ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Halk Sağlığında Önemli Bir Sorun "Karbapenem Dirençli Enterobacteriaceae Sıklığı": Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği
(An Important Public Health Problem "Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae Frequency": An Example From A Training And Research Hospital )

Author : Betül AKALIN  Ülkü VERANYURT  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 51-55
    


Summary

Amaç: Karbapenem dirençli Enterobacteriaceae (CRE) enfeksiyonları, antibiyotiklerin sınırlı varlığı ve mortalite üzerindeki etkisi nedeniyle halk sağlığı için önemli bir tehdittir. Bu çalışma İstanbul'daki bir eğitim ve araştırma hastanesinde CRE prevalansını belirlemek için retrospektif olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bir eğitim Araştırma hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na gönderilen kültür örneklerinde 2016, 2017 ve 2018'in ilk yarısında Klebsiella türleri retrospektif olarak değerlendirildi. Klebsiella türlerinin tiplendirilmesi MALDITOF-MS cihazı (Biomerieux, Fransa) ile yapıldı. Suşların imipenem, meropenem, ertapenem duyarlılıkları VITEC2 Compact (bioMerieux, Fransa) ile EUCAST'a (Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi) göre değerlendirildi. Suşların dirençli olduğu tespit edilirse, sonuçlar antibiyotik gradyan testi ile doğrulandı. Bulgular: Çalışmamızda 257 örnek; Klebsiella oxytoca 9 (% 3,49) ve Klebsiella pneumoniae 248 (% 96,51) tespit edildi. 130 endotrakeal aspirat, 57 yara, 34 kan, 15 idrar, 9 balgam, 3 kateter, 4 doku biyopsisi, 2 mediasten, 2 periton sıvısı, 1 plevral sıvı suşu tespit edildi. Klebsiella oxytoca suşlarının hiçbiri karbapenemlere dirençli olmasa da, Klebsiella pneumoniae suşlarının imipenem, meropenem ve ertapenem'e karşı yüzdeleri sırasıyla % 23,29, % 16,94 ve % 29,44 olarak bulundu. Sonuç: Son on yılda artan karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae'nin sorunu hastanede son 2 yıldır gözlenmektedir. Karbapenem dirençli suşlar genellikle diğer antibiyotiklere karşı daha fazla direnç gösterir ve tedavi olanakları sınırlıdır. Bu faktörü kontrol etmenin önemini arttırır. Etkili enfeksiyon kontrol programlarının uygulanması ve rasyonel antibiyotik kullanımı büyük önem taşımaktadır.Keywords
Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Karbapenem Dirençi, Hastane Enfeksiyonları

Abstract

Background: Carbapenem-resistant Enterobacterales (CRE) infections are a significant threat to public health due to the limited availability of antibiotics and the effect on mortality. This study was conducted retrospectively to determine the prevalence of CRE in a teaching and research hospital in Istanbul. Materials and Methods: In 2016, 2017 and in the first half of 2018 Klebsiella species were evaluated retrospectively in culture samples that were sent to Microbiology Laboratory in an educational hospital. The typing of Klebsiella species were performed with MALDITOF-MS device (Biomerieux, France). Imipenem, merapenem, ertapenem susceptibilities of the strains were evaluated with VITEC2 Compact (Biomerieux, France) according to EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing). If the strains were found to be resistant, the results were confirmed by the antibiotic gradient test. Results: In our study, 257 samples; Klebsiella oxytoca 9 (3.49%) and Klebsiella pneumoniae 248 (96.51%) were detected. 130 endotracheal aspirates, 57 wounds, 34 blood, 15 urine, 9 sputum, 3 catheters, 4 tissue biopsies, 2 mediastinum, 2 peritoneal fluid and 1 pleural fluid strains were identified. While none of the Klebsiella oxytoca strains were resistant to carbapenems, the percentages of Klebsiella pneumoniae resistance against imipenem, merapenem and ertapenem were found to be 23.29%, 16.94% and 29.44% respectively. Conclusion: The increasing problem of carbapenem-resistant (CR) Klebsiella pneumoniae in the last decade has been observed in our hospital for the last 2 years. CR strains often show increased resistance to other antibiotics and their treatment possibilities are limited. It increases the importance of controlling this factor. The application of effective infection control programs and the use of rational antibiotics are of great importance.Keywords
Klebsiella pneumoniae; Klebsiella oxytoca; Carbapenem Resistance, Hospital Infections

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri