ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK FETUSLARIN YÜZÜNÜN ANTROPOMETRİK ANALİZİ
(ANTHROPOMETRIC ANALYSIS OF TURKISH FETUSES’ FACE )

Author : Işık Tuncer  Kazım GEZGİNÇ  
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary
Amaç: Bu çalışmanın amacı, anatomik diseksiyon yardımıyla 1., 2. ve 3. trimester dönemlerde olan fetüs yüzlerinin gelişimiyle ilgili morfometrik değerleri elde etmek ve komşu yapılar ile varyasyonları hakkında detaylı bilgi toplamaktır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, herhangi bir gözlenebilen konjenital malformasyonu veya annede riskli gebelik öyküsü olmayan spontan abortlu 97 fetüs (49 erkek, 48 kadın) (11 birinci trimester, 63 ikinci trimester ve 24 üçüncü trimester) üzerinde yapıldı. Fetüsler, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı ve Dr. Faruk Sükan Doğumevi'nden (Konya, Türkiye) alındı. 97 gönüllü üzerinde on üç doğrudan yüze ait antropometrik ölçümler yapıldı. Elde edilen veriler önceki çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırıldı. Bulgular: Parametrelerin gebelik haftalarına ve trimesterlere göre ortalamaları ve standart sapmaları hesaplandı. Tüm parametreler ile gebelik yaşı arasında anlamlı ilişkiler gözlendi (p<0.05). Ayrıca ölçüm parametreleri cinsiyetler arasında anlamlı farklılıklara sahip bulundu (p<0.05). En-gn, sn-gn, sa-sba ve ex-en dışındaki tüm ölçümlerin erkek fetüslerde kız fetüslere göre daha yüksek olduğu belirlendi. Sonuç: Fetal döneme ilişkin yüz parametrelerinin bilgisi sayesinde yüz parametrelerinin biyolojik varyasyonlarının kapsamı ileride yapılacak çalışmalarda kullanılabilir. Bu çalışmada elde edilen verilerin anatomi, patolojik anatomi (feto patoloji), adli tıp, tıbbi görüntüleme, kadın doğum ve pediatri alanlarında yürütülen çalışmalarda tanı ve tedavilerin yanı sıra yüz anomalileri, patolojileri ve varyasyonları ile ilgili diğer çalışmalara yardımcı olması beklenmektedir.

Keywords
Yüz, gelişim, morfometri, fetüs.

Abstract
Aim: This study aims at collecting data on the morphology of the face during its development in order to get detailed information on the neighboring structures and its variations using anatomical dissections and obtain normal morphometric values of the face growth and human fetuses during the 1st, 2nd and 3rd trimester. Materials and methods: This study was performed on spontaneously aborted 97 fetuses (49 males, 48 females) (11 first trimester,63 second trimester and 24 third trimester) that have no observable congenital malformations or maternal history of risky pregnancy. The fetuses were taken from Necmettin Erbakan University, Meram Medicine Faculty, the Gynecology Department and Dr. Faruk Sükan Maternity Hospital (Konya, Turkey). Thirteen direct facial anthropometric measurements were performed on 97 volunteers. The data obtained were compared with the data of previous studies. Results: Means and standard deviations of the parameters in regard to gestational weeks and trimesters were calculated. A significant correlation was observed between all parameters and gestational age (p<0.05). There were also significant differences between sexes for any of the parameters (p<0.05). All measurements were determined to be greater in male fetuses than female fetuses except for en-gn, sn-gn, sa-sba and ex-en. Conclusion: Through information of face parameters regarding the fetal period will show the scope of biological variations of face parameters to be used in future studies. The data acquired in this study is expected to help other studies on face anomalies, pathologies and variations in addition to diagnoses and treatments of such conditions conducted in anatomy, pathologic anatomy (feto pathology), forensic medicine, medical imaging, obstetrics and pediatrics.

Keywords
Face, development, morphometry, fetus.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri