ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hekimlerin Temel Tıp Bilimleri Eğitiminin Kalıcılığı ve Verimliliği Hakkındaki Görüşleri
(Views of Physicians on the Persistence and Efficiency of Basic Medical Sciences Education )

Author : Fatih Taş  & Sevgi GÜNEŞ & Güneş BOLATLI & Mehmet ÜYÜKLÜ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 65-72
    


Summary

Giriş: Bu çalışmada, tıp fakültelerinde verilen temel tıp bilimleri eğitiminin kalıcılığı, klinik bilim uygulamalarına ne kadar entegre edilebildiği ve eğitimin geliştirilmesi için katkı yapılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı tipte planlanmıştır. Verilerin toplanması için anket uygulanmıştır. Araştırma evrenini tıp fakültesi mezunu hekimlik yapan kişiler oluşturmuştur ve örneklem seçiminde herhangi bir sınırlandırma yapılmamıştır. İfadelere katılma düzeyi likert tipi ölçeklendirme ile 1’den 5’e kadar derecelendirilmiştir. Toplamda 205 katılımcının olduğu çalışmada, veriler için sayı ve yüzde değerleri kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan hekimlerin; % 59,5’i aldığı temel tıp bilimleri derslerinin mesleki hayatları için yeterli ve kalıcı olmadığını, % 69,74’i temel tıp bilimleri eğitimindeki ders konularının gereğinden fazla ayrıntılı olduğunu, % 60,48’i temel tıp bilimlerinde aldığı eğitimi klinik bilimlere entegre edemediğini, % 82,91’sı temel tıp ile klinik tıp bilimleri derslerinin eş zamanlı olarak verilmesinin daha faydalı olacağını ve % 86,82’si ise teknolojiye uyarlanmış yardımcı ders araçlarının, temel tıp eğitimindeki kaliteyi artıracağını ifade etmişlerdir. Sonuç: Tıp eğitiminde önemli gelişmelerin yaşandığı günümüzde, hekimlerin en iyi şekilde yetişebilmesi için yeniliklere ihtiyaç vardır. Bunun için temel tıp ile klinik tıp bilimlerinin entegre edildiği, ders müfredatının tekrar gözden geçirildiği ve güçlü bir teknolojik alt yapının sağlandığı bir sistem üzerinde çalışılması gerekmektedir.Keywords
Tıp Eğitimi, Entegrasyon, Teknoloji, Anket

Abstract

Introduction: In this study, it is aimed to contribute to the persistence of the basic medical sciences education given in medical faculties, how much it can be integrated into clinical science practices and to the development of education. Materials and Methods: The study was planned in a descriptive type and a questionnaire was applied to collect the data. The population of the study consisted of medical faculty graduates and there was no limitation in the selection of the sample. The level of agreement with the statements was graded from 1 to 5 with Likert-type scaling. In the study with a total of 205 participants, numbers and percentages were used for the data. Results: Of the physicians 59.5% stated that the basic medical sciences courses they took were not sufficient and permanent for their professional life, 69.74% of them stated that the course topics in basic medical sciences education are too detailed, 60.48% of them stated they could not integrate the education they received in basic medical sciences into clinical sciences, 82.91% stated that it would be more beneficial to give basic medicine and clinical medical sciences courses simultaneously, and 86.82% of them stated that the technology-adapted auxiliary course tools will increase the quality of basic medical education. Conclusion: In today's world where important developments are experienced in medical education, innovations are needed in order to train physicians in the best way. For this, it is necessary to work on a system in which basic medicine and clinical medical sciences are integrated, the course curriculum is revised and a strong technological infrastructure is provided.Keywords
Medical Education, Integration, Technology, Questionnaire

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri