ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Cerrahi Onkoloji Kliniğimize Acil Servisten Plansız yapılan yatışların Özellikleri ve Yönetimi: Tek Merkez Deneyimi
(Characteristics and Management of Unplanned Hospitalizations from the Emergency Department to our Surgical Oncology Clinic: A Single Center Experience )

Author : Mehmet Ali Çaparlar  Şeref Dokcu , Salim Demirci  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 16
Page : 1-4
    


Summary

AMAÇ Onkoloji kliniklerinde yapılan plansız ve acil yatışlar hem verilen sağlık hizmetlerine ek maliyetler hem de hastanelerin hizmet planlamasına ek yükler getirmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar yetersiz olduğundan çok az bilgimiz var. Bu çalışmada bir cerrahi onkoloji kliniğine acil servisten yapılan plansız ve acil kabullerin güncel literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır. HASTALAR VE YÖNTEM Kliniğimize kabülü yapılan ardışık 227 hastanın tıbbi kayıtları elektronik veri sistemi üzerinden toplandı ve geriye dönük olarak incelendi. Hastalar demografik ve klinik özelliklerine göre veriler incelenip, ön tanı, cinsiyet, yatış nedenleri, ilk tedavi, hastayı acil servise yönlendiren klinik ve kabul sonrası yapılan tedavi çeşidine göre sınıflandırıldı. Kategorik değişkenler Pearson Ki Kare veya Fisher exact testi ile değerlendirildi. p<0,05 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. BULGULAR Hastaların yaş ortalaması yaklaşık 60 yaş, cinsiyet dağılımı eşitti. En sık başvuru direkt acil servise hastanın kendi başvurusu (%67,4), en yaygın primer tanı mide kanseri (%31,3) ve en sık yatış gerektiren acil patoloji ileus-subileus (%50,7) idi. Kabullerin %25,5`i taburculuk sonrası yeniden yatışı yapılan hastalardan oluşmaktaydı. Yatış sonrası hastaların %38,3`üne majör bir girişim gerekti. Hastaların çoğunluğu mesai saatlerinde (%85) ve hafta içi günlerde (%89) kabul edildi. Charlson komorbidite indeksi ortalaması majör cerrahi geçirenlerde ise 6.8 idi ve majör cerrahi girişim geçirme olasılığıyla anlamlı farklılaştı (p = .012). SONUÇ Hastaların çoğunda girişim gerektiren patoloji mevcuttu. Bu hastalara palyatif bakım gerekliydi. Ancak palyatif bakım amaçlı hastaların önemsenmesi gereken kabul oranları bu hizmetlerin revizyonunu gerekli kılmaktadır. Ayrıca yeniden erken yatışların fazlalığı post operatif bakım, komplikasyonları yönetme ve taburculuk kriterlerimizi gözden geçirmemizi gerektirmektedir.Keywords
Plansız yatış, yeniden kabul, acil servis, postoperatif komplikasyon, cerrahi onkoloji kliniği

Abstract

AIM Unplanned and emergency hospitalizations in oncology clinics bring additional costs to health services provided and additional burdens on service planning of the hospitals. We have very little information because studies on this subject are insufficient. This study, it is aimed to discuss unplanned and urgent admissions from the emergency department to a surgical oncology clinic in the light of current literature. PATIENTS AND METHOD Medical records of 227 consecutive patients admitted to our clinic were collected and reviewed retrospectively over electronic data system. The patients' data were analyzed according to their demographic and clinical characteristics and classified according to the pre-diagnosis, gender, reasons for hospitalization, initial treatment, clinical referral to the emergency room, and the type of treatment administered after admission. Categorical variables were evaluated with Pearson Chi-square or Fisher's exact test. For p<0.05, the results were considered statistically significant. RESULTS Mean age of the patients was approximately 60 years, and gender distribution was equal. The most common admission to the emergency department was the patient's admission (67.4%), the most common primary diagnosis was gastric cancer (31.3%), and the most common emergency pathology requiring hospitalization was ileus-subileus (50.7%). 25.5% of admissions consisted of patients who were readmitted after discharge. After hospitalization, 38.3% of the patients required a significant intervention. Most patients were admitted during working hours (85%) and on weekdays (89%). The mean Charlson comorbidity index was 6.8 for those who had major surgery and differed significantly with the probability of undergoing major surgery (p= .012). CONCLUSION Most of patients had pathology requiring intervention. These patients required palliative care. However, acceptance rates of patients for palliative care, which should be considered, necessitate revision of these services. In addition, high number of early readmissions requires us to review our criteria for post-operative care, management of complications, and discharge.Keywords
Unplanned hospitalization, readmission, emergency department, postoperative complication, surgical oncology clinic.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri