ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Stabil Angina Pektorisli Hastalarda Arteriyel Sertlik Ve Aort Augmentasyon İndeksinin Koroner Arter Hastalığı İle İlişkisi
(The Relationship Of Arterial Stiffness And Aortic Augmentation Index With Coronary Artery Disease In Patients With Stable Angina Pectoris )

Author : ALİ UYSAL   , Serhat Çalışkan , Osman Akın Serdar , Şeyda Günay , Mehmet Atay  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 61-67
    


Summary

Amaç: Birçok çalışmada hipertansiyon, inme, kardiyovasküler olaylar ve mortalitenin bağımsız bir prediktörü olarak arteriyel sertlik belirtilmiştir. Ancak koroner arter hastalığı  (KAH) ciddiyeti ile arteryel sertlik arasındaki ilişki halen açık değildir. Bu çalışmada arteriyel sertlik belirteci olan augmentasyon indeksi ile KAH ve yaygınlığı arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya herhangi bir kronik hastalık öyküsü olmayan 20 sağlıklı kontrol grubu ile koroner risk profilleri değerlendirilerek koroner arter hastalığı ön tanısı ile koroner anjiografi planlanan toplam 80 hasta (22 kadın, yaş ortalaması 59±8) dahil edildi. BP+ Central Blood Pressure CardioScope II cihazı ile tüm olguların arteryel sertlik belirteci olan augmentasyon indeksi (AIX) ölçüldü. Koroner anjiografi ile değerlendirilen hastalarda Gensini skoru hesaplandı.

Bulgular: AIX hasta grubunda % 131 (79-198mmHg), kontrol grubuna % 72.5 (69-96mmHg) olarak saptandı (p<0,001). Hasta grubunda AIX ile Gensini skoru, LDL-kolesterol, vücut kitle indeksi ve HbA1c arasında pozitif korelasyon olduğu gözlendi. Yapılan ROC analizinde AIX için eğri altında kalan alan (AUC) 0,701 (P<0,001) hesaplandı. AIX normalin %121 üzerinde iken %94,8 duyarlılık ve %80,9 özgüllük ile koroner arter hastalığını öngörmekteydi.

Sonuç: Çalışmamızda, koroner arter hastalığı ve ciddiyeti ile arteriyel sertlik arasında ilişki saptanmıştır. Koroner arter hastalığı öngörmede augmentasyon indeksi düşük maliyet ile etkin bir şekilde kullanılabilir.Keywords
Koroner arter hastalığı, Augmentasyon indeksi, Arteriyel sertlik

Abstract

Objective : Many studies have indicated arterial stiffness as an independent predictor of hypertension, stroke, cardiovascular events, and mortality. However, the relationship between the severity of coronary artery disease(CAD) and arterial stiffness is still unclear. In this study, it was aimed to examine the relationship between augmentation index which is a marker of arterial stiffness with CAD and its prevalence.

Methods: A total of 80 patients (22 female, mean age 59±8) who were scheduled for coronary angiography with a preliminary diagnosis of coronary artery disease by evaluating their symptoms and findings and coronary risk profiles were included. The other group have 20 healthy patients without any chronic disease history. The augmentation index (AIX), which is an indicator of arterial stiffness, was measured in all cases with the BP+ Central Blood Pressure CardioScope II device in all groups. Gensini scores of the patients who underwent elective coronary angiography were calculated.

Results: AIX was found to be 131% (79-198mmHg) in patient group and 72.5% (69-96mmHg) in control group (p<0.001). A positive correlation was observed between AIX and Gensini score, LDL-cholesterol, body mass index and HbA1c in the patient group. In the ROC analysis, the area under the curve (AUC) for AIX was calculated as 0.701 (P<0.001). While AIX was 121% above normal, it predicted coronary artery disease with 94.8% sensitivity and 80.9% specificity.

Conclusion: In our study, a relationship was found between coronary artery disease severity and arterial stiffness. Augmentation index can be used effectively with low cost in predicting coronary artery disease.Keywords
Coronary artery disease, Augmentation index, Arterial stiffness

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri