ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DETERMINING KNOWLEDGE LEVELS, ATTITUDES TOWARD, AND USE OF COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE AMONG INDIVIDUALS APPLYING TO FAMILY HEALTH CENTERS
(DETERMINING KNOWLEDGE LEVELS, ATTITUDES TOWARD, AND USE OF COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE AMONG INDIVIDUALS APPLYING TO FAMILY HEALTH CENTERS )

Author : Edanur ÇAK  Şerife Zehra Altunkürek  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 5
Page : 29-38
    


Summary

Amaç: Bu çalışmanın amacı, bir aile sağlığı merkezine başvuran bireylerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (TAT) ile ilgili bilgi, tutum ve uygulama durumlarını belirlemektir. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki cross-sectional araştırma 366 katılımcı ile Türkiye’nin başkenti Ankara’da yürütülmüştür. Veriler araştırmacıların geliştirdiği tanıtıcı bilgi formu, TAT uygulamalarına ait soruları içeren soru formu ve Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Ölçeği (BTATÖ) kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Çalışma sonuçlarına göre katılımcıların %62,8’i (n=230) TAT hakkında bilgi sahibi olduğu ve % 53,3’ü (n=195) de TAT yöntemlerini uyguladığı belirlenmiştir. Katılımcıların %88,3’ ü (n=323) TAT etkinliğine inandığını belirtmiştir. Katılımcıların %47,0 ‘ı (n=172) TAT bilgi kaynağı olarak yakın çevre (aile, arkadaş, komşu) olduğunu belirtmiştir. En çok tercih edilen TAT yöntemi olarak %80.6 (n=295) dua ilk sırada yer almıştır. TAT kullanım durumu ile yaş, medeni durum, kronik hastalığa sahip olma ve ilaç kullanma durumları arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0.05). Katılımcıların Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutum Ölçeği toplam puan ortalaması 30.93±5.58, tamamlayıcı ve alternatif tıp alt ölçek puan ortalaması 18.06±4.15 ve bütüncül sağlık alt ölçek puan ortalaması 9.03±2.93 olarak bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları katılımcıların çoğunluğunun TAT hakkında bilgi sahibi olduklarını ve TAT’ın yararına inandıklarını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca kronik hastalığı sahip olmayan ve TAT bilgisine sahip katılımcıların ölçek puanlarının yüksek olması sağlığı koruma davranışı olarak TAT kullanıldığını göstermiştir. Bu çalışma sonucunda, hem sağlıklı hem hasta bireylerin TAT yöntemlerine sıklıkla başvurdukları ve TAT’ a karşı olumlu bir tutum içinde oldukları belirlenmiştir.



Keywords
Tamamlayıcı ve alternatif tıp, hemşirelik, tutum, bilgi

Abstract

Objective: The purpose of this study was to determine the knowledge, attitude and application status of CAM in a family health center. Method: This descriptive cross-sectional study was conducted with 366 participants in Ankara that is Turkey's capital. The data were collected by using the descriptive information form developed by the researchers, the questionnaire containing the questions about CAM applications and the Holistic Complementary and Alternative Medicine Scale (HCAMQ). Results: According to the results of the study, 62.8(n=230) of the participants had knowledge about CAM and 53.3% (n = 195) of them applied CAM methods. 88.3% (n=323) of the participants stated that they believed in CAM activity. 47.0% (n = 172) of the participants stated that are close environment (family, friends, neighbors) as CAM information source. 80.6% (n=295) prayer was the most preferred CAM method. There was a significant relationship between CAM use and age, marital status, chronic disease and drug use (p <0.05). The mean total score of the Attitudes towards Complementary and Alternative Medicine Scale of the participantswas 30.93 ± 5.58, the mean point of complementary and alternative medicine subscales was 18.06 ± 4.15 and the total health subscale mean score was 9.03 ± 2.93. Conclusion: The consequently of this study revealed that the majority of the participants had knowledge about CAM and believed in the benefit of CAM. In addition, high scale scores of participants without chronic disease and having knowedge of CAM showed that CAM was used as a health protection behavior. As a result of this study, it was determined that both healthy and sick individuals frequently applied CAM methods and had a positive attitude towards CAM.



Keywords
Complementary and alternative medicine, nursing, attitude, knowledge

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.



Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri