ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarla İlgili Bilgi Düzeyleri
(Knowledge Levels of University Students About Sexually Transmitted Diseases )

Author : Nida GÜNDÜZALP  Gamze TEMİZ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 8-19
    


Summary

Amaç: Çalışmanın amacı; hemşirelik öğrencilerinin vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıklarla ilgili bilgi düzeylerini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışma tanımlayıcı-kesitsel niteliktedir. Örneklem bir vakıf üniversitesinde öğrenim gören 352 hemşirelik öğrencileridir. Veriler vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıklar hakkında anket formu ile değerlendirildi. Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin yaş ortalaması 20,87±2,14’tür ve %81,3'ü kızdır. Örneklemin çoğunu 1.sınıf (%26,7) ve 4. sınıf öğrencisi (%31,5) oluşturdu. Hemşirelik öğrencilerinin vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıklar soru formu puan ortalaması 13,61 ± 2,19 saptandı. Öğrencilerin %96,9 oranıyla en çok anketin 2. maddesi olan “Bu hastalıklara sahip olan eşler birlikte tedavi edilmelidir” ifadesine doğru yanıt verdikleri belirlendi. Öğrencilerin %69,3’lük oran ile en çok anketin 3. maddesi olan “Tedavi edilmezse vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıklar kısırlığa yol açabilir” maddesine hatalı yanıt verdikleri belirlendi. Öğrencilerin %62,5'i konu ile ilgili daha önce eğitim aldığını bildirdi. Örneklemin %97,2'si birden fazla kişiyle ilişki kuran bireyler, %1,1'i tek eşi olan bireyler, %38,1'i (n=134) uyuşturucu kullanan kişileri, %31,8'i ise sağlık çalışanlarının vücut sıvılarıyla bulaşan hastalık yönünden yüksek riskli grupta olduklarını bildirdi. Sonuçlar, hemşirelik öğrencilerinin bulaş yolları vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıklardan korunma konusunda yetersiz bilgi verdiğini göstermektedir. Sonuç: Çalışmada hemşirelik öğrencilerinde vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıklara yönelik bilgisinin orta düzeyin üzerinde olduğu belirlenmiş olup, bulaşma yolları, risk grupları ve vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıklardan korunma ile ilgili eğitime gereksinimleri olduğu dikkat çekmektedir.Keywords
vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıklar, bilgi düzeyi, öğrenci

Abstract

Purpose: The aim of the study; To evaluate the knowledge level of nursing students about diseases transmitted by bodily fluids. Materials and Methods: The study is descriptive-cross-sectional. The sample is 352 nursing students studying at a foundation university. The data were evaluated with a questionnaire about diseases transmitted by body fluids. Results: The mean age of nursing students was 20.87±2.14 years and 81.3% of them were girls. Most of the sample consisted of 1st year (26.7%) and 4th year students (31.5%). The mean score of the questionnaire for diseases transmitted by bodily fluids of nursing students was found to be 13.61 ± 2.19. It was determined that 96.9% of the students gave correct answers to the 2nd item of the questionnaire, “Spouses with these diseases should be treated together”. It was determined that 69.3% of the students gave incorrect answers to the 3rd item of the questionnaire, "Untreated, diseases transmitted by body fluids can cause infertility". 62.5% of the students reported that they had received training on the subject before. Of the sample, 97.2% are individuals who have relationships with more than one person, 1.1% are individuals with a single spouse, 38.1% (n=134) are people who use drugs, 31.8% are health professionals. reported that they were in the high-risk group for diseases transmitted by fluids. The results show that nursing students gave insufficient information about the prevention of diseases transmitted by body fluids. Conclusion: In the study, it was determined that the knowledge of nursing students about diseases transmitted by body fluids was above the medium level, and it was noteworthy that they needed training on transmission routes, risk groups and protection from diseases transmitted by body fluids.Keywords
diseases transmitted by body fluids, level of knowledge, student

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri