ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Boyun Ağrılı Kadınlarda Boynun Enduransı, Normal Eklem Hareketi Ve Postürü Arasındaki İlişki
(The Relationship Between Neck Endurance, Range Of Motion And Posture In Women With Neck Pain )

Author : Ceyhun TOPCUOĞLU  Ayşe Neriman NARİN, Dilara ERGEN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 5
Page : 16-22
    


Summary

Giriş: Boyun ağrısı teknolojik gelişmelerle birlikte özellikle günümüzde karşılaşılan yaygın kas-iskelet sistemi problemlerindendir. Boyun ağrısına birçok faktör sebep olmakla birlikte boyun ağrısı birçok problemi beraberinde de getirmektedir. Amaç: Çalışmamız boyun ağrısıyla, endurans, normal eklem hareketi ve postür arasındaki ilişkiyi gösterebilmeyi amaçlayan ön çalışma niteliğindedir. Yöntem: Çalışmaya boyun ağrısı çeken, torakal /servikal yaralanma/cerrrahi hikayesi bulunmayan katılımcılar dahil edildi. Boyun ağrısı Boyun Ağrı ve Disabilite Skoru(BADS) ile ve boyun normal eklem hareketi(NEH) gonyometre ile kaydedildi. Propriyosepsiyon modifiye lazer pointer kullanılarak sağ ve sol tarafta gözler açık ve kapalıyken bulunan noktalar arasındaki mesafeden sapma açısının hesaplanmasıyla bulundu. Endurans, Kraniocervikal Fleksiyon Testiyle stabilizer cihazı kullanılarak ve postür, NewYork Postür Analizi(NPA) anketi kullanılarak ölçülmüştür. Bulgular: Yaş ortalaması 21,4±2,02 yıl, beden kitle indeksi 21,74±3,34kg/m² olan BADS’a göre 20 ve üstü puan alan; 15 tane kadın çalışmaya dahil edilmiştir. NEH sırasıyla boyun fleksiyonu 43,80±5,87,boyun ekstansiyonu 44,27±9,61,sağa lateral fleksiyonu 41,33±8,30,sola lateral fleksiyonu 38±7,70, sağa rotasyonu 58,53±9,19,sola rotasyonu 55,67±9,41 derecedir.Katılımcılarda propriyosepsiyon sapma açısı 6,99±2,33° olarak bulunmuştur. Kraniocervical Fleksiyon Testi puanları 34,53±26,74mmHg olarak bulundu. Buna ek olarak boyun NEH’lerindeki rotasyon ve ekstansiyonundaki azalma arasında korelasyon bulunmuştur(p≤0,05). Ancak boyun propriyosepsiyonuyla boyun enduransı arasında korelasyon bulunamamıştır(p>0.05). NPA değerleri 56,27±8,35’dir. Sonuç: Literatürde boyun propriyosepsiyonu ile boyun enduransı arasında ilişki olduğu belirtilmektedir. Çalışmamız sonuçları literatürü bu anlamda desteklememektedir, katılımcı sayısının düşük olması bunu açıklayabilir. Propriyosepsiyon sapma açılarındaki artış propriyosepsiyondaki azalmaya işaret etmektedir. Propriyosepsiyonu etkileyen faktörlerden birinin de yorgunluk olduğu bilinmektedir. Katılımcıların yorgunluk seviyelerinin belirlenmemiş olması çalışmamızın kısıtlayıcı faktörlerindendir . Buna ek olarak; mezura ve gonyometrik ölçümlerin daha objektif ve teknolojik(elektrogonyometre) cihazlarla kaydedilmesini önermekteyiz.Keywords
Boyun ağrısı, Servikal endurans, Normal eklem hareketi, Postür, Propriyosepsiyon

Abstract

Introduction: Neck pain is a common musculoskeletal system problem and it gets worse as technology advances. Neck pain caused by many factors.Neck pain brings with it many problems. Aim: This study is a preliminary study aiming to show the relationship between neck pain, endurance, normal joint motion and posture. Method: Participants with neck pain who dont have thorocal or servical injury/surgery history were included the study. Neck pain was measured with Neck Pain and Disability Scale (NPAD).Neck joint’s Range of Motion(ROM) was recorded with goniometer.Proprioception was evaluated with modified laser pointer.Pointer detected points which were found on left and right sides while participants’ eyes were opened and closed.Endurance was found with cranioservical flexion test by using stabilizer device.Posture was measured by using New York Posture Analyze (NPA). Findings: 15 female participants were included the study ; mean age is 21,4±2,02 years, body mass index is 21,74±3,34kg/m², NPAD score is 20 or more, neck ROM results; flexion is 43,80±5,87,extension is 44,27±9,61,right lateral flexion is 41,33±8,30,left lateral flexion is 38±7,70,right rotation is 58,53±9,19,left rotation is 55,67±9,41 degree. The angle of declination was found 6,99±2,33°. Cranioservical flexion test score is 34,53±26,74mmHg. The correlation between decreased neck rotation and decreased neck extansion was detected (p<0.05). There is no correlation between neck endurance and proprioception (p>0.05). NPA score is 56,27±8,35 point. Result: In literature, there is a relationship between neck proprioception and endurance. This study doesn’t support the literature in this sense. Increasing of proprioceptions’ declination angle points to decrase of proprioception. It is known that fatigue is one of the factors which affects proprioception. Not detecting participants’ fatigue level is our study’s limiting factor. We recommend to record goniometric and tape measure results by using more objective and technological devices.Keywords
Neck Pain, Cervical Endurance, Range Of Motion, Posture, Proprioception.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri