ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tip 2 Diyabetli Hastaların Diyabetik Ayak Ülserini Önlemek için Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımının Düzeylerinin Belirlenmesi
(Determining the Use of Complementary and Alternative Medicine to Prevent Diabetic Foot Ulcer Levels in Patients with Type 2 Diabetes )

Author : Berna DİNCER   Necmettin Akdeniz, Emel Mete, Hasan Aksoy, Mustafa Kanat  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 6
Page : 9-14
    


Summary

Amaç: Bu makalenin amacı, diyabetik ayak ülseri oluşumunu önlemek için tip 2 diyabetli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT) kullanımını belirlemek ve diyabetik ayakla ilgili bilgi ve davranış düzeylerini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel çalışma, İstanbul'da bir araştırma ve kesitsel bir çalışma yapıldı. Diyabetik ayak bakımı bilgi ve davranış düzeyleri Diyabetik Ayak Bilgi Ölçeği (DABÖ) ve Ayak Bakımı Davranış Ölçeği (ABDÖ) ile değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 180 hastanın % 51.7'si (n = 93) TAT kullandığını ve % 48.3'ü TAT kullanmadığını belirtti. Diyabetik hastalarda masaj (% 21,5), ozon yağı (% 17,2), hypericum perforatum yağı (% 12,9) ve bal (% 10,8) en çok tercih edilen tamamlayıcı ve alternatif tedavidir. DABÖ ve ABDÖ skorları TAT kullanan grupta anlamlı olarak düşük bulundu (p <0.05). Sonuç: TAT kullanan diyabetik hastalar, diyabetik ayağa uygulanan bu tür yaklaşımların komplikasyonları hakkında bilgilendirilmelidir. Bu nedenle, bu yöntemlerin yararlarını ve olası olumsuz etkilerini araştırmak ve sağlık personelini yeterince bilgilendirmek için kanıta dayalı çalışmalar gereklidir.Keywords
Diyabetik ayak, ayak bakımı, tamamlayıcı ve alternatif tıp.

Abstract

Objective: The aim of this article is to determine the use of complementary and alternative medicine (CAM) in patients with type 2 diabetes to prevent the formation of diabetic foot ulcer and to evaluate their level of knowledge and behavior about the diabetic foot. Material and Methods: A descriptive and cross-sectional study was performed in a research hospital in Istanbul with type 2 diabetes patients who used CAM and those who did not use. Diabetic foot care knowledge and behavior levels were assessed with Diabetes Foot Knowledge Questionnaire (DFKQ) and Foot Self-care Behavior Scale (FSCBS) questionnaire. Results: Of the 180 patients included in the study, 51.7% (n = 93) stated that they used CAM and 48.3% did not use CAM. Massage (21.5%), ozone oil (17.2%), hypericum perforatum oil (12.9%) and honey (10.8%) were the most preferred CAM in diabetic patients. The DFKQ and FSCBS scores were found significantly lower in CAM using group (p <0.05). Conclusıon: Diabetic patients who use CAM should be informed about the complications of such approaches that applied to diabetic foot. Therefore, evidence-based studies are necessary to investigate the benefits and possible adverse effects of these methods and to inform medical staff adequatelyKeywords
Diabetic foot, foot care, complementary and alternative medicine.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri