ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Bakış Açısından Çevrim İçi Uygulamalı Derslerin ve Sınavların Değerlendirilmesi: Pamukkale Üniversitesi Örneği
(Evaluation of Online Practical Courses and Exams from the Students' Perspectives of Physiotherapy and Rehabilitation Department: Sample of Pamukkale University )

Author : Ayşe ÜNAL  & Filiz ALTUĞ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 73-79
    


Summary

Amaç: Pandemi nedeniyle fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünde tüm dersler ve sınavlar çevrim içi eğitim aracılığıyla devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin bakış açısından çevrim içi uygulamalı dersleri ve sınavları değerlendirmektir. Yöntem: Çalışmaya 2020-2021 akademik yılı güz döneminde Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda uygulamalı mesleki dersleri çevrim içi olarak alan 200 gönüllü 2. ve 3. sınıf öğrencisi dahil edildi. Çalışmaya katılmayı kabul eden öğrencilere Google Forms aracılığıyla hazırlanan değerlendirme formu gönderilerek çevrim içi ortamda doldurmaları istendi. Uygulamalı derslerin çevrim içi yöntemle işlenmesinden duydukları memnuniyet düzeyi E-Derslere Yönelik Memnuniyet Ölçeği (EDYMÖ) ve çevrim içi yöntemle yapılan sınavlar E-Değerlendirme Tutum Ölçeği (EDTÖ) kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 21,36±2,70 yıl olan 200 öğrenci (145 kadın, 55 erkek) dahil edildi. Öğrencilerin %43,5’i (n=87) ikinci sınıf ve %56,5’i (n=113) üçüncü sınıf öğrencisiydi. Öğrencilerin %79’u (n=158) yüzyüze eğitimin uzaktan eğitimden daha iyi olduğunu, %17,5’i (n=35) uzaktan eğitimin yeterli olduğunu ve %3,5’i (n=7) uzaktan eğitimle yüz yüze eğitim arasında fark olmadığını belirtti. İkinci sınıfların EDYMÖ toplam skoru ortalaması 112,80±31,73 ve EDTÖ toplam skoru 67,36±13,72 puandı. Üçüncü sınıfların EDYMÖ toplam skoru ortalaması 100,46±26,76 ve EDTÖ toplam skoru 66,60±11,69 puandı. İkinci sınıf öğrencilerinin ders memnuniyet düzeyi daha yüksek bulunurken (p=0,004), sınavlarla ilgili görüşleri benzerdi (p=0,677). Öğrencilerin ders memnuniyet düzeyleri ile sınavlara yönelik bakış açıları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif yönlü bir ilişki tespit edildi (p=0,001; r=0,369). Sonuç: Uygulama ağırlıklı derslerin daha yoğun olduğu 3. sınıfta uzaktan eğitim sırasında ders materyalleri ne kadar zengin olsa da öğrencilerin birebir pratik yapma imkanı bulunmadığından derslerden memnuniyet düzeyi daha düşüktür. Öğrencilerin bu eksikliklerini gidermek amacıyla pandemi koşullarında küçük gruplar halinde yoğunlaştırılmış pratik eğitimler uygulanabilir.Keywords
Fizyoterapi, Uygulamalı Ders, Çevrim İçi Eğitim, Memnuniyet

Abstract

Background and aim: Due to the pandemic, all courses and exams in the physiotherapy and rehabilitation department continue through online training. The purpose of this study is to evaluate the online practical courses and exams from the point of view of the students of the physiotherapy and rehabilitation department. Materials and methods: Two hundred volunteers who are 2nd and 3rd year students taking practical vocational courses online at Pamukkale University School of Physical Therapy and Rehabilitation in the fall semester of the 2020-2021 academic year were included in the study. Students who accepted to participate in the study were sent an evaluation form prepared via Google Forms and asked to fill it out online. The level of satisfaction with the online method of teaching applied courses was evaluated using the Satisfaction Scale for E-Course (SSEC) and the online method of conducting the exams using the E-Assessment Attitude Scale (EAAS). Results: A total of 200 students (145 female, 55 male) with a mean age of 21.36±2.70 years were included in the study. 43.5% (n=87) of the students were second-year students and 56.5% (n=113) were third-year students. 79% (n=158) of the students stated that face-to-face education is better than distance education, 17.5% (n=35) stated that distance education is sufficient and 3.5% (n=7) stated that face-to-face education is stated that there was no difference between the mean total score of the second graders on SSEC was 112.80±31.73, and the total score on EAAS was 67.36±13.72. The mean total score of SSEC of the third graders was 100.46±26.76, and the total score of EAAS was 66.60±11.69. While the second-year students' level of satisfaction was higher (p=0.004), their views on exams were similar (p=0.677). A statistically significant positive correlation was found between the students' level of satisfaction with the course and their perspectives on the exams (p=0.001; r=0.369). Conclusion: Although the course materials are rich during distance education in the 3rd grade, where the application-oriented courses are more intense, the level of satisfaction with the courses is lower since the students do not have the opportunity to practice one-on-one. In order to eliminate these deficiencies of the students, concentrated practical trainings can be applied in small groups under pandemic conditions.Keywords
Physiotherapy, Applied Course, Online Education, Satisfaction

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri