ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Safen Ven Ablasyonunda Non Tümesan n-Butyl Cyanoacrylat ile Endovenöz Laser Tedavisinin Karşılaştırılması
(Comparison of Non-Tumescent n-Butyl Cyanoacrylate and Endovenous Laser Therapy in Saphenous Vein Ablation )

Author : Zafer Cengiz ER   Cüneyd ÖZTÜRK, Orhan RODOPLU.  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 23-30
    


Summary

Amaç: n-Butil Siyanoakrilatın ablasyonu (NBCA) ve Endovenöz Lazer ablasyonu (EVLA) uygulamaları, venöz yetmezliğin tedavisinde kullanılan iki önemli tekniktir. Bu çalışmanın amacı, safen ven yetmezliği tedavisinde EVLA ile NBCA yöntemlerinin sonuçlarını karşılaştırmaktır. Yöntem: Çalışmaya 2013-2018 yılları arasında takip edilen, NBCA (350 hasta) ve EVLA (389 hasta) preoperatif, işlemde ve postoperatif takip verileri toplandı, retrospektif olarak karşılaştırıldı. Bulgular: NBCA tekniği kullanılan grupta; ortalama yaş 46.09±6.12 yıl, EVLA tekniği kullanılan grupta ortalama yaş, 48.08±6.11 yıl idi. Ablasyona uğramış ortalama ven uzunluğu, NBCA grubunda 32,97-65,83 cm ve EVLA grubunda 30,65-67,25 cm olarak bulundu. Ortalama işlem süresi, NBCA grubunda 7 dakika ve EVLA grubunda 18 dakika olarak ölçüldü. NBCA ve EVLA gruplarında 12 aylık toplam oklüzyon oranları; sırasıyla %98,8 ve %97,6 saptandı. Hem NBCA hem de EVLA gruplarında, işlem sonrası Venöz Klinik Şiddet Skoru (VCSS)’nun, gruplar arasında fark olmaksızın önemli ölçüde azaldığı görüldü. NBCA tedavisi ile EVLA tedavisi karşılaştırıldığında; NBCA tedavisinden sonra daha az yan etkinin olabileceği görülmüştür. Sonuç: Çalışmamızda elde edilen verilerde tedavi başarı oranları, uygulama süreleri, komplikasyon sıklıkları ile venöz klinik şiddet skorlama sonuçlarının tümü değerlendirildiğinde; NBCA yönteminin, EVLA yöntemi kadar başarılı ve güvenilir olduğunu düşündürmüştür. Sonuç olarak; NBCA ile damar kapatma sisteminin, tümesan anestezi gerektirmemesi, kompresyon çoraplarına ihtiyaç duyulmaması, parestezi, yanık izleri veya pigmentasyon oluşma risklerinin olmaması nedeniyle, safen ven yetmezliği tedavisinde hızlı ve etkili bir tedavi yöntemi olduğunu düşündürmüştür.Keywords
Ablasyon, Vena Sefana Magna, Nontümesan, n-Butil Siyanoakrilat

Abstract

Objective: Ablation of N-butyl cyanoacrylate (NBCA) and endovenous laser ablation (EVLA) are two important techniques used in the treatment of venous insufficiency. The aim of this study is to compare the results of EVLA and NBCA methods in the treatment of saphenous vein insufficiency. Method: 739 patients with saphenous vein insufficiency who were followed up between 2013 and 2018 and treated with NBCA (350 patients) and EVLA (389 patients) applications were included in the study. Pre-procedure, during, post-procedure and follow-up data of the patients were collected and compared retrospectively. Results: In the group using NBCA technique; mean age was 46.09±6.12 years, mean age was 48.08±6.11 years in the EVLA technique group. The mean ablated vein length was 32.97-65.83 cm in the NBCA group and 30.65-67.25 cm in the EVLA group. The mean procedure time was 7 minutes in the NBCA group and 18 minutes in the EVLA group. The 12-month total occlusion rates in the NBCA and EVLA groups were 98.8% and 97.6%, respectively. In both the NBCA and EVLA groups, the post-procedure Venous Clinical Severity Score (VCSS) was significantly reduced with no difference between the groups. When NBCA treatment was compared with EVLA treatment, it was seen that there may be fewer side effects after NBCA treatment. Conclusion: When the treatment success rates, application times, complication rates and venous clinical severity scoring results in the data obtained in our study were evaluated, it was thought that the NBCA method was as successful and reliable as the EVLA method. In conclusion; It has been suggested that the vascular closure system with NBCA is a fast and effective treatment method in the treatment of saphenous vein insufficiency, as it does not require tumescent anesthesia, does not require compression stockings, and does not have the risk of paresthesia, burn scars or pigmentation.Keywords
Ablation, Great Saphenous Vein, Nontumescent, n-Butyl Cyanoacrylate

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri