ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Naiv Kronik Hepatit C Hastalarinda Serum Tümör Nekroz Faktör –Alfa, Transforming Growth Faktör –Beta, İnterlökin -10 Ve Alanine Aminotransferase Seviyeleri İle Tedavi Arasindaki İlişkinin Değerlendirilmesi
(Evaluation Of The Connection Between Serum Tumor Necrosis Factor-Alpha, Transforming Growth Factor-Beta, Interleukin-10 And Alanine Aminotransferase Levels And Treatment In Naive Chronic Hepatitis C Patients )

Author : Barış Balasar   İbrahim Erayman  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 16
Page : 23-29
    


Summary

Çalışmaya daha önce tedavi almamış (naiv) KHC’li hastalar dâhil edildi. Hastaların tamamı genotip 1b ve tamamı pegile interferon ve ribavirin kombine tedavisi başlanan hastalar idi. Hasta grubuna 43, kontrol grubuna 43 kişi dahil edildi. Hem hasta hemde kontrol grubundaki hastaların 23’ü erkek, 20’si kadındı. Hasta grubunun yaş ortalaması 49,54±13,02, kontrol grubunu yaş ortalaması 47,98±14,1 idi. Hasta ve kontrol gruplarından serum alanine aminotransferase (ALT), TNF-alfa, TGF- beta, IL–10 değerleri çalışıldı. TNF-alfa, TGF- beta ve IL–10 değelerini ölçmek için 10 cc venöz kan, parafin içeren biyokimya tüplerine alındı. Kanlar 5 dakika boyunca 5000 devirde santrifüj edildi. Bu işlemler 1 saat içerisinde gerçekleştirildi. Santrifüj işleminden sonra eppendorf tüpüne konulan serumlar çalışma gününe kadar -80 derecede derin dondurucuda saklandı. Serum sitokin düzeyleri kit prosedürleri uyarınca ELISA yöntemiyle ölçüldü. Human TNF-alfa (DIAsource TNF-alfa - ELISA Kiti), Human IL–10 (DIAsource IL–10-ELISA Kiti), Human TGF-beta ELISA- Multispecies TGF-beta kiti)’ nın düzeyleri hasta grubunda tedavinin 0. 12. Ve 48. haftasındaki serum örneklerinden ve kontrol grubunda ise tek bir serum örneğinden çalışıldı. Serum örneklerinde saptanan değerler pg/ml olarak kaydedildi. Hasta ve kontrol grubunda serum ALT değerleri rutin olarak hastanemiz biyokimya laboratuvarında çalışıldı. Vaka grubuna kombine tedavi başlandı ve hastalar tedaviye yanıt açısından 12. ve 48. haftalarda değerlendirildi. Tedaviye yanıt olan ve olmayan olarak 2 gruba ayrıldı. Bu iki grubun TNF-alfa, TGF-beta ve IL–10 serum sitokin değerleri 0-12 hafta, 12-48 hafta ve 0-48. haftalarda kendi içlerinde ikili karşılaştırmalar yapıldı. Son olarak 0. 12. 48. haftalardaki sitokin değerleri ile ALT karşılaştırıldı. İstatistiksel analiz için Spearman'ın korelasyon testi kullanılmıştır. Yorumlamalarda anlamlılık sınırı p<0.05 alındı. İstatistiksel çözümlemelerde SPSS (sürüm: 17,0) paket programı kullanıldı. Tedaviye yanıt alınan hastalarda serum TNF-alfa, TGF-beta ve IL–10 serum sitokin değerlerinde istatistiksel fark bulunmuştur.Keywords
Biyolojik Belirteçler; Karaciğer sirozu; Kronik hepatit c; Sitokinler

Abstract

Patients with naive CHC were included in the study. All of the patients were genotype 1b and all of them were treated with pegylated interferon and ribavirin combined. 43 people were included in the patient group and 43 people in the control group. Of the patients in both the patient and control groups, 23 were male and 20 were female. The mean age of the patient group was 49.54±13.02, and the mean age of the control group was 47.98±14.1. Serum alanine aminotransferase (ALT), TNF-alpha, TGF-beta, IL-10 values were studied in the patient and control groups. To measure TNF-alpha, TGF-beta and IL-10 values, 10 cc of venous blood was taken into biochemistry tubes containing paraffin. Blood was centrifuged at 5000 rpm for 5 minutes. These procedures were carried out within 1 hour. After centrifugation, the serums placed in the Eppendorf tube were stored in a deep freezer at -80 degrees until the study day. Serum cytokine levels were measured by ELISA method according to kit procedures. Levels of Human TNF-alpha (DIAsource TNF-alpha - ELISA Kit), Human IL-10 (DIAsource IL-10-ELISA Kit), Human TGF-beta ELISA-Multispecies TGF-beta kit) in the patient group at 0. 12. And it was studied from serum samples at week 48 and from a single serum sample in the control group. Values detected in serum samples were recorded as pg/ml. Serum ALT values in the patient and control groups were routinely studied in the biochemistry laboratory of our hospital. Combined treatment was started in the case group and the patients were evaluated in terms of response to the treatment at the 12th and 48th weeks. They were divided into 2 groups as responding and non-responsive to treatment. TNF-alpha, TGF-beta and IL-10 serum cytokine values of these two groups were 0-12 weeks, 12-48 weeks and 0-48. Pairwise comparisons were made within weeks. Finally, cytokine values at 0, 12, 48 weeks were compared with ALT. Spearman's correlation test was used for statistical analysis. The limit of significance was taken as p<0.05 in the interpretations. SPSS (version: 17.0) package program was used for statistical analysis. A statistical difference was found in serum TNF-alpha, TGF-beta and IL-10 serum cytokine values in patients who responded to treatment.Keywords
Biological Markers; Liver Cirrhosis; Chronic hepatitis c; Cytokines

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri