ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hemşirelerin COVID-19 Korkusu ve Algılanan COVID-19 Riski ile Standart Önlemlere Uyumu Arasındaki İlişki
(The Relationship between the Fear, the Perceived Risk of COVID-19 and Compliance with Standard Precautions of Nurses )

Author : İkbal OĞUZ  & Serpil OZDEMIR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 122-135
    


Summary

Amaç: Bu çalışmada, pandemi kliniklerinde çalışan hemşirelerin COVID-19 korkusu ve algılanan COVID-19 riski ile standart önlemlere uyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma, kesitsel araştırma tasarımında uygulanmıştır. Örneklemi, Ankara’da bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pandemi Hastanesinde Kasım 2020 - Ocak 2021 tarihleri arasında, COVID-19 kliniklerinde çalışan ve dahil edilme kriterlerini karşılayan 194 katılımcı oluşturmaktadır. Veri toplama formu; Tanıtıcı Bilgi Formu (18 soru), COVID-19 Korkusu Ölçeği (7 madde), Algılanan COVID-19 Risk Ölçeği (8 madde) ve Standart Önlemler Ölçeği’nden (20 madde) oluşmaktadır. Veriler, pandemi koşulları dikkate alınarak, çevrimiçi anket formu ile toplanmıştır. Sürekli verilerin karşılaştırılmasında Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Varyans Analizi kullanılmıştır. Ölçek puanları arasındaki ilişkinin saptanmasında, Spearman Korelasyon Analizi uygulanmıştır. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 29.01±6.73’tür. Katılımcıların COVID-19 Korkusu Ölçeği, Algılanan COVID-19 Riski Ölçeği ve Standart Önlemlere Uyum Ölçeği puan ortalamaları sırası ile 19,83±6,36, 29,89±5 ve 14,05±2,81’dir. Katılımcıların COVID-19 Korkusu Ölçeği puan ortalamaları ile Algılanan COVID-19 Riski Ölçeği arasında orta düzeyde ve pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (r=0,619; p=0,001). Katılımcıların Standart Önlemlere Uyum Ölçeği puan ortalamaları ile COVID-19 Korkusu Ölçeği ve Algılanan COVID-19 Riski Ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç: Çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda, hemşirelerin COVID-19 korkusu ile algılanan COVID-19 riski düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte COVID-19 korkusu ve algılanan COVID-19 riskinin, standart önlemlere uyumla ilişkili olmadığı ortaya konulmuştur.Keywords
COVID-19, Hemşirelik, Korku, Risk, Standart Önlemler

Abstract

Aim: it was aimed to examine the correlation between the fear of COVID-19 and the perceived risk of COVID-19 and compliance with standard precautions of nurses working in pandemic clinics. Materials and Methods: The study conducted in a cross-sectional research design. The sample consists of 194 participants who worked in COVID-19 clinics between November 2020 - January 2021 in an Education and Research Hospital in Ankara, and met the inclusion criteria. Data collection form consisted of the Introductory Information Form (18 questions), the The Fear of COVID-19 Scale (7 items), the Perceived COVID-19 Risk Scale (8 items) and the Standard Precautions Scale (20 items). The data were collected by considering the pandemic conditions, using an online questionnaire. Mann Whitney U Test and Kruskal Wallis Variance Analysis were used to compare continuous data. Spearman Correlation Analysis was used to determine the correlation between the scales’ scores. Results: The mean age of the participants was 29.01 ± 6.73. Participants’ mean scores were on the The Fear of COVID-19 Scale, Perceived COVID-19 Risk Scale, and Standard Precautions Scale were 19.83 ± 6.36, 29.89 ± 5, and 14.05 ± 2.81, respectively. It was determined that there was a moderate and positive significant correlation between the The Fear of COVID-19 Scale mean scores of the participants and the Perceived COVID-19 Risk Scale (r = 0.619; p = 0.001). There was no statistically significant correlation between the mean scores of the Compliance with Standard Precautions Scale and the mean scores of the The Fear of COVID-19 Scale and Perceived COVID-19 Risk Scale (p>0.05). Conclusion: In line with the results obtained in the study, it was determined that the nurses’ fear of COVID-19 and the perceived risk of COVID-19 were above average. However, it was revealed that fear of COVID-19 and perceived risk were not related to Compliance with Standard Precautions.Keywords
COVID-19, Nursing, Fear, Risk, Standard Precautions

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri