ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİR İLÇE FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE YEME FARKINDALIĞI RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ
(AN INVESTIGATION OF EATING AWARENESS RISK FACTORS IN A DISTRICT FACULTY AND VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS )

Author : özgür önal  Özgür ÖNAL, Mustafa DOĞRU, Aydan KÜLCÜ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 52-56
    


Summary

AMAÇ: Bu araştırma yüksekokulda eğitim gören öğrencilerde yeme farkındalığını değerlendirmek ve buna etki edebilecek faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM: 1750 öğrenci bulunan bir ilçe fakülte ve meslek yüksekokulundaki öğrencilerde gerçekleştirilen bu kesitsel çalışma rasgele örneklem yöntemi ile belirlenmiş 330 öğrenciye yüz yüze yöntemle uygulanmıştır. Yeme farkındalığı ve etkileyen faktörler incelenmiş ve tekli analizlerle incelenen faktörler çoklu lineer regresyonla çözümlenmiştir. BULGULAR: %66,5’inin kadın ve yaklaşık olarak yarısının 1 sınıf olduğu çalışma grubunda yeme farkındalığını etkileyen faktörler alkol kullanmamanın, vücudunu normal veya zayıf olarak görme ve zayıflamak için uygulamalar yapmanın arttırdığı saptanmıştır. Yapılan çalışmada yeme farkındalığını öğrencilerin okudukları sınıfların, yaptıkları egzersizin, sigara kullanım durumlarının ve antropometrik ölçüm farklılıklarının etkilemediği saptamıştır. SONUÇ: Yeme farkındalığını arttırmaya yönelik uygulamalarda alkol kullanımı, kişilerin vücut algılarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır.Keywords
Yeme farkındalığı, fiziksel aktivite, üniversite öğrencisi

Abstract

AIM: This research was carried out to evaluate the awareness of eating in students studying at the college and to determine the factors affecting it. METHOD: This cross-sectional study, which was carried out in students of a district faculty and vocational school with 1750 students, was applied to 330 students face-to-face with a random sampling method. Eating awareness and affecting factors were examined and the factors examined by single analyzes were resolved by multiple linear regression. RESULTS: In the study group, 66.5% of whom were women and approximately half of them were in 1 class, the factors affecting eating awareness were found to be increased by not using alcohol, seeing the body as normal or weak and making applications to lose weight. In the study, it was determined that the awareness of eating classes, exercise, smoking status and anthropometric measurement differences did not affect eating awareness. CONCLUSION: Alcohol use and studies on improving the body perceptions of people should be done in applications aimed at increasing awareness of eating.Keywords
Eating awareness, physical activity, university student

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri