ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MİYOKARD İNFARKTÜSÜ GEÇİREN HASTALARDA İLK ÜÇ AYDAKİ SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE HASTALIK ALGISI
(HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS AND ILLNESS PERCEPTION OF PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION THE FIRST THREE MONTHS )

Author : Selma Kahraman  Fatmaz Zehra KÜÇÜK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 6
Page : 15-24
    


Summary

Amaç: Bu çalışma, miyokard infarktüsü geçiren hastalarda ilk üç aydaki sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve hastalık algısını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Method: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapılan bu çalışma, Kasım 2016-Ağustos 2018 tarihleri arasında, miyokard infarktüsü geçiren ve koroner anjiyografi yapılan 112 hasta ile yapılmıştır. Araştırmanın verileri, ‘‘Hasta Bilgi Formu’’,‘‘Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II’’, ‘‘Hastalık Algısı Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde SPPS 16 programında, tanımlayıcı istatistikler, bağımsız örneklem T testi, tek yönlü varyans analizi ve tekrarlı ölçümlerde varyans analizi testi kullanılmıştır. Bulgular: Hastaların, sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği-II’den aldıkları toplam ve alt boyut puan ortalamaları zamanla artmış ve sağlıklı davranış geliştirdikleri görülmüştür (p<0.01). Hastaların hastalık hakkındaki görüşlerinde, en yüksek puan ortalamasının her değerlendirmede kişisel kontrol alt ölçeğinde olduğu; en düşük puanın da süre (döngüsel) alt ölçeğinden alındığı saptanmıştır (p<0.01). Hastalık nedenlerinde ise; en yüksek puan ortalamasının risk etkenleri alt ölçeği, en düşük puan ortalamasının kaza veya kötü şans alt ölçeği olarak tespit edilmiştir (p<0.01). Hastalık belirtisi alt boyutu üç değerlendirmede aldıkları puan ortalaması zamanla yükselmiş ve hastanın hastalığa iştirak eden semptom sayısının yüksek olduğuna dair güçlü inancı olduğunu ortaya çıkarmıştır (p<0.05). Sağlıklı yaşam biçimi davranışları-II ölçeğin toplam puan ikinci değerlendirme ile, hastalık nedenleri alt boyutun ikinci toplam puanı arasında orta pozitif bir ilişki belirlenmiştir (0,511,p<0.01). Hastaların birinci değerlendirmede sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği- II’nin toplam puanı ile hastalık belirtisi puanı arasında korelasyon -0,366 çıkarak negatif zayıf bir ilişki olduğu görülmüştür (p<0.01). Bu durum hastaların sağlıklı davranış geliştirdikçe, hastalığa iştirak eden belirti sayısının düşük olduğuna dair güçlü inancı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Sonuç: Bu çalışmada hastaların yapılan düzenli takipte sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının daha olumlu oldukları, zamanla hastalığının belirtilerini daha iyi anlayabildikleri görülmüştür. Ayrıca hastalığını ve tedavilerini kontrol edebildikleri hakkında pozitif inançlara sahip oldukları görülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda; hastanın hastalığına uyumu kolaylaştırmak amacıyla, bu hastaların takiplerinin hemşireler tarafından yapılması önerilmektedir.Keywords
Miyokard İnfarktüsü, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, Hastalık Algısı, Halk Sağlığı Hemşireliği, ev ziyareti

Abstract

Purpose: This study was conducted to determine the healthy lifestyle behaviors and illness perception of patients within the first three months after suffering from a myocardial infarction. Method: This descriptive and cross-sectional study was conducted with 112 patients who had myocardial infarction and underwent coronary angiography between November 2016 and August 2018. The data of the study were obtained by using “Patient Information Form”, “Health Promoting Lifestyle Profile-II”, and “Illness Perception Questionnaire”. Descriptive statistics, independent sample t test, one-way analysis of variance and the analysis of variance for repeated measures were used in SPSS 16 program in order to analyze the data. Results: It was observed that total and subscale mean scores of the patients for the Health Promoting Lifestyle Profile-II increased over time, and the patients developed healthy behaviors (p<0.01). When it came to the attributions consenting the disease, the highest mean score was observed in the personal control subscale; whereas, the lowest mean score was observed from the timeline (cyclical) subscale (p<0.01). In terms of causes of disease, the highest mean score was obtained from the risk factors subscale; whereas, the lowest mean score was obtained from accident and bad luck subscale (p<0.01). The mean score of the patients for the illness identity subscale in three evaluations increased over time. Likewise, the patients were found to strongly believe that the number of symptoms associated with the disease was high (p<0.05). Conclusion: The healthy lifestyle behaviors of the patients were found to be more positive in receiving regular follow-up. Moreover, it appeared that they were able to better understand the symptoms of their disease over time. They positively believed in being able to manage their disease and treatments.Keywords
Myocardial Infarction, Healthy Lifestyle Behaviors, Illness Perception, Public health Nursing, Home Visit

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri