ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Radyoterapi/Kemoradyoterapi Uygulanan Baş ve Boyun Kanserli Hastalarda Cinsiyet ve Beden İmajı Doyumunun Cinsel İşlev Üzerine Etkisi
(The Effect of Gender and Body Image Satisfaction on Sexual Function in Patients with Head and Neck Cancer Treated with Radiotherapy/Chemoradiotherapy )

Author : Emel Emine KAYIKÇI  Cemile SAVCI, Ayşe ÇİL AKINCI, Dilek YILDIRIM  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 57-64
    


Summary

Amaç: Araştırma, radyoterapi ya da kemoradyoterapi uygulanan baş boyun kanserli hastalarda tedaviye başladıktan sonra cinsel işlevlerdeki değişikliği ve cinsiyet ile beden imajı doyumunun cinsel işlev üzerine etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirildi. Method: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipteki araştırmaya Ekim 2019-Mart 2020 tarihleri arasında baş boyun kanseri tanısı nedeniyle radyoterapi radyoterapi (RT) ya da kemoradyoterapi (KRT) uygulanan 43 hasta dahil edildi. Araştırma verileri tedavi öncesinde ve tedaviye başladıktan 6 hafta sonra olmak üzere iki farklı zamanda, Yapılandırılmış Bilgi Formu, Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği ve Beden İmajı Doyum Ölçeği kullanılarak elde edildi. Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların çoğu erkek (%55,8) ve evli (%74,4) idi. Hastaların %69,8’inin hastalık evresinin 1 ve 2 olduğu çalışmada %65,1’inin kanser bölgesi farenks ve larenks idi. Hastaların %72,1’inin tanı öncesinde cinsel bir sorununun olmadığı, tanı sonrasında ise %90,7’sinin cinsel sorun yaşadığı belirlendi. RT/KRT öncesi ve 6 hafta sonrası hastaların ACYÖ puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık olup (p<0,01); cinsiyet ve BİDÖ puanı ACYÖ puanını anlamlı düzeyde etkilemekteydi (R2=0,656, p<0,01). Sonuç: RT/KRT uygulanan baş boyun kanseri tanılı hastalarda tedavi süreci cinsel sorunlara ve cinsel işlevlerde kötüleşmeye neden olmaktadır. Cinsiyet ve beden imajı doyumu cinsel işlevi %66 oranında etkilemektedir.Keywords
Baş boyun kanseri, beden imajı, cinsel işlev, radyoterapi, kemoradyoterapi

Abstract

Aims: The study was was conducted to determine the changes in sexual functions and the effect of gender and body image satisfaction on sexual function in patients with head and neck cancer who received radiotherapy or chemoradiotherapy after starting treatment. Methods: Forty three patients who underwent radiotherapy, radiotherapy (RT) or chemoradiotherapy (CRT) due to the diagnosis of head and neck cancer between October 2019 and March 2020 were included in the descriptive and correlational study. Research data were collected using the Structured Information Form, Arizona Sexual Experiences Scale and Body Image Satisfaction Scale at two different times, before and 6 weeks after the start of treatment. Results: Most of the patients participating in the study were male (55.8%) and married (74.4%). In the study, 69.8% of the patients had disease stages 1 and 2, and 65.1% of the patients had cancer in the pharynx and larynx. It was determined that 72.1% of the patients did not have a sexual problem before the diagnosis, and 90.7% of them had sexual problems after the diagnosis. There was a significant difference between the mean Arizona Sexual Experiences Scale scores of the patients before and after 6 weeks of RT/CRT (p<0.01); gender and Body Image Satisfaction Scale score significantly affected Arizona Sexual Experiences Scale score (R2=0.656, p<0.01). Conclusion: The treatment process in patients diagnosed with head and neck cancer undergoing RT/CRT causes sexual problems and worsening in sexual functions. Gender and body image satisfaction affect sexual function by 66%.Keywords
Head and neck cancer, body image, sexual function, radiotherapy, chemoradiotherapy

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri