ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YAŞ VE CİNSİYET MENTAL FORAMENİN MORFOMETRİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER MİDİR?
(ARE AGE AND GENDER EFFECTIVE FACTORS ON THE MORPHOMETRIC PROPERTIES OF MENTAL FORAMEN? )

Author : Guldane Magat   Mine ÇETİN, Sevgi ÖZCAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 119-126
    


Summary

Amaç: Foramen mentale, damar ve sinir paketinin beslendiği ve çene ve alt ön dudak bölgesine duyusal innervasyon sağladığı anatomik oluşumdur. İmplant cerrahisi ve osteotomi operasyonları sırasında mental sinir hasarı nedeniyle anatomik morfometrik özelliklerin bilinmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı, mental foramenin yaşa ve cinsiyete bağlı olarak değişiklik gösterip göstermediğini saptamaktır. Yöntem: 2020-2021 yılları arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran ve çeşitli nedenlerle konik ışınlı bilgisayarlı tomografisi (KIBT) alınan 100 hasta (50 kadın-50 erkek) çalışmaya dâhil edilmiştir. İstatiksel analiz için SPSS programı kullanılmıştır. P<0,05 değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Sağ ve sol mental foramenlerin ortalama süperinferior çapı sırasıyla 3,20 mm ve 3,21 mm idi. Sağ ve sol mental foramen için ortalama değerler sırasıyla 3,12 mm ve 3,18 mm idi. Sağ ve sol mental foramenlerin 1. ve 2. premolar dişleri arasında yer aldığı bulundu. Sağ ve sol foramenlerin anteroposterior ve superoinferior çapları mental foramenlerin lokalizasyonuna göre farklılık göstermemekteydi (p> 0.05). Sağ mental foramen süperinferior çapı dışındaki parametrelerin cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği bulundu (p> 0.05). Erkeklerin sağ mental foramen süperinferior çapının kadınlara göre istatistiksel olarak daha yüksekti. (p <0.01). Mental foramenlerin anterosuperior ve superoinferior çaplarının yaşa göre değişmediği tespit edildi (p> 0.05). Sonuç: Bu çalışmadan elde ettiğimiz sonuca göre mental foramenin süperoinferior çapının erkeklerde daha fazla olduğu saptanmıştır. Elde ettiğimiz bu sonuçlar klinik anatomistler, oral maksillofasiyal cerrahlar ve oral maksillofasiyal radyologlar için rehberlik edecektir.Keywords
mental foramen, mandibula, yaş, cinsiyet, çap

Abstract

Aim: Foramen mentale is the anatomical formation in which the vein and nerve package feeds and provides sensory innervation to the chin and lower anterior lip area. During implant surgery and osteotomy operations, it is important to know the anatomical morphometric characteristics because of mental nerve damage. This study aims to determine whether mental foramen differ depending on age and gender. Method: 100 patients (50 females-50 males) who applied to neu faculty of dentistry and received kıbt for various reasons between 2020-2021 were included in the study. spss program was used for statistical analysis. a p value of <0.05 was considered significant. Results: The mean superoinferior diameter of the right and left mental foramen was 3.20 mm and 3.21 mm, respectively. The mean values were 3.12 mm and 3.18 mm for right and left mental foramen, respectively. It was found that the right and left mental foramen are located between the 1st and 2nd premolars. Anteroposterior and superoinferior diameters of the right and left foramen do not differ according to the localization of the mental foramen (p> 0.05). It was found that the parameters except the superoinferior diameter of the right mental foramen did not show a statistically significant difference according to gender (p> 0.05). It was found that the right mental foramen superoinferior diameter of males was statistically higher than females. (p <0.01). It was found that the anterosuperior and superoinferior diameters of the mental foramen did not vary according to age (p> 0.05). Conclusion: According to the result we obtained from this study, it was determined that the superoinferior diameter of the mental foramen was higher in men. This result will guide for those working in the field of anatomy, oral maxillofacial surgeons and oral maxillofacial radiologists.Keywords
mental foramen, mandibula, age, gender, diameter

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri