ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PERİFERİK ARTER HASTALIĞINDA İNFLAMASYON MARKERLARI VE MAGNEZYUM/FOSFAT ORANI İLE ENDOTEL FONKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN INFLAMMATION MARKERS AND MAGNESIUM/PHOSPHATE RATIO WITH ENDOTEL FUNCTION IN PERIPHERAL ARTERY DISEASE )

Author : Serhat Çalışkan  Mehmet ATAY, Ferit BÖYÜK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 80-86
    


Summary

ÖZET AMAÇ: Çalışmamızda periferik arter hastalığı olan hastalarda nötrofil/lenfosit, monosit/yüksek yoğunluklu lipoprotein ve magnezyum/fosfat oranları ile endotel fonksiyonları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. HASTALAR VE YÖNTEM: Bu çalışmaya periferik arter hastalığı ile takip edilen 60 hasta dahil edildi. Hastaların endotel fonksiyonları akım aracılı vazodilatasyon testi ile değerlendirildi. Magnezyum/fosfat, nötrofil/lenfosit, monosit/ yüksek yoğunluklu lipoprotein oranları ile akım aracılı vazodilatasyon yüzdelik değişimi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi için Pearson korelasyon analizi kullanıldı. BULGULAR: Katılımcıların %48,3’ü erkek, %51,7’si kadındır. Hastaların yaş ortalaması 66,85±11,08 yıldır. Akım aracılı vazodilatasyon testinde ortalama radial arter bazal çapı 0,24±0,02 cm, test sonrası ortalama radial arter çapı 0.27±0,02 cm olarak saptanmıştır (p<0,001). Endotel fonksiyonlarını öngören akım aracılı dilatasyon testindeki arter çapındaki yüzdelik değişim ile magnezyum/fosfat oranı ile pozitif yönde (r=-0,326, p=0,011), Nötrofil/lenfosit oranı ve monosit/yüksek yoğunluklu lipoprotein oranı ile negatif yönde bir ilişki (sırasıyla r=-0,411, p=0,001; r=-0,530, p=0,001) saptanmıştır. SONUÇ: Periferik arter hastalığı olan hastalarda magnezyum/fosfat oranı, nötrofil/lenfosit oranı ve monosit/yüksek yoğunluklu lipoprotein oranı endotel disfonksiyonu öngörmede kullanılabilir.Keywords
Periferik arter hastalığı, endotel fonksiyonu, nötrofil, lenfosit, magnezyum, fosfat.

Abstract

Objective: In our study, it was aimed to evaluate the relationship between neutrophil/lymphocyte, monocyte/high-density lipoprotein and magnesium/phosphate ratios with endothelial functions in patients with peripheral artery disease. Methods: Sixty patients followed up with peripheral arterial disease were included in this study. Endothelial functions of the patients were evaluated by flow-mediated vasodilation test. Pearson correlation analysis was used to evaluate the relationship between magnesium/phosphate, neutrophil/lymphocyte, monocyte/high-density lipoprotein ratios with percent change in flow-mediated vasodilation. Results: 48.3% of the participants are male and 51.7% are female. The mean age of the patients were 66.85±11.08 years. The mean radial artery basal diameter was 0.24±0.02 cm in the flow-mediated vasodilatation test and after the test the mean radial artery diameter was 0.27±0.02 cm(p<0.001). In the flow-mediated dilatation test predicting endothelial functions, the percentage change in arterial diameter was positively correlated with the Magnesium/phosphate ratio (r=-0.326, p=0.011), and negatively correlated with the Neutrophil/lymphocyte ratio and monocyte/high-density lipoprotein ratio (respectively r= -0.411, p=0.001; r=-0.530, p=0.001). Conclusion: Magnesium/phosphate ratio, neutrophil/lymphocyte ratio and monocyte/high-density lipoprotein ratio can be used to predict endothelial dysfunction in patients with peripheral artery disease.Keywords
Peripheral arterial disease, endothelial function, neutrophil, lymphocyte magnesium, phosphate.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri