ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Baba-Bebek Bağlanmasını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
(Determination Of Factors Affecting Father-Baby Attachment )

Author : Emine Serap ÇAĞAN   Birsen KARACA SAYDAM, Sinem GÜLÜMSER ATEŞ, Rabia EKTİ GENÇ, Esin ÇEBER TURFAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 1-7
    


Summary

Giriş: Birincil bağlanma figürü çoğunlukla anne olarak tanımlanmakta ve yapılan çalışmalarda anneye odaklanılmaktadır. Buna karşın, pek çok bebekte temel bağlanma anneyle olduğu kadar babayla da iyi olmaktadır. Literatürde baba-bebek bağlanma ilişkilerinin bağıntılarını araştıran araştırmaların oldukça az olduğu görülmektedir. Bu çalışma ile baba-bebek bağlanması durumunun tespit edilmesi ve bağlanmayı etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Kesitsel tipte yürütülen çalışmanın evrenini, 1 Eylül 2018 ve 1 Ekim 2018 tarihleri arasında Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde yatan tüm lohusaların eşleri oluşturmuştur. Örneklem büyüklüğünü ise çalışmaya katılmayı kabul eden 156 baba oluşturmuştur. Çalışma verilerinin toplanmasında baba tanıtım formu ve baba bebek bağlanma ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi bilgisayarda SPSS 16.0 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya 156 baba katılmıştır. Babaların yaş ortalamaları 33,64±6,49’dur ve %38,5’i lisans mezunudur. Babaların %91,0’i babalığa hazır hissettiklerini ifade etmişlerdir. Babaların Baba-Bebek Bağlanma Ölçeği puan ortalaması 82,60±7,72 olarak saptanmıştır. Yapılan analizde değişkenlerle ölçek toplam puanı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (p>0,05). Tartışma ve Sonuç: Çalışma sonucunda çalışmaya katılan babaların bebekleri ile bağlanma süreci ve bu süreci etkileyen faktörler değerlendirilmiş ve çalışmaya katılan babaların baba- bebek bağlanma ölçek puan ortalamalarının yüksek olduğu ve yapılan diğer çalışmalarla benzerlik gösterdiği görülmüştür. Ayrıca baba-bebek bağlanmasında etkili olan temel faktörler ile bağlanma ölçek puan ortalaması karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır.Keywords
Baba, Bebek, Bağlanma

Abstract

Introduction: The primary attachment figure is mostly defined as the mother, and studies focus on the mother. However, in many babies, basic attachment is just as good with the father as with the mother. It is seen that there are very few studies in the literature investigating the correlations of father-infant attachment relationships.. The aim of this study is to determine the father-infant attachment status and to determine the factors affecting attachment. Method: The population of the cross-sectional study consisted of the spouses of all puerperant women hospitalized in the Gynecology and Obstetrics Clinic between September 1, 2018 and October 1, 2018. The sample size consisted of 156 fathers who agreed to participate in the study. Father identification form and father-infant attachment scale were used to collect the study data. The analysis of the data obtained from the research was carried out on the computer using the SPSS 16.0 package program. Results: 156 fathers participated in the study. The mean age of the fathers is 33.64±6.49, and 38.5% of them have a bachelor's degree. 91.0% of fathers stated that they felt ready for fatherhood. The fathers' Father-Infant Attachment Scale mean score was 82.60±7.72 In the analysis, the difference between the variables and the total score of the scale was found to be statistically insignificant (p>0.05). Discussion and Conclusion: At the end of the study, the bonding process of fathers participating in the study with their babies and the factors affecting this process were evaluated and it was seen that the father-infant attachment scale mean scores of the fathers participating in the study were high and were similar to other studies. In addition, when the basic factors affecting father-infant attachment were compared with the attachment scale mean score, it was found that there was no statistically significant difference.Keywords
Father, Baby, Attachment

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri