ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Annelerin Sağlık Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi: Çocuk Gelişimci Perspektifi İle Disiplinlerarası Bir Çalışma
(Examination Of Health Literacy Levels Of Mothers: An Interdisciplinary Study With A Child Developmental Perspective )

Author : Burçin Aysu  Neriman ARAL, Fatih AYDOĞDU, Figen GÜRSOY  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 35-44
    


Summary

Giriş ve Amaç: Sağlık okuryazarlığı aile ve özellikle anne boyutunda düşünüldüğünde önemi daha fazla artmaktadır. Çünkü annenin sağlık okuryazarlığı ile çocuğun sağlığı birbiri ile ilişkili olup, yüksek sağlık okuryazarlığına sahip annelerin çocuklarının sağlıklı olma olasılığı da yüksek olmaktadır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda çocukla çalışan sağlık profesyonellerinden biri olan çocuk gelişimciler için sağlık okuryazarlığının önemli bir kavram olduğu vurgulanmaktadır. Çocuk gelişimciler çocukla çalışırken aileleri ve özellikle anneleri sürece dahil etmekte, sağlık okuryazarlığı da annelerin sürece dahil olmalarını etkileyebilmektedir. Annelerin sağlık okuryazarlığının belirlenmesi ve çocuk gelişimci perspektifi ile ele alınmasının; sağlık okuryazarlığı ile ilgili yapılacak disiplinler arası araştırmalara da yol göstereceği düşünülmektedir. Bu araştırmada annelerin sağlık okuryazarlıklarının belirlenmesi ve çocuk gelişimci perspektifi ile tartışılması amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmaya Ankara’nın Mamak ilçesinde ikamet eden 100 anne dahil edilmiştir. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Nicel veriler Yetişkin Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği ile nitel veriler ise “Anket Formu” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada veri toplamaya başlamadan önce etik kurul izni alınmıştır. Sonrasında katılımcılara araştırma hakkında detaylı bilgiler verilmiş ve onam formları imzalatılmıştır. Araştırma gönüllülük esasına göre yürütülmüştür. Nicel veriler toplandıktan sonra SPSS paket programına işlenmiş, verilerin normal dağılım gösterip göstermediği kolmogrov smirnov testi ile incelenmiştir. Veriler normal dağılım gösterdiğinden nicel verilerin analizinde parametrik testlerden ANOVA ve t testi kullanılmıştır. Nitel veriler ise betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Bulgular: Araştırma sonucunda annelerin sağlık okuryazarlık düzeylerinin öğrenim düzeyi, eşin öğrenim düzeyi ve kronik hastalığa sahip olma durumu değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur. Annelerin sağlık konusunda hekimlere başvurduğu, çocuklarının sağlık sorunu konusunda sağlık çalışanlarından destek aldıkları, sağlık kavramını ise bedensel, ruhsal, sosyal iyi olma ve sağlığın korunması şeklinde açıkladıkları belirlenmiştir. Sonuç ve öneriler: Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; annelerin sağlık okuryazarlık düzeylerini artırmada çocuk gelişimciler olarak erken müdahale programları hazırlanması, klinik ortamlarda sağlık okuryazarlığı taraması yapılması ve çocuğun değerlendirme sürecine annelerin sağlık okuryazarlıklarının değerlendirmesinin dahil edilmesi, sağlık okuryazarlığı ile ilgili olarak babaları da kapsayan çalışmalar planlanması gerekmektedir.Keywords
Anne, çocuk, sağlık okuryazarlığı, karma yöntem

Abstract

Introduction and aim: When health literacy is considered in terms of family and especially mother, its importance increases even more. Because the health literacy of the mother and the health of the child are related to each other, the probability of the children of mothers with high health literacy to be healthy is also high. Considering this situation, it is emphasized that health literacy is an important concept for child development professionals, who are one of the health professionals working with children. Because child development professionals involve families and especially mothers in the process while working with children, health literacy can also affect mothers' involvement in the process. Determining the health literacy of mothers and handling it with a child development perspective; It is thought that it will also guide interdisciplinary research on health literacy. In this study, it is aimed to determine the health literacy of mothers and to discuss them with a child development perspective. Method: In the study, residing in Mamak district of Ankara were included 100 mothers. Mixed method was used in the research. Quantitative data were collected with the “Adult Health Literacy Scale”, and qualitative data were collected through the “Questionnaire Form”. Ethics committee approval was obtained before starting to collect data in the study. Afterwards, the participants were given detailed information about the research and consent forms were signed. The research was conducted on a voluntary basis. After the quantitative data were collected, they were processed into the SPSS package program, and whether the data showed normal distribution was examined with the kolmogrov smirnov test. Since the data showed a normal distribution, Anova and t tests, which are parametric tests, were used in the analysis of quantitative data. Qualitative data were analyzed by descriptive analysis method. Results: As a result of the research, it was found that the health literacy levels of the mothers differed significantly according to the variables of education level, education level of the spouse and having a chronic disease. It has been determined that mothers consult physicians for health issues, receive support from health professionals about their children's health problems, and explain the concept of health as physical, mental, social well-being and protection of health. Conclusions and recommendations: In line with the results obtained from the research; preparing early intervention programs as child developers to increase mothers' health literacy levels, conducting health literacy screening in clinical settings and including the assessment of mothers' health literacy in the child's assessment process, it may be recommended to plan studies involving fathers on health literacy.Keywords
Mother, child, health literacy, mixed method

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri