ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DUODENAL ONARIMLAR SONRASI KAÇAĞI ÖNLEMEK İÇİN YENİ BİR CERRAHİ TEKNİK
(A NEW SURGICAL TECHNIQUE FOR PREVENTION OF LEAKAGE AFTER DUODENAL REPAIRS )

Author : SALİH CELEPLİ  Emin LAPSEKİLİ, Melih AKINCI, Pınar CELEPLİ, Armağan GÜNAL  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 112-118
    


Summary

Giriş: Retroperitoneal yerleşimlerinden dolayı duodenal yaralanmalar cerrahlar için tanısal zorluk oluştururlar. Bu yaralanmaların gecikmiş tanı ve tedavisi, morbidite ve mortalite oranlarının artmasına neden olur. Duodenal yaralanmanın derecesine bağlı olarak uygulanan birçok farklı cerrahi prosedür vardır. Cerrahi teknikteki gelişmelere rağmen duodenal lezyonlar hala yüksek morbidite ve mortalite oranları ile seyretmektedir. Amaç: Bu sunumun amacı duodenal yaralanmaların tedavisinde yeni bir cerrahi tekniği tanımlamaktır. Cerrahi Teknik: Bu teknik, Crohn hastalığı ile birlikte intestinal tüberkülozu olan bir hastada, postoperatif takipte duodenokolik fistül ve apseye sekonder olarak meydana gelen duodenal hasarın tedavisinde uygulanmıştır. Hasta; invajinasyon, intraabdominal apse ve genel durumunun kötüleşmesi nedeniyle ameliyat edilmiş, ikinci ameliyat ise duodenumdan kontrast ekstravazasyonu olması nedeniyle yapılmıştır. Tekniğin üçüncü bölümü olan tüp enterostomi ve negatif basınç uygulaması, duodenumda sekresyon birikimini ve basınç artışını önleyerek duodenum içi basıncı minimuma indirirken anastomoz açılma ve fistül oluşumu riskini azaltmıştır. Bu amaçla ilk 14 gün enterostomi tüpünden uzatılan aspirasyon kanülü ile sürekli negatif aspirasyon yapılmıştır. Hasta herhangi bir komplikasyon olmaksızın, sorunsuz bir şekilde iyileşmiştir. Sonuç: “Pilorik eksklüzyon, duodenumdaki yaranın mukozal tabakasının stapler ile, serozanın ise vicryl ile onarımı, enterostomi tüpü ile negatif basınç uygulayarak intra-duodenal basıncı en aza indirme” tekniğinin, özellikle de duodenostomi tüpünden yapılan negatif basınçlı aspirasyonun duodenum içi basıncı azaltarak kaçakları önlemede alternatif bir çözüm olabileceği düşünülmektedir.Keywords
Duodenal hasar, cerrahi, pilorik dışlama, duodenostomi, negatif basınçlı aspirasyon

Abstract

Background: Duodenal injuries, due to their retroperitoneal location, are a diagnostic challenge to the surgeon; for this reason, they are identified in a late stage, and thus associated with increased morbidity and mortality. The diagnosis of duodenal injury requires a high level of suspicion. Delayed diagnosis and management of these injuries results in increased morbidity and mortality rates. It must be remembered that the retroperitoneal location of the duodenum usually precludes early detection of injury by physical examination, which is characterised by minimal findings. Signs of defence, abdominal rigidity and absence of bowel sounds indicate intra-abdominal injury and lead to a surgical procedure. There are many different surgical procedures based on injury complexity, one of which is the tube duodenostomy technique. Despite the advances in surgical technique, duodenal lesions are still associated with high morbidity and mortality rates. Purpose: The purpose of this presentation is to describe a new surgical technique in the management of duodenal injuries. Surgical Technique: The technique was performed on a patient, presented with Crohn’s disease together with intestinal tuberculosis, in the management of duodenal injury secondary to duodenocolic fistula and abscess during the postoperative follow-up. The patient was operated on due to invagination, intra-abdominal abscess and general condition deterioration. The second operation was performed because of contrast extravasation from the duodenum. Especially the third part of the technique, application of negative pressure through a tube enterostomy in order to prevent the accumulation of secretions and pressure increase in the duodenum, minimized the intra-duodenal pressure and decreased the risk of anastomotic dehiscence and fistula formation (Figure 1). For this purpose, continuous negative aspiration was performed with an aspiration cannula extended through the enterostomy tube during the first 14 days. The patient was recovered without any complications. Conclusion: The authors concluded that this new technique of “pyloric exclusion, the repair of the mucosal layer of the primary wound in the duodenum with a stapler and of serosa with vicryl, minimizing intra-duodenal pressure by applying negative pressure with the enterostomy tube” can be considered to be an alternative solution for duodenal injuries.Keywords
Duodenal injury, surgery, pyloric exclusion, duodenostomy, negative-pressure aspiration

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri