ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kanser Hastasina Bakım Verenlerin Bakım Yükü ve Duygusal Zekâ Düzeylerinin Değerlendirilmesi
(Evaluatıon of Care Load and Emotıonal Intellıgence Level of Care for Cancer Patıents )

Author : GÖZDE ÖZDEMİR  , Ayşe ÖZKARAMAN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 49-63
    


Summary

Amaç: Bu araştırma kanser hastasına bakım veren bireylerin bakım verme yükü ve duygusal zekâ düzeyini değerlendirmek amacıyla kesitsel olarak planlandı. Gereç-yöntem: Araştırma 01.11.2017-31.12.2018 tarihleri arasında İstanbul’da bir hastanenin Medikal onkoloji, Hematoloji klinikleri ve polikliniklerinde yürütüldü. Araştırmanın örneklemini 18 yaş üzeri, Türkçe okuyup-yazabilen, araştırmaya katılmaya gönüllü 238 bakım veren oluşturdu. Araştırma verileri kişisel veri toplama formu, Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği ve Zarit Bakım Yükü Ölçeği kullanılarak toplandı. Araştırma verileri Spearman Korelasyon analizi, Kruskal Wallis Testi, Dunn’s Testi ve Mann Whitney U testleri ile analiz edildi. Bulgular: Araştırmada bakım verenlerin %63’ü kadın, %40.3’ü 20-40 yaş arası olup çoğunlukla lise mezunu (%30.7) ve evlidir (%64.3). Bakım verenlerin bakım verme yükü ölçeği toplam medyan puanı 44.97 (21.00-82.00) ve duygusal zekâ ölçeği toplam ortalama puanı 160.49±16.181’dir. Bakım verenlerin bakım verme yükü medyan puanı öğrenim düzeyi, aile tipi, gelir durumu, yaşanılan yer ve hastaya uygulanan tedaviye göre; duygusal zekâ toplam medyan puanı öğrenim düzeyi ve yaşanılan yere göre istatistiksel anlamlı düzeyde farklıdır (p<0.05). Araştırmada bakım verme yükü medyan puanı ile duygusal zekâ medyan puanları arasında pozitif yönde zayıf ilişki vardır (r=0.240; p<0.005). Sonuç: Bu araştırmada kanser hastasına bakım verenlerde orta düzeyde bakım verme yükü belirlendi. Bakım verenlerin bakım yükü ve duygusal zekâ düzeyinin bazı sosyo-demografik faktörlerden etkilendiği, duygusal zekâ düzeyi arttıkça bakım yükünün arttığı saptandı.Keywords
Kanser, Bakım Veren, Bakım Yükü, Duygusal Zekâ, Hemşirelik

Abstract

Objective: This research is a cross-sectional study sesigned to evaluate the caregiving burden and emotional intelligence level of individuals caring for cancer patients. Materials-methods: The research was carried out between 01.11.2017-31.12.2018 in Medical Oncology, Hematology clinic and polyclinics. The sample of the study consisted of 238 caregivers over the age of 18 who could read and write in Turkish, , and volunteered to participate in the study. Research data were collected using personal data collection form, Schutte Emotional Intelligence Scale and Zarit Care Burden Scale. Research data were analyzed with Spearman Correlation analysis, Kruskal Wallis Test, Dunn's Test and Mann Whitney U tests. Results: In the study, 63% of the caregivers were female, 40.3% were between the ages of 20-40, most of them are high school graduates (30.7%) and married (64.3%). The total median point of caregivers care burden interview is 44.97 (21.00-82.00) and the total median point of the emotional intelligence scale is 160.49±16,181. The median score of caregivers' burden of care, according to education level, family type, income status, place of residence and treatment applied to the patient; Emotional intelligence total median score differs statistically significantly according to education level and place of residence (p<0.05). In the study, a weak positive correlation was found between the caregiving burden median score and the emotional intelligence median scores (r=0.240; p<0.005). Conclusion: In this study, moderate caregiving burden was determined in caregivers of cancer patients. It was determined that the caregiver burden and emotional intelligence level of caregivers were affected by some socio-demographic factors, and as the level of emotional intelligence increased, the burden of care increased.Keywords
Cancer, Caregiver, Caregiver Burden, Emotional Intelligence, Nursing

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri