ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVİD-19 Sürecinde Sağlık Çalışanlarının İş Stresi Ve Örgütsel Destek Algıları
(Job Stress And Organizational Support Perceptions Of Healthcare Professionald During COVID-19 )

Author : Füsun AFŞAR  , Hatice ERDOĞAN , Özlem İBRAHİMOĞLU , Bengü ŞAYLAN , Özlem KÖKSAL  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 89-96
    


Summary

Bu çalışma COVID-19 sürecinde sağlık çalışanlarının iş stresi ve örgütsel destek algılarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Bu çalışma Mayıs-Haziran 2020 tarihleri arasında İstanbul’da bulunan ve pandemi hastanesi olarak hizmet veren bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan 185 sağlık çalışanı ile yapılmıştır. Çalışmada veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “İş Stresi Ölçeği” ve “Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının 75 (%40,54)’i hekim, 110 (%59,46)’u hemşiredir. Katılımcıların yaş ortalaması 32,28±8,82, mesleki deneyim süresi 9,38±8,66 yıldır. Araştırma sonucuna göre sağlık çalışanlarının mesleki deneyim süresi ve yaşları arttıkça iş stresinin azaldığı ve algılanan örgütsel destek puanının arttığı; kadın sağlık çalışanları ile poliklinik ve yoğun bakımda çalışanların iş stresinin daha fazla; erkek sağlık çalışanları ile sürekli gece mesaisinde çalışanlarda algılanan örgütsel desteğin daha fazla olduğu; algılanan örgütsel destek puanı arttıkça iş stresi puanının düştüğü belirlenmiştir. COVID-19 pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının kaliteli hizmet sunabilmesi ve sürecin iyi yönetilebilmesi; sağlık çalışanlarının hem fiziksel hem de duygusal durumlarının iyi olması ile ilişkilidir.Keywords
Mesleki stres, Sosyal destek, Sağlık personeli, SARS-CoV-2

Abstract

The aim of this study was to determine job stress and organizational support perceptions of healthcare professionals during COVID-19. This study was conducted with 185 healthcare professionals working in a training and research hospital in Istanbul between May-June 2020 and serving as a pandemic hospital. Data were collected using the Information Form, Job Stress Scale, and Perceived Organizational Support Scale. Of the healthcare professionals, 75 (40,54%) were physicians and 110 (59,46%) were nurses. The average age of the participants was 32,28±8,82, professional experience period was 9,38±8,66 years. It was determined that as the professional experience and age of the healthcare workers increase, the work stress decreases and the perceived organizational support score increases; the work stress of female professionals and those working in outpatient and intensive care units is higher; the perceived organizational support is higher among those working at night shifts and male professionals. It was also determined that as the perceived organizational support score increases, the job stress score decreases. In the COVID-19 pandemic, the ability of healthcare professionals to provide quality care and the good management of the process is related to their good physical and emotional conditions.Keywords
Occupational stress, Social support, Health personnel, SARS-CoV-2

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri