ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Acil Durum Ve Afet Yönetimi Öğrencilerinin Covid-19 Fobisi
(COVID-19 Phobia Of Emergency And Disaster Management Students )

Author : Bahadır TERCAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 109-114
    


Summary

Bu çalışma, acil durum ve afet yönetimi programı öğrencilerinin COVID-19 salgını sürecinde yaşamış oldukları COVID-19 fobisi durumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Araştırma, 01-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi SHMYO Acil Durum ve Afet Yönetimi programında okuyan 92 öğrencinin gönüllü katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler, “COVID-19 Fobisi Ölçeği” kullanılarak Google Forms aracılığıyla elektronik ortamda toplanılmıştır. Çalışma yapılmadan önce Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurul Başkanlığı’ndan yazılı onay alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesi bilgisayarda SPSS paket programı kullanılarak frekans, ki-kare testi, t testi ve One-Way Anova testleri ile yapılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.12±0.99 yıldır. Öğrencilerin %63’ü kız, %43,5’inin gelir düzeyi düşük ve sadece %4.3’ünde kronik bir hastalık olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin COVID-19 Fobisi Ölçeği puan ortalamaları 51.63±16.15’dir. Sonuç olarak araştırmaya katılan öğrencilerin COVID-19 fobisi düzeylerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca COVID-19 testi yatırma durumu ile COVID-19 fobisi ölçeği arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Çalışmada bazı sosyodemografik özellikler (cinsiyet, gelir düzeyi ve kronik hastalık durumu) ile COVID-19 fobisi açısından önemli farklılıkların olmamasına rağmen kızların, gelir düzeyi düşük olanların ve kronik hastalığı olanların puan ortalamaları yüksek çıkmıştır.Keywords
Acil Durum ve Afet Yönetimi, COVID-19 Fobisi, Öğrenci

Abstract

This study was conducted to examine the COVID-19 phobia situations experienced by students of the emergency and disaster management program during the COVID-19 outbreak. It is a descriptive study. The research was conducted with the voluntary participation of 92 students studying in Erzincan Binali Yıldırım University Health Services Vocational School of Emergency and Disaster Management program between 01-12 July 2020. The data were collected electronically via Google Forms using the “COVID-19 Phobia Scale”. Written approval was obtained from the Ministry of Health General Directorate of Health Services COVID-19 Scientific Research Evaluation Commission and Erzincan Binali Yıldırım University Human Research Ethics Committee. The evaluation of the data was done by using the SPSS package program on the computer, by frequency, chi-square test, t test and One-Way Anova tests. The average age of the students is 20.12 ± 0.99 years. It was determined that 63% of the students were girls, 43.5% had a low income level and only 4.3% had a chronic disease. The mean score of the students on the COVID-19 Phobia Scale is 51.63 ± 16.15. As a result, it was determined that the COVID-19 phobia levels of the students participating in the study were moderate. In addition, there are important differences between the COVID-19 test status and the COVID-19 phobia scale. In the study, although there were no significant differences in terms of some socio-demographic characteristics (gender, income level and chronic disease status) and COVID-19 phobia, the mean scores of girls, those with low income and those with chronic diseases were found to be high.Keywords
COVID-19 Phobia, Emergency and Disaster Management, Student

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri