ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Rezektabl Pankreas Kanserinin Klinikopatolojik Özellikleri
(A Clinicopathological Aspects of Resectable Pancreatic Neoplasm )

Author : Şeref Dokcu  & Mehmet Ali Çaparlar & Salim Demirci  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 39-44
    


Summary

Amaç Pankreas kanseri, en ölümcül malign neoplazmlardan biridir. Birçok malign neoplazmda olduğu gibi, hayatta kalma oranları kanserin histopatolojik tipine, evresine, tümör boyutuna ve tedaviye bağlıdır. Bu çalışmada pankreas kanserinin klinikopatolojik özelliklere ve histolojik alt tiplere göre sınıflandırmayı amaçladık. Materyal ve metod Kliniğimizde pankreas neoplazmı nedeniyle teşhis ve tedavi edilen tüm yetişkin hastaların verileri hastanenin bilgisayarlı veri tabanından ve tıbbi dosyalarından geriye dönük olarak toplanmıştır. Hastalar klinikopatolojik özelliklerine göre kategorize edildi. Gruplar arası karşılaştırmalar için, Ki-kare testi ve Fisher'in kesin testi kullanıldı ve nicel veriler için bağımsız örnekler için t-testi kullanıldı. Veriler, sürekli değişkenler ve sayılar için ortalama ± SD ve kategorik değişkenler için yüzdeler olarak ifade edildi. p<0.05 değeri anlamlı kabul edildi. Sonuçlar Hastaların ortalama yaşı 60,5 yıl, %70,8'i erkekti. Histopatolojik olarak tanımlanan beş tip tümör vardı ve bunlar arasında en sık tanı adenokarsinom (%76,9) idi. Tümörün en yaygın lokalizasyonu baş-boyun (%44,4) yerleşimliydi. Whipple cerrahisi ağırlıklı olarak hastaların %69,2'sine, distal pankreatektomi ise %29,0'ına uygulandı. Postoperatif komplikasyonlar hastaların üçte birinden fazlasında (%34) gözlendi. Ana komplikasyonlar pankreas kisti (%16,3) idi. Kaplan-Meier testi ile yapılan sağkalım analizinde 30,5 aylık medyan sağkalım, 1, 2 ve 5 yıllık genel sağkalım (OS) oranları sırasıyla %67,8, %40.5 ve %16.6 idi. Tartışma Sonuçlarımız literatürle uyumludur. Ancak sağkalım analizi sonuçları hastaların hepsinin rezektabl tümörlere sahip olması nedeniyle popülasyon tabanlı çalışmalara göre iyimserdi.Keywords
Klinikopatolojik özellikler, histolojik alt tip, pankreas neoplazmı, whipple.

Abstract

Aim Pancreatic cancer is one of the deadliest malignant neoplasms. As with many malignant neoplasms, survival rates depend on the histopathological type of cancer, its stage, tumor size, and treatment. In this study, we aimed to classify pancreatic cancer according to clinicopathological features and histological subtypes. Material and method The data of all adult patients diagnosed and treated for pancreatic neoplasm in our clinic were collected retrospectively from the hospital's computerized database and medical files. Patients were categorized according to their clinicopathological features. Chi-square test and Fisher's exact test were used for between-group comparisons, and t-test was used for independent samples for quantitative data. Data were expressed as mean ± SD for continuous variables and numbers and percentages for categorical variables. A value of p<0.05 was considered significant. Results The mean age of the patients was 60.5 years, 70.8% were male. There were five types of tumors defined histopathologically, and the most common diagnosis was adenocarcinoma (76.9%). The most common localization of the tumor was head and neck (44.4%). Whipple surgery was performed predominantly in 69.2% of patients, and distal pancreatectomy in 29.0%. Postoperative complications were observed in more than one third (34%) of the patients. The main complications were pancreatic cyst (16.3%). In the survival analysis performed with the Kaplan-Meier test, median survival of 30.5 months, and overall survival (OS) at 1.2 and 5 years were 67.8%, 40.5%, and 16.6%, respectively. Discussion However, survival analysis results were optimistic compared to population-based studies as all patients had resectable tumors.Keywords
Clinicopathological features, Histological subtype, Pancreatic neoplasm, Whipple

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri