ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hipertansif Kronik Böbrek Hastalığı Hastalarında Kan Basıncı Değişkenliği Ve Renal Progresyon Arasındaki İlişki
(The Relationship Between Blood Pressure Variability And Renal Progression In Hypertensive Patients With Chronic Kidney Disease )

Author : Huseyin Duru  Ekrem KARA  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 80-88
    


Summary

Amaç: 24-saatlik sistolik kan basıncı (SKB) ve diyastolik kan basıncı (DKB) değişkenliğinin (KBD), kronik böbrek hastalığı (KBH) olan hipertansiyon hastalarında renal progresyona etkisini değerlendirmek Yöntem: Bu çalışmaya 24-saatlik ambulatuvar kan basıncı ölçümü (AKBÖ) verisi mevcut KBH ve hipertansiyon tanılı 59 hasta dahil edildi. SKB, DKB, SKB ve DKB için KBD katsayıları (DK, sırasıyla SKB-DK ve DKB-DK) kaydedildi. hGFH değerinde yılda <5 ml/dk azalma normal renal progresyon, yılda ≥5 ml/dk azalma ise hızlı renal progresyon olarak kabul edildi. Bulgular: Toplamda, hastaların %40,6’sında kontrolsüz HT, %45,8’inde ise non-dipper patern saptandı. Ort±SS gündüz, gece SKB ve SKB-DK değerleri sırasıyla 135.3±17.9 mmHg, 128,6±23,0 mmHg, 11,7±2,8 and 9,5±3,6 olaral bulundu. Ort±SS gündüz, gece DKB ve DKB-DK değerleri sırasıyla 84,5±13,4 mmHg, 77,2±16,1 mmHg, 13,8±3,8 and 12,0±3,7 idi. Hızlı renal progresyon hastaların %25,4’ünde mevcut olup, hızlı ve doğal renal progresyon grupları arasında gündüz, gece ve toplam SKB, SKB-DK, DKB ve DKB-DK değerleri arasında anlamlı bir fark gözlenmedi. Yaş, cinsiyet, diyabet varlığı, bazal hGFH ve dipping paterne göre ayarlanmış regresyon analizi sonuçları SKB-DK ve DKB-DK değerlerinin hızlı renal progresyonu öngördürücü etkisi olmadığı yönünde idi (p> 0.05). Sonuç: Sonuç olarak, bulgularımız hipertansif KBH hastalarında KBD ile renal progresyon arasında anlamlı bir ilişki olmadığı yönündedir. Bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için daha büyük ölçekli ve daha uzun takip süresine dayanan prospektif, ramdomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.Keywords
Kan basıncı değişkenliği, hipertansiyon, kronik böbrek hastalığı, renal progresyon

Abstract

Objective: To evaluate the effect of 24 hour systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) variability (BPV) on renal progression in hypertensive patients with chronic kidney disease (CKD) Methods: A total 59 hypertensive patients (mean age: 54.2±14.6 years, 50.8% male) with CKD who underwent 24 hours ambulatory blood pressure measurement (ABPM) were included. Data on SBP, DBP, BPV coefficients (VC) for SBP (SBP-CV) and DBP (DBP-CV) were recorded. A decrease in e-GFR of <5 ml/min/year was considered as normal renal progression and a decrease in ≥5 ml/min/year was considered as rapid renal progression. Results: Overall, 40.6% of the patients had uncontrolled HT, while 45.8% had non-dipper pattern. Mean±SD daytime and night-time SBP and SBP-VC values were 135.3±17.9 mmHg, 128.6±23.0 mmHg, 11.7±2.8 and 9.5±3.6, respectively. Mean±SD daytime and nigh-time DBP and DBP-VC values were 84.5±13.4 mmHg, 77.2±16.1 mmHg, 13.8±3.8 and 12.0±3.7, respectively. Rapid renal progression was detected in 25.4% of patients with no significant difference in daytime, night-time and total SBP, SBP-VC, DBP and DBP-VC values between patients with rapid vs. natural renal progression. The regression analysis adjusted for age, gender, presence of DM, baseline e-GFR and dipping status revealed no significant impact of SBP-VC and DBP-VC in predicting rapid progression (p> 0.05). Conclusion: In conclusion, our finding revealed no significant association between BPV and renal progression in hypertensive patients with CKD. Larger scale prospective, randomized controlled trials with longer follow-up are needed to clarify this issue.Keywords
Blood pressure variability, hypertension, chronic kidney disease, renal progression

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri