ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yenidoğan Sarılığı Gelişen Bebeklerin Annelerinin Psikolojik İhtiyaçları İle Psikolojik Yardım Arama Tutumları Arasındaki İlişkilerin Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
(Investigation Of The Relationships And Affecting Factors Between Psychological Needs And Attitudes Of Seeking Psychological Help Of Mothers Of Babies Developing Neonatal Jaundice )

Author : Leman Kutlu  Özlem KAVURUCU, Nuray DİLEK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 20-34
    


Summary

Amaç: Bu araştırma yenidoğan sarılığı gelişen bebeklerin annelerinin psikolojik ihtiyaçları ile psikolojik yardım arama tutumları arasındaki ilişkilerin ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma kesitsel olarak tanımlayıcı tasarımda ilişki arayıcı olarak yapıldı. Araştırmanın örneklemini, Kasım 2017 ile Mart 2018 tarihleri arasında bir devlet hastanesi ve bir özel hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi olan yenidoğan sarılığı gelişen 70 bebeğin annesi oluşturdu. Veri toplamada, Kişisel Bilgi Formu, Yardım Arama Tutum Ölçeği, Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği kullanıldı. Verilerin istatistiksel analizinde, normal dağılım için Shapiro testi, tanımlayıcı analizler için; frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, karşılaştırmalar için; Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri, ilişkiler için; Spearman korelasyonu ve çoklu regresyon testleri, ölçeklerin güvenirlik analizi için; Cronbach Alfa testi kullanıldı. İlişki ve karşılaştırmalardaki istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya katılan annelerin yaş ortalaması 28,84 olup çoğunun lise mezunu olduğu(%45,7), gebeliğini planladığı(%84.3), hastaneden taburcu olduktan sonra bebeklerinde sarılık geliştiği(%88.6), bebeğine yeterli bakımı verdiğini düşündüğü(%74,3) bebeğine yeterli zamanı ayırdığını(%80) belirttiği saptandı. Annelerin %15,8’inin, annelik görevlerini yerine iyi getiremediğini düşündüğü ve %40’nın bu konuda karsız olduğu, %7.1’inin kendisi yüzünden hastanede bebeğinin tedavi gördüğünü düşündüğü ve bu konuda %44,3’ünün kararsız olduğu saptandı. Bebeğinin sarılık olduğunu daha önceden anlaması gerektiğini düşünen annelerin oranı %50, kararsızların oranı %31.4’tür. Aidiyet/ilişki psikolojik ihtiyacını hissetmenin Kişiler Arası Açıklık(β=0,46) ve Zorlanma(β=0,31) ile ilgili psikolojik yardım aramaya yönelik olumlu tutum puanlarını artırdığı belirlendi(p<0,05). Annelerin annelik görevlerini yerine iyi getiremediğini düşünmesinin Kişilerarası Açıklık(β=0,30), Sosyal Kabul(β=0,35) ve İhtiyaç Hissetme(β=0,38) ile ilgili psikolojik yardım aramaya yönelik olumlu tutumu ve yeterlilikle ilgili psikolojik ihtiyacı(β=0,28) artırdığı belirlendi (P<0,05). Sonuç: Yenidoğan sarılığı nedeniyle bebekleri yenidoğan yoğun bakım ünitesinde olan annelerin temel psikolojik ihtiyaçları olduğu ve yardım arama tutumları içinde bulunduğu saptandı. Bu annelerinin aidiyet/ilişki psikolojik ihtiyacının kişilerarası açıklık ve zorlanma ile ilgili psikolojik yardım arama tutumlarını olumlu etkilediği saptandıKeywords
Yenidoğan sarılığı, yardım arama, psikolojik ihtiyaç

Abstract

Objective: This study was carried out to examine the correlation between the psychological needs of mothers of infants with neonatal jaundice and their attitudes towards seeking psychological help and the influencing factors. Materials and Methods: This study was conducted as a correlation seeker in a cross-sectional descriptive design. The sample of the study consisted of the mothers of 70 infants with neonatal jaundice who were treated in the neonatal intensive care unit of a state hospital and a private hospital between November 2017 and March 2018. Personal Information Form, Help Seeking Attitude Scale, and Basic Psychological Needs Scale were used to collect data. In the statistical analysis of the data, Shapiro test, frequency, percentage, mean, standard deviation, Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests, Spearman's correlation and multiple regression tests, Cronbach's Alpha test were used. The statistical significance level was accepted as p<0.05. Results: The mean age of the mothers participating in the study was 28.84, most of them were high school graduates(45.7%), planned pregnancy(84.3%), developed newborns jaundice after discharge from the hospital(88.6%), thought that they gave adequate care to their baby (74.3%), stated that he spared enough time for his baby(80%). It was determined that 15.8% of the mothers thought that they could not fulfill their motherhood duties well, 40% were unprofitable in this regard, 7.1% thought that their baby was being treated in the hospital because of them, and 44.3% were undecided on this issue. The rate of mothers who think that they should know beforehand that their baby has jaundice is 50%, the rate of those who are undecided is 31.4%. It was determined that feeling the psychological need for relationship/beloning increased the scores of positive attitudes towards seeking psychological help regarding Interpersonal Openness(β=0.46) and Strain(β=0.31) (p<0.05). The positive attitude towards seeking psychological help related to Interpersonal Openness(β=0.30), Social Acceptance(β=0.35) and Feeling Need(β=0.38), and Competence Need(β=0.28) was determined to increase(P<0.05).Keywords
Neonatal jaundice, seeking help, psychological need

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri