscle-skin flap under inhalation anesthesia; Group 3) undergoing an elevated transvers rectus abdominis muscle-skin flap under spinal anesthesia; Group 4) undergoing an elevated gluteus maximus muscle-skin flap under inhalation anesthesia; and Group 5) undergoing an elevated gluteus maximus muscle-skin flap under spinal anesthesia. After the experiment, the malondialdehyde, total antioxidant capacity and total oxidative stress values were measured. Specimens were taken for histopathological examination to assess hyalinization, inflammation, congestion, edema, hemorrhage, nuclear centralization, and fibrotic areas. Results: Inflammation, congestion and edema were significantly higher in Groups 2 and 4 than in the other groups. Conclusion: In the light of the study findings, it can be concluded that regional anesthesia is the preferable anesthetic method in flap procedures, since inhalation anesthesia has an oxidative effect on both transvers rectus abdominis and gluteus maximus muscle-flap models, while such effects are lower with spinal anesthesia.Keywords
Keywords: inhalation, spinal, anesthesia, muscle-skin flap

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri