ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜST EKSTREMİTE STABİLİTESİNİN TOPLAM VÜCUT PERFORMANSINA ETKİSİ: Pilot Çalışma
(THE EFFECT OF UPPER EXTREMITY STABILITY ON TOTAL BODY PERFORMANCE: Pilot Study )

Author : Sena Kamalı  Ayşe Neriman Narin  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 5
Page : 23-28
    


Summary

Giriş: Üst ekstremitenin stabilite ve mobilitesi bir araya gelerek, günlük yaşamda normal fonksiyonların gerçekleştirilebilmesine ve sportif aktivitelerin yapılmasına zemin teşkil etmektedir. Amaç: Araştırmamızın amacı, üniversite öğrencilerinde üst ekstremite stabilitesi ile toplam performans arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Yöntem: Omzunda ağrısı olmayan, son bir yıl içerisinde herhangi bir yaralanma/cerrahi geçirmeyen, hali hazırda dengesini etkileyecek bir hastalığı olmayan ve dengesini etkileyebilecek bir ilaç kullanmayan, aktif spor yapmayan 11 gönüllü kadın denek çalışmaya dahil edildi.Üst ekstremite stabilitesi Y-Denge Testi ile(YDT), dört ayak pozisyonunda, bilateral ölçüldü. Toplam performansı ölçmek için Geriye Sağlık Topu Atma Testi(GSTAT),Pro-çeviklik Testi(PÇT) ve Tek Bacak Squat Testi(TBST) kullanıldı. Tüm testlerden alınan en iyi skorlar SPSS 20.0 kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Yaş ortalamaları 20,36 yıl(±0,50) olan deneklerin GSTAT ortalamaları 3,54m.(±0,89), PÇT ortalamaları 8,33sn.(±0,73),TBST ortalamaları 35 tekrar(±9,78),sağ YDT kompozit 45,36cm.(±7,65),sol YDT kompozit 43,36cm.(±4,81) olarak bulunmuştur.Sağ YDT’nin kompozit değeri ile GSTAT arasında anlamlı bir ilişki bulundu(p<0.05).Sağ üst ektremitenin stabilite ve mobilitesinin, sol üst ekstremitenin stabilitesi ve mobilitesi ile anlamlı ilişkisi olduğu bulundu(p<0.01).PÇT ve TBST ile üst ekstremite stabilitesi arasında bir ilişki bulunamadı. Sonuç: Sağ YDT’nin kompozit değeri ile GSTAT arasında anlamlı bir ilişki varlığı literatürü destekler nitelikte,test işleyişindeki sağ üst ekstremitenin artmış stabilitesini ortaya koymakta ve üst ekstremitelerin patlayıcı kuvvet üretimini pozitif yönde etkilemektedir.Deneklerin tümünün sağlak olması da sonuca katkı sağlamaktadır.Herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymadan,kolay anlaşılır ve maliyetsiz olan çalışmamızın yöntemi, kas-iskelet sistemi problemi olan denekler üzerinde de yapılabilir.Her iki ekstremitenin sağ ve sol YDT kompozit değerlerinin literatür ile uyumlu anlamlı ilişkisi,testi sağlıklı denekler üzerinde yapmamızdan kaynaklanabilir.Çalışmamıza göre üst ekstremitelerden birinde olan patoloji/travma hikayesinde,sağlam tarafın verileri fizyoterapistlere diğer üst ekstremite hakkında fikir verebilir.PÇT ve TBST ile üst ekstremite stabilitesi arasında bir ilişki olmaması, denek sayımızın azlığına, deneklerin aktif spor yapmamasına bağlanabilir.Keywords
Üst Ekstremite stabilitesi,Y- Denge Testi, Geriye Sağlık Topu Atma Testi, Pro-çeviklik Testi, Tek Bacak Squat Testi.

Abstract

Introduction Upper extremity stability and mobility come together at performing daily activities and sport activities,and provides these activities being done functionally. Aim Aim of this study is searching the relationship between upper extremity stability and total body performance in college students. Materials and Method 11 volunteer women who had no shoulder pain,had no injuries/surgeries during the last year, didn’t engage in sports,didn’t have any disease and didn’t use any drugs that would affect the balance were included.Upper extremity stability was measured using Y-BalanceTest(YBT).To measure total performance,Backward Overhead Medicine BallTest(BOMBT),Pro-Agility Test(PAT) and Single Leg SquatTest(SLST)were used.The best scores collected for data analyze. Results The mean age of the subjects was 20.36 years(±0.50).The mean BOMBT score was 3.54m.(±0.89),the mean PAT score was 8.33sn.(±0.73),the mean SLST was 35 repeat(±9.78).Right YBT composite value was 45,36 cm.(±7,65),left YBT composite value was 43,36 cm.(±4,81).There was a significant relationship between right YBT composite value and BOMBT(p<0.05).There was a significant relationship between right upper extremity stability/mobility,and left upper extremity stability/mobility(p<0.01).Correlation wasn’t found between PAT,SLST and upper extremity stability. Conclusion Significant relationship between composite value of the right YBT and BOMBT supports the literature,demonstrates increased stability of the right upper extremity and positively affects the explosive force generation.The fact that all subjects are right-handed also contributes to outcome.Our study,which is easy to understand,cost-free,don’t need for any equipment,can be used on subjects with musculoskeletal problems.Significant relationship between the right and left YBT composite values of both extremities consistent with the literature may be due to the fact that we performed the test on healthy subjects.According to our study,in the history of pathology/trauma in one upper extremity,the data of the healthy side may give physiotherapists an idea about the other side.The absence of a relationship between PAT,SLST and upper extremity stability may be due to the low number of subjects and inability of subjects to engage in sports.Keywords
Upper extremity stability, Y-Balance Test, Backward Overhead Medicine Ball Test, Pro-agility Test, Single Leg Squat Test.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri